پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA18- بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش

 

 در این بخش  از سری کتاب های الکترونیک پارس پروژه برای شما محققین و بازدیدکنندگان عزیز مقاله ای در مورد عزت نفس و بالندگی سازمانی منتشر نموده ایم این مقاله شامل مفاهیم  تئوری ها و نظریات ، مطالعات انجام شده و نمونه کارهای آماری در زمینه ی متغیر های موضوع می باشد  این فایل جنبه ی آموزشی داشته و صرفا جهت آموزش، مطالعه و آشنایی محققین با روال نگارش پروژه ها ومقاله های تحقیقاتی در وب سایت قرار گرفته است.

 

 

 

کد محصول : SA18

تعداد صفحات 100 صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:  25000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

همراه با فایل های آماری SPSS

مقاله مدیریت در مورد  عزت نفس و بالندگی سازمانی  با موضوع رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش ، پابان نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور آزاد و دولتی  مناسب برای پروژه ها و تحقیقات رشته مدیریت گرایش های مدیریت دولتی مدیریت آموزشی و سایر گرایش های مرتبط 

فصل اول : 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 5

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف کلی: 7

1-4-2 اهداف جزیی: 7

1-5 تبین فرضیه های تحقیق.. 7

1-5-1 فرضیه اهم: 7

1-5-2 فرضیات اخص: 7

1-6  مدل تحقیق.. 8

1-7 قلمرو تحقیق: 9

1-8 متغیر های تحقیق.. 9

1-8-1 متغیر مستقل.. 9

1-8-2 متغیر وابسته. 9

1-9 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 9

1-9-1 تعریف نظری  واژه ها : 9

فصل دوم: 11

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 11

بخش اول. 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعریف عزت نفس.... 13

2-3 عزت نفس در محیط کار. 14

2-4 عزت نفس سازمانی.. 15

2-5 عزت نفس از لحاظ روانشناسی.. 17

2-6 شکل‌ گیری و تحول عزت‌نفس.... 17

2-7 چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟. 21

2-8 مزایای اعتماد به نفس.... 22

2-9 ویژگی های شخصی كه عزت نفس بالا  دارد : 22

2-10 عوامل سازماني مؤثر در ارتقاء عزت نفس.... 25

2-11 نقش سرپرستان در تقويت عزت نفس.... 26

2-12 هشت رمز بالابردن عزت نفس در محیط کار. 28

2-13 نظریه دانشمندان درباره عزت نفس.... 32

- نظریه مازلو: 32

- نظریه راجرز : 32

- نظریه کوپر اسمیت : 32

- نظریه اریکسون : 33

- نظریه فروید : 33

- نظریه  آلبرت الیس : 34

- نظریه ویلیام گلاسر : 35

2-14 عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی: 36

بخش دوم. 37

2-15 مقدمه. 37

2-16 تعریف بالندگی سازمان. 37

2-17 ریشه های پیدایش: 38

2-18 پی بردن به معنی بالندگی سازمانی.. 40

2-19 ویژگی های بالندگی سازمانی.. 41

2-20 هدفها، فرضها، ارزشهای بنیادی و راهبردها 47

2-21 فراگرد بالندگی سازمانی.. 48

2-22 ویژ گی های فراگرد بالندگی: 51

2-23 نظریه های دانشمندان درباره بالندگی سازمانی.. 51

2-24 اجزای ترکیب کننده بالندگی سازمانی.. 53

2-25 اثر بخشي و تندرستي سازماني.. 55

2-26 مشکلات شروع برنامه بالندگی سازمانی: 57

2-27 نقش فرهنگ در بالندگی سازمانی: 57

2-28 رویکرد اساسی به مداخلات بالندگی سازمانی : 58

2-29 مشاور بالندگی سازمانی: 58

2-30  وظیفه مشاور بالندگی سازمانی عبارت است از: 58

2-29-1 انتخاب مداخله بالندگی سازمانی: 58

2-29-2 مشاور بالندگی سازمانی در انتخاب شیوه مداخله مناسب سه حالت را در نظر می گیرند: 58

2-29-3 چهارده خانواده از مداخلات بالندگی سازمانی وجود دارد که عبارتند: 59

2-31 ارزيابي برنامه هاي بالندگي سازماني.. 59

2-32 ارزشها و مسائل در حال ظهور: 60

2-32-1 بالندگي سازماني موجي گذرا يا يك نظم؟. 60

2-32-2 نقش ارزشها : 61

2-33 روندهاي آينده در بالندگي سازماني.. 62

2-34 آينده بالندگي سازماني.. 62

بخش سوم. 64

فصل سوم: 65

روش شناسی تحقیق.. 65

3-1 مقدمه. 66

3-2 روش تحقيق.. 67

3-3 جامعه ی اماری.. 67

3-4 ابزار گرد اوری اطلاعات... 68

3-5 پایایی و روایی پرسشنامه. 68

3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات... 69

فصل چهارم: 70

تجزیه و تحلیل داده ها 70

4-1مقدمه. 71

4-2 آمار توصيفي.. 72

4-2-1 جنسیت: 72

4-2-2: رشته تحصیلی افراد: 73

4-2-3 مدرک تحصیلی افراد: 74

4-3 آزمون فرضیه ها: 75

فرضیه اهم: بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی.. 75

فرضيه 1: بین عزت نفس تحصیلی  و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟. 77

فرضیه 2: بین عزت نفس خانوادگی و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟. 79

فرضیه 3: بین عزت نفس اجتماعی  و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟. 82

فصل پنجم.. 84

نتیجه گیری و پیشنهادها 84

5-1 نتیجه گیری: 85

5-2 پیشنهادات: 87

منابع فارسی: 88

منابع انگلیسی: 89

پرسشنامه بالندگی سازمانی

پرسشنامه عزت نفس

1-1 مقدمه

 آموزش و پرورش، همواره می کوشد نو باشد، نو آوری را تشویق و تقویت کند، به رشد و گسترش خود شکوفایی همه ی شهروندان کمک کند، این خود شکوفایی را در جهت عزت نفس و بالندگی، راهنمایی کند؛ و بر این باور است که همه ی شهروندان می توانند خود شکوفا باشند به شرط این که در محیط مساعد و محرک و مشوق قرار بگیرند. افراد در طول زندگي، چندين تصور مختلف از خود پيدا مي كنند. عزت نفس يك خودآگاهي مهم و يك عامل قوي در ترغيب شخص به كار، تعيين ظرفيت خودهدايت گري و خودكنترلي و تمايل به رفتارهاي كاري سودمند است(دکتر علی اکبر شعاری نژاد).

عزت نفس يك ارزيابي از خود است كه ميزان اعتقاد فرد به قابليت، اهميت، موفقيت و ارزش خويش را منعكس مي كند. عزت نفس يك قضاوت شخصي درمورد با ارزشمند بودن خويش است. عزت نفس يك طرزتلقي از مقبوليت  يا عدم مقبوليت خويش است كه نهايتاً خود را به صورت ميزان علاقه مندي (بي علاقگي ) شخص به خويشتن نشان مي دهد. برخوردهاي اشخاص معتبر، سيستم هاي كاري، شيوه زندگي شخصي و احساس كفايت و قابليت حاصل از تجارب شخصي، مي توانند عزت نفس راشديداً تحت تاُثير قرار دهند. كاركنان درمورد خود قضاوتهايي دارند كه براي سازمان داراي پيامدهاي مهمي است. در يك نگرش كلي، عزت نفس يك ارزيابي كلي از ارزش خويش است. ارزيابي از ارزش خود، ميزان آگاهي افراد از توانايي، اهميت و ارزشمندبودن خويش براساس تجربيات گذشته است. با يك نگرش ديگر، عزت نفس كاري، سطح خودآگاهي شخص را براي انجام وظايف خاص - در آينده - نشان مي دهد. افراد براي وظايفي كه غالباً انجام مي دهند (مثلا رانندگي اتومبيل ) يا وظايفي كه براي زندگي آنان داراي اهميت است (مثلامسئوليت هاي اصلي شغل شان ) سطوح مختلفي از عزت نفس را به دست مي آورند.كاركناني كه داراي عزت نفس كاري بالايي هستند، در مقايسه با افرادي كه عزت نفس كاري كمتري دارند معمولا بهتر كار مي كنند و از شغلشان راضي ترند. اين تفاوت حائز اهميت است زيرا افرادي كه در انجام يك كار، مدام بازخورد منفي دريافت مي كنند، هرگز اين تصور را نخواهند داشت كه براي انجام آن داراي كارايي هستند. داشتن عزت نفس و احترام به خود و شناسایی ارزشهای فردی، برخورداری از اعتماد به نفس و ... در محیط کار و کل جامعه مساُله بسیارمهمی است که سبب ارتقای شغلی، حرفه ای و انگیزه های اجتماعی و فردی کارکنان یک سازمان می شود. عصر امروز، عصر تغييرات شتاب‌زا و عدم اطمينان نسبت به آينده و نبود اطلاعات در دسترس و كافي جهت تصميم‌گيري براي مديران است. تغييراتي كه اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه نابودي بكشاند؛ از اين رو سازمان بايد يك ويژگي مهم داشته باشد و آن عبارت از توانايي تغيير و تطبيق مداوم است (ابراهيم زاده، 1384: 48).  به عبارت ديگر، دوام و توسعه سازمان‌هاي قرن بيست و يك در گرو همسو شدن با تحول‌هاي سريع، توسعه و بالندگي مي‌باشد، چرا كه تغيير و تحولات سريع محيطي، بهبود و بالندگي سازماني را در موقعيت‌هاي گوناگون اجتناب ناپذير مي‌سازد (سنج، 1375: 12). سازمان‌ها براي همسو شدن با تغييرات محيطي نيازمند بهبود و توسعه و گسترش عمليات اجرايي هستند.بالندگي  سازماني روشي است كه در اجراي آن، عملكرد سازمان بهبود مي‌يابد و اصولاً بر پايه فرآيند آموزش و تغيير دادن ارزش‌ها و نگرش‌هاي كاركنان و اعضاي سازمان قرار دارد(دفت،1380: 53). بالندگي سازماني فرآيندي است كه يك سازمان از طريق آن ظرفيت داخلي خود را توسعه مي‌دهد تا به حداكثر اثربخشي خود كه در مأموريت سازمان مشخص شده است دست يافته و حفظ كند(فيل بين و ميكوش ، 1999: 6).   با آنکه بالندگی سازمانی  پدیده ای به نسبت تازه در قلمرو مدیریت به شمار می آید و هنوز دستورهای آن، به گونه ای در خور، صورت بندی و استوارنشده، ولی در چهاردهه کنونی از گسترش بسیار شایانی برخوردار بوده است. هم اکنون موضوع بالندگی سازمانی در شمار درس های مهم و بنیادی دوره های آموزشی بسیاری از دانشکده های دانشهای رفتاری بویژه مدیریت درسراسرجهان است (طوسی،1:1380). بالندگی سازمانی در حقیقت بازشناسی ارزش انسان در کوشش های بزرگ سازمانی است. بالندگی سازمان یعنی فراهم آوردن موجبات رشد و بالنده شدن سازمانها از راه پرورش مردمانی که در سازمان به عنوان گرانبهاترین سرمایه به کار می پردازند(همان منبع: 6). آرگریس تجدید نظر سازمانی را در تعریف توسعه( بهبود) سازمانی خود چنین خلاصه می کند: در قلب توسعه (بهبود) سازمانی توجه به تعیین اولویت ها، انرژی بخشی، دقت عمل، فعالیت و تغییر(نوسازی) سازمان از طریق استفاده ار تکنولوژی و منابع انسانی قرار دارد. به همین ترتیب گاردنر نیز در اثر خود به نام «خود تجدید نظری سازمان» به اجتناب از فساد سازمانی و بیهودگی و استفاده از اولویت ها و نوآوریها و ابداعات و بیشتر از همه انعطاف پذیری و تطبیق دادن خود با شرایط جدید، ایجاد شرایطی که موجب برانگیختن انگیزه پیشرفت و ارضا کارکنان شود توصیه می کند؛ به نحوی که نتایج حاصله کاملاً درخط اهداف مورد نظر پیش بینی شده برای ایجاد تغییرات در سازمان باشد(فرنچ ،84:1384 ). به سخن کوتاه هدف کلی بالندگی سازمانی دگرگون کردن همه بخشهای سازمان است تا در نتیجه آن سازمان در پاسخگوییهای خود انسانی تر، کارآمد تر،و در نوسازی خویش توانا گردد (کیت دیویس و جان نیواستروم ).

1-2 بیان مسئله

تقويت عزت نفس، مهم‌ترين عامل موفقيت است. اين عامل، شيوه زندگي را دگرگون مي‌سازد. اگر عزت نفس زياد باشد، با مشکلات از طريق حل کردن آن‌ها مواجه مي شويد نه با مقصر دانستن خود يا ديگران. عزت نفس زياد به معني درگير شدن با مشکل و تن دادن به آن است نه متنفر بودن و داشتن انزجار نسبت به آن و سرگردان شدن و حسرت خوردن. همچنين عزت نفس به مفهوم آن است که هرگاه شکست خورديد، از آن درس بگيريد و دوباره سعي کنيد تا به موفقيت برسيد. به نظر مي‌رسد شک کمي وجود دارد که عزت نفس سازمان محور رابطه مثبت مهمي با رفتارها و گرايشات کاري دارد (,Bowling 2008،  Chen & etl ,2004، (Pierce and Gardner,2004.

در این پژوهش در صدد هستیم که بدانیم  نبود عزت نفس درفرد چه تاُثیری بر روی سایر کارکنان و رشد و ترقی سازمان دارد. در این باره باید مسئله عزت نفس تعریف شود، تعاریف متعددی نیز از عزت نفس به عمل آمده که علیرغم تفاوت‌هایی که میان آنها مشاهده می‌شود اغلب به هم نزدیک بوده و مشابه هم می‌باشند و راجرز از جمله کسانی است که به تعریف عزت‌نفس پرداخته، و معتقد است که عزت‌نفس عبارت است از: ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود(راجرز، 1951، نقل از شاملو 1368).کوپر اسمیت عزت‌نفس را این گونه تعریف می‌کند: میزان اعتماد به خود، مصمم بودن، رضایت از رابطه خانواده، دوستان، معلمان، مشهور بودن، توانایی مراقبت از خود، باور به ارزشمندی خود، ابراز و اظهار نمودن خود (کوپر اسمیت، 1967، نقل از دری).

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 امیر در تاریخ: چ 22 آبان 1392 ، ساعت 02:08 ب ظ
مقاله با عنوان عزت نفس می خواستم وجه واریز کنم تا کی برایم می فرستی
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید