بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات 
مقدمه:
بیان مسأله:
اهداف تحقیق:
فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی:
فرضیات فرعی:
تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات:
آگاهی مدیران:
موفقیت مدیران:
فصل دوم – ادبیات تحقیق
مدیریت :
تاریخچه مدیریت:
قرن بیستم و آغاز مطالعه منظم علمی مدیریت
دوره کلاسیک
الف) مدیریت علمی
ب) تئوری اداری
ج) بوروکراسی
مدیریت علمی:

۱ـ اصل مطالعه ـ زمان :
۲ـ اصل تکه ـ مزدی :
۳ـ اصل تفکیک برنامه‌ریزی از اجرا :
۴ـ اصل روش علمی کار :
۵ـ اصل مدیریت و کنترل :
۶ـ اصل مدیریت کاربردی :
اثرات و کاربرد تئوری مدیریت علمی در سازمانهای آموزشی:
تئوری اداری :
۱ـ تقسیم کار :
۲ـ اختیار :
۳ـ انضباط :
۴ـ وحدت فرماندهی :
۵ـ وحدت مدیریت :
۶ـ وابستگی منافع فردی به هدف کلی :
۷ـ جبران خدمات کارکنان :
۸ـ تمرکز :
۹ـ سلسله مراتب :
۱۰ـ نظم:
۱۱ـ عدالت :
مکتب رفتاری (نگرش رفتاری) :
نگرش سیستمی :
مدیریت اقتضایی :
مدیریت آموزشی :
اهمیت مدیریت آموزشی:
تعاریف مدیریت آموزشی:
اهداف مدیریت آموزشی:
وظایف مدیران آموزشی:
برنامه‌ریزی :
انواع برنامه‌ریزی:
محاسن برنامه‌ریزی:
محدودیت‌های برنامه‌ریزی:
سازماندهی :
مراحل سازماندهی:
هدایت و رهبری :
هماهنگی :
تصمیم گیری :
انواع تصمیمات:
فرآیندهای تصمیم گیری:
تصمیم گیری در مدیریت آموزشی:
کنترل و ارزشیابی :
سوابق تحقیق:
تحقیقات داخلی:
تحقیقات خارجی:
فصل سوم – روش تحقیق
مقدمه:
روش تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات:
تعداد و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه:
فرضیه اول:
فرضیه دوم:
فرضیه سوم:
فرضیه چهارم:
فرضیه پنجم:
فرضیه ششم:
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات:
پرسشنامه