پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA19- بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

کد محصول : SA19

فرمت فایل WORD

تعداد صفحات: 236 صفحه     

قیمت:15000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقاله مدیریت در مورد  مدیریت اسلامی  در ارتباط با معيارهاي شايستگي مديريت و ويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام ، 

فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اول: كليات

1-         مقدمه

2-         معرفي موضوع تحقيق

3-         اهميت تحقيق

4-         انگيزه و هدف از تحقيق

5-         روش تحقيق

6-         موانع و مشكلات تحقيق

فصل دوم: ضرورت شناخت انسان و رهبري از ديدگاه اسلام

1-         طرح بحث

2-         ضرورت شناخت انسان از ديدگاه اسلام و قرآن

3-         ضرورت شناخت رهبري و مديريت براي انسان

4-         تحليلي از رهبري و مديريت در اسلام

فصل سوم: ضرورت شناخت سازمان از ديدگاه اسلام

1-         سازمان چيست؟

2-         فلسفه وجودي سازمانها

3-         مفهوم اسلامي سازمان

فصل چهارم: سير تحول مديريت در تاريخ زندگي انسان

1-         رهبري و مديريت در جوامع باستاني

2-         نگرش بر جنبش مديريت عملي

3-         بررسي مكاتب و تئوريهاي مديريت

فصل پنجم: بررسي معيارهاي شايستگي مديريت از ديدگاه اسلام

1-         طرح بحث

2-         معرفي معيارها

الف -  تعهد

ب- تخصص

ج - كفايت

فصل ششم: بررسي شرايط و اوصاف يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

الف) طرح بحث

1-         اشراف مدير

2-         قدرت مدير

3-         قاطعيت مدير

4-         مدير مجري قانون

5-         كار امروز را به فردا نيداختن مدير

6-         ايجاد جو تشويق و تنبيه

ب) معرفي عوامل موثر در موفقيت مدير

1-         اختيار

2-         اعتماد به نفس

3-         تنظيم وقت و تقسيم كار

4-         ايجاد روابط صميمانه انساني

5-         گذشته‌نگري

6-         آينده‌نگري

7-         ابهام‌زدائي

منابع و مآخذ

پيشگفتار

سخن از مديريت در دين مبين اسلام است، مديريتي كه متاسفانه بايد اعتراف نمود كه در طول تاريخ از آن سخن زيادي گفته نشده است.

جامعه‌اي كه نام اسلامي را به همراه خود يدكي مي‌كشد، نمي‌تواند در وادي مديريت اسلامي قدم نگذاشته و از چشمه پر فيض‌ان سيراب نگردد.

هر چند بعضي از صاحب‌نظران معتقدند كه امروزه دستاوردهاي علومي كه در خدمت مديريت قرار دارد، نياز را به الهام از رهنمودهاي نظري كم كرده است، ولي دقت نظر در مفاهيم آيات و اخبار و احاديثي كه مديران به استفاده از اين دست‌آوردها سوق داده و راه را براي موفقيت سازمانها هموار مي‌كند، نظري تلقي نمودن رهنمودهاي قرآن را كاهش مي‌دهد، بطوريكه قرآن كريم دائماً اهميت تدبير را براي انسان يادآور مي‌شود تا اينكه او بتواند در انجام هر كار و حل هر مشكلي موفقيت حاصل نمايد.

تدبير در امور اجتماعي كه شئون زندگي انسانها رادر بر مي‌گيرد از اهميت خاصي برخوردار است، و به همين سبب خداوند نيز در كتاب انسان ساز خود كه توسط حضرت محمد مصطفي (ع) نازل شده به تدبير كنندگان قسم ياد مي‌نمايد و اهميت اين امر را براي انسانها روشن مي‌سازد.

همانگونه كه در سوره النازعات، آيه 5 به اين موضوع اشاره كرد و مي‌فرمايد:

«فالمد برات امراَ»

«پس سوگند به تدبير كنندگان»

ضرورت تدبير، ضرورت مديريت را آشكار مي سازد، كه در يك اهتمام جمعي، آن كس كه زمام امور را با تمام اختيارات آن بدست مي‌گيرد، چو نيكوست كه از كيفيت انديشه و تفكر نيز برخوردار باشد و براي بهبود حركت جمعي بتواند تدبير و انديشه را در جامعه‌اي كه حركت به سوي پياده كرد احكام و فرآمين الهي دارد، بكار برد، تا بناي نظام خود را بر اسلام استوار سازد و بدينوسيله در انتخاب و انتصاب مديران از هيچ تلاشي فروگذار نشود تا در عمل پيروز گردد.

اعمال مديريت در سازمانهاي اسلامي مي‌تواند از خاصيت اجتماع شمول در هر جامعه‌اي برخوردار باشد، بدينگونه كه مديران الگوئي نسبي از يك مطلق باشند تا با ارشاد به صحت، علاوه بر ايجاد، توليد و خدمت، در تربيت جامعه نيز عملاَ سهيم گردند. اما چگونه مي‌توان به اين نيت مقدس جامعه عمل پوشاند؟

مصداق واقعي در اين باره مي‌توان عملكرد مديران الهي يعني پيامبران باشند كه اساس مديريت را از سرچشمه پر فيض خالق خود آموختند و آنرا در ميان امت خود بكار بردند و همچنين براي هدايت اساس و مباني كه بشارت دهنده، آن بودند، كتاب آسماني بر جاي نهادند، و براي توجيه و تعبير آن در غياب خود رهبراني را پروراندند كه نشانه‌ي بارز آن در روش حضرت ختمي مرتبت، محمد مصطفي(ص) به روشني مشهود است.

ملاحظه مي‌نمائيد كه مديريت اسلامي يعني مديريت الهي، يعني آنچه كه خدا مي‌خواهد و آنچه كه منافع خلق را به دنبال دارد، كه در آن نقصان، جائي و خودكامگي، مكاني ندارد.

بخشی از فصل دوم:

1-   طرح بحث:

از آنجا كه رهبري و مديريت دقيقاً در رابطه با انسان مطرح است، بنابراين لازم است ابتدا نياز انسان را به رهبري و اداره امور زندگي او دريابيم و سپس در مورد كيفيت و چگونگي اين رهبري و مديريت از ديدگاه اسلام تحقيق نمائيم. لذا در اين فصل نخست انسان را از ديدگاه مكتب اسلام و قرآن مورد مطالعه قرار داده و كيفيت خلقش را بررسي مي‌كنيم و پس از آشنائي با چگونگي آفرينش او به تحليل دقيقتري از مفهوم رهبري و مديريت و ضرورت آنها براي انسان مي‌پردازم.

 

2- ضرورت شناخت انسان از ديدگاه اسلام و قرآن

 انسان مهمترين موضوع مورد بحث همة مكتبها بوده و هست. مكتبهاي الهي هدايت يك انسان را محور اصلي رسالت خود قرار داده‌اند و هدف و نقش و تلاش بي‌وقفه خود را در هدايت و راهبري او جستجو كرده‌اند.

در مكتبهاي غير الهي نيز گر چه تغيير و تحولات تاريخ را به عوامل ديگري غير از انسان نسبت داده‌اند، اما باز انسان به عنوان اصلي ترين موضوع مورد بحث آنها مطرح شده است.

از آنجا كه بخش اصلي و مهم مديريت، مديريت منابع انساني است، مهمترين بحث در مديريت، قطعاً بحث پيرامون انسان خواهد بود.

بزرگترين مسئله‌ايكه امروزه براي انسان مطرح است، شناخت حقيقي خود انسان است، بدين معني كه اين موجودي را كه آدميزاده‌اش مي‌دانند و انسانش مي‌نامند، چگونه موجوديست و داراي چه ابعاد و چه خصوصياتي است.

ويژگيهائي كه اين موجود را از ديگر موجودات جدا كرده است و امتيازاتي كه او را از سايرين متمايز نموده است، چه چيزهائي هستند؟

اين معمائي است كه هنوز به صورت مسئله‌اي بسيار مشكل براي عده زيادي از همين انسانها لاينحل باقي مانده است، و تا اين مسئله حل نشود و اين انسان خودش را نشناسد و گمشدة خود را پيدا نكند و خويشتن حقيقي خويش ر باز نيابد، نخواهد توانست بر مشكلات فردي و اجتماعي خود فائق آيد.

راستي اين انسان چگونه موجوديست؟ اين همه ابهام و پيچيدگي، و اين همه چندگانگي در اين وجود به ظاهر ساده از كجاست؟

براي آنكه پاسخي منطقي براي اين سؤالات و راه‌حلي براي اين مشكلات بيابيم، بايد مطالعه‌اي دقيق و تحقيقي عميق در چگونگي ساخت و فرم بافت اين موجود نا شناخته بنمائيم.

انسان در مكاتب الهي سرگذشت شگفت و جالبي دارد، او مي‌تواند مسيري طولاني و پر فراز و نشيب را بپيمايد كه از بلنداي عليين تا پرتگاه سافلين فاصله دارد. انسان هدف آفرينش است و منبع تمامي خيرات و شرارتها مي‌باشد. او جهان را بخ تسخير خويش در مي‌آورد و در خلقتش ملائك به سجدة او فرمان داده مي‌شوند. از نظر اسلام و قرآن انسان موجودي است كه از جهاني برتر به اين كرة خاكي هبوط كرده است، او امانت دار الهي، مسجود ملائكه، آگاه به اسماء الله و از همه بالاتر جانشين خدا بر روي زمين است. او تنها موجودي است كه در ميان جانداران از آفرينشي ديگر است و داراي روح خدائي است. و در صورت انحراف مي‌تواند به پرتگاه سقوط كند كه هيچ درنده‌اي هرگز ياراي آن همه وحشي‌گري را ندارد و سرانجام موجودي است كه در نهادا و مجموعه‌اي از خصوصيات متضاد يافت مي‌شود.

در اين پروژه تحقيقاتي براي شناخت انسان از ديدگاه اسلام به دو موضوع اساسي مي‌پردازيم كه عبارتند از:

(الف) خلقت انسان

خلقت انسان از نظر اسلام و قرآن با خلقت حضرت آدم كه از پيامبران الهي است، آغاز مي‌شود. اسلام و بطوركلي مكتبهاي الهي، بي‌فرهنگي و توحشي انسانهاي اوليه را رد مي‌كنند و معتقدند كه هبوط آدم و حوا به عنوان انسانهاي نخستين به زمين خاكي سرآغاز زندگي انسان را تشكيل مي‌دهد كه همراه با تشكيل خانواده و فرهنگ الهي انساني بوده است.

قرآن كريم در دو گروه از آيات، موضوع خلقت انسان را تبيين مي‌كند.

دسته اول آياتي هستند كه به جريان طبيعي خلقت انسان مربوطاست كه از ماده زميني آغاز مي‌گردد، به صورت نطفه در مي‌آيد، در مجراي تبديلات جنيني به علقه و مضغه تبديل مي‌شود و پس از مرحله استخوان‌بندي و تكامل جنين، تولد كودك صورت مي‌گيرد. از جمله اين آيات مي‌توان به آيه 12 تا 14 سوره مومنون اشاره كرد كه خداوند مي‌فرمايد:

«و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين (1) ثم جعلناه نطفه في قرار مكين () ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاماَ فكسونا العظام لحماَ ثم انشاناه خلقاَ اخرفتبارك الله احسن الخالقين»

« و ما انسان را از حقيقتي كه از گل بيرون كشيده شده است، آفريديم () سپس آنرا بصورت نطفه‌اي در قرارگاه محكم قرار داديم() آنگاه نطفه را به علقه و علقه را به مضغه را به استخوانها تبديل نموده و به استخوانها گوشت پوشانيديم و سپس خلقت ديگري در او ايجاد كرديم، پس پاكيزه و بخشنده بركت است خداوندي كه بهترين آفرينندگان است.»

دسته دوم آياتي هستند كه آغاز خلقت انسان را تشريح مي‌كنند و درباره  سجيده فرشتگاه و داستان آدم ابوالبشر كه اولين انسان روي كره خاكي است دستور پروردگار را توضيح مي‌دهند و خصوصيات او را بيان مي‌كنند. از اين دسته آيات موضوعاستقلال خلقت انسان نسبت به ساير موجودات عالم و عظمت و خصوصيات انسان روشن مي‌شود. بنابراين خلقت انسان از نظر اسلام، خلقتي است مستقل از سايرموجودات عالم، و انساناز ابتداي خلقت داراي تمدن و زندگي خانوادگي و اعتقادات و گرايشات و تشخيص سود و زيان و خير و شر و در معرض وسوسه شيطان و برخوردار از هدايت انبياء بوده است.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 مهدی در تاریخ: ش 14 فروردين 1395 ، ساعت 06:01 ب ظ
باسلام پایان نامه میخواهم
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید