بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش

کد محصول : SA18

تعداد صفحات ۱۰۰ صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:  ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

همراه با فایل های آماری SPSS

فصل اول : ۱

کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۴-۱ هدف کلی: ۷

۱-۴-۲ اهداف جزیی: ۷

۱-۵ تبین فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۵-۱ فرضیه اهم: ۷

۱-۵-۲ فرضیات اخص: ۷

۱-۶  مدل تحقیق.. ۸

۱-۷ قلمرو تحقیق: ۹

۱-۸ متغیر های تحقیق.. ۹

۱-۸-۱ متغیر مستقل.. ۹

۱-۸-۲ متغیر وابسته. ۹

۱-۹ تعریف نظری و عملیاتی واژه ها ۹

۱-۹-۱ تعریف نظری  واژه ها : ۹

فصل دوم: ۱۱

مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. ۱۱

بخش اول. ۱۲

۲-۱ مقدمه. ۱۲

۲-۲ تعریف عزت نفس…. ۱۳

۲-۳ عزت نفس در محیط کار. ۱۴

۲-۴ عزت نفس سازمانی.. ۱۵

۲-۵ عزت نفس از لحاظ روانشناسی.. ۱۷

۲-۶ شکل‌ گیری و تحول عزت‌نفس…. ۱۷

۲-۷ چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟. ۲۱

۲-۸ مزایای اعتماد به نفس…. ۲۲

۲-۹ ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا  دارد : ۲۲

۲-۱۰ عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس…. ۲۵

۲-۱۱ نقش سرپرستان در تقویت عزت نفس…. ۲۶

۲-۱۲ هشت رمز بالابردن عزت نفس در محیط کار. ۲۸

۲-۱۳ نظریه دانشمندان درباره عزت نفس…. ۳۲

– نظریه مازلو: ۳۲

– نظریه راجرز : ۳۲

– نظریه کوپر اسمیت : ۳۲

– نظریه اریکسون : ۳۳

– نظریه فروید : ۳۳

– نظریه  آلبرت الیس : ۳۴

– نظریه ویلیام گلاسر : ۳۵

۲-۱۴ عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی: ۳۶

بخش دوم. ۳۷

۲-۱۵ مقدمه. ۳۷

۲-۱۶ تعریف بالندگی سازمان. ۳۷

۲-۱۷ ریشه های پیدایش: ۳۸

۲-۱۸ پی بردن به معنی بالندگی سازمانی.. ۴۰

۲-۱۹ ویژگی های بالندگی سازمانی.. ۴۱

۲-۲۰ هدفها، فرضها، ارزشهای بنیادی و راهبردها ۴۷

۲-۲۱ فراگرد بالندگی سازمانی.. ۴۸

۲-۲۲ ویژ گی های فراگرد بالندگی: ۵۱

۲-۲۳ نظریه های دانشمندان درباره بالندگی سازمانی.. ۵۱

۲-۲۴ اجزای ترکیب کننده بالندگی سازمانی.. ۵۳

۲-۲۵ اثر بخشی و تندرستی سازمانی.. ۵۵

۲-۲۶ مشکلات شروع برنامه بالندگی سازمانی: ۵۷

۲-۲۷ نقش فرهنگ در بالندگی سازمانی: ۵۷

۲-۲۸ رویکرد اساسی به مداخلات بالندگی سازمانی : ۵۸

۲-۲۹ مشاور بالندگی سازمانی: ۵۸

۲-۳۰  وظیفه مشاور بالندگی سازمانی عبارت است از: ۵۸

۲-۲۹-۱ انتخاب مداخله بالندگی سازمانی: ۵۸

۲-۲۹-۲ مشاور بالندگی سازمانی در انتخاب شیوه مداخله مناسب سه حالت را در نظر می گیرند: ۵۸

۲-۲۹-۳ چهارده خانواده از مداخلات بالندگی سازمانی وجود دارد که عبارتند: ۵۹

۲-۳۱ ارزیابی برنامه های بالندگی سازمانی.. ۵۹

۲-۳۲ ارزشها و مسائل در حال ظهور: ۶۰

۲-۳۲-۱ بالندگی سازمانی موجی گذرا یا یک نظم؟. ۶۰

۲-۳۲-۲ نقش ارزشها : ۶۱

۲-۳۳ روندهای آینده در بالندگی سازمانی.. ۶۲

۲-۳۴ آینده بالندگی سازمانی.. ۶۲

بخش سوم. ۶۴

فصل سوم: ۶۵

روش شناسی تحقیق.. ۶۵

۳-۱ مقدمه. ۶۶

۳-۲ روش تحقیق.. ۶۷

۳-۳ جامعه ی اماری.. ۶۷

۳-۴ ابزار گرد اوری اطلاعات… ۶۸

۳-۵ پایایی و روایی پرسشنامه. ۶۸

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۶۹

فصل چهارم: ۷۰

تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰

۴-۱مقدمه. ۷۱

۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۲

۴-۲-۱ جنسیت: ۷۲

۴-۲-۲: رشته تحصیلی افراد: ۷۳

۴-۲-۳ مدرک تحصیلی افراد: ۷۴

۴-۳ آزمون فرضیه ها: ۷۵

فرضیه اهم: بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی.. ۷۵

فرضیه ۱: بین عزت نفس تحصیلی  و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟. ۷۷

فرضیه ۲: بین عزت نفس خانوادگی و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟. ۷۹

فرضیه ۳: بین عزت نفس اجتماعی  و بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد؟. ۸۲

فصل پنجم.. ۸۴

نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۴

۵-۱ نتیجه گیری: ۸۵

۵-۲ پیشنهادات: ۸۷

منابع فارسی: ۸۸

منابع انگلیسی: ۸۹

پرسشنامه بالندگی سازمانی

پرسشنامه عزت نفس

۱-۱ مقدمه

 آموزش و پرورش، همواره می کوشد نو باشد، نو آوری را تشویق و تقویت کند، به رشد و گسترش خود شکوفایی همه ی شهروندان کمک کند، این خود شکوفایی را در جهت عزت نفس و بالندگی، راهنمایی کند؛ و بر این باور است که همه ی شهروندان می توانند خود شکوفا باشند به شرط این که در محیط مساعد و محرک و مشوق قرار بگیرند. افراد در طول زندگی، چندین تصور مختلف از خود پیدا می کنند. عزت نفس یک خودآگاهی مهم و یک عامل قوی در ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت خودهدایت گری و خودکنترلی و تمایل به رفتارهای کاری سودمند است(دکتر علی اکبر شعاری نژاد).

عزت نفس یک ارزیابی از خود است که میزان اعتقاد فرد به قابلیت، اهمیت، موفقیت و ارزش خویش را منعکس می کند. عزت نفس یک قضاوت شخصی درمورد با ارزشمند بودن خویش است. عزت نفس یک طرزتلقی از مقبولیت  یا عدم مقبولیت خویش است که نهایتاً خود را به صورت میزان علاقه مندی (بی علاقگی ) شخص به خویشتن نشان می دهد. برخوردهای اشخاص معتبر، سیستم های کاری، شیوه زندگی شخصی و احساس کفایت و قابلیت حاصل از تجارب شخصی، می توانند عزت نفس راشدیداً تحت تاُثیر قرار دهند. کارکنان درمورد خود قضاوتهایی دارند که برای سازمان دارای پیامدهای مهمی است. در یک نگرش کلی، عزت نفس یک ارزیابی کلی از ارزش خویش است. ارزیابی از ارزش خود، میزان آگاهی افراد از توانایی، اهمیت و ارزشمندبودن خویش براساس تجربیات گذشته است. با یک نگرش دیگر، عزت نفس کاری، سطح خودآگاهی شخص را برای انجام وظایف خاص – در آینده – نشان می دهد. افراد برای وظایفی که غالباً انجام می دهند (مثلا رانندگی اتومبیل ) یا وظایفی که برای زندگی آنان دارای اهمیت است (مثلامسئولیت های اصلی شغل شان ) سطوح مختلفی از عزت نفس را به دست می آورند.کارکنانی که دارای عزت نفس کاری بالایی هستند، در مقایسه با افرادی که عزت نفس کاری کمتری دارند معمولا بهتر کار می کنند و از شغلشان راضی ترند. این تفاوت حائز اهمیت است زیرا افرادی که در انجام یک کار، مدام بازخورد منفی دریافت می کنند، هرگز این تصور را نخواهند داشت که برای انجام آن دارای کارایی هستند. داشتن عزت نفس و احترام به خود و شناسایی ارزشهای فردی، برخورداری از اعتماد به نفس و … در محیط کار و کل جامعه مساُله بسیارمهمی است که سبب ارتقای شغلی، حرفه ای و انگیزه های اجتماعی و فردی کارکنان یک سازمان می شود. عصر امروز، عصر تغییرات شتاب‌زا و عدم اطمینان نسبت به آینده و نبود اطلاعات در دسترس و کافی جهت تصمیم‌گیری برای مدیران است. تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن موافق و همراه نسازد، چه بسا سازمان را به ورطه نابودی بکشاند؛ از این رو سازمان باید یک ویژگی مهم داشته باشد و آن عبارت از توانایی تغییر و تطبیق مداوم است (ابراهیم زاده، ۱۳۸۴: ۴۸).  به عبارت دیگر، دوام و توسعه سازمان‌های قرن بیست و یک در گرو همسو شدن با تحول‌های سریع، توسعه و بالندگی می‌باشد، چرا که تغییر و تحولات سریع محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت‌های گوناگون اجتناب ناپذیر می‌سازد (سنج، ۱۳۷۵: ۱۲). سازمان‌ها برای همسو شدن با تغییرات محیطی نیازمند بهبود و توسعه و گسترش عملیات اجرایی هستند.بالندگی  سازمانی روشی است که در اجرای آن، عملکرد سازمان بهبود می‌یابد و اصولاً بر پایه فرآیند آموزش و تغییر دادن ارزش‌ها و نگرش‌های کارکنان و اعضای سازمان قرار دارد(دفت،۱۳۸۰: ۵۳). بالندگی سازمانی فرآیندی است که یک سازمان از طریق آن ظرفیت داخلی خود را توسعه می‌دهد تا به حداکثر اثربخشی خود که در مأموریت سازمان مشخص شده است دست یافته و حفظ کند(فیل بین و میکوش ، ۱۹۹۹: ۶).   با آنکه بالندگی سازمانی  پدیده ای به نسبت تازه در قلمرو مدیریت به شمار می آید و هنوز دستورهای آن، به گونه ای در خور، صورت بندی و استوارنشده، ولی در چهاردهه کنونی از گسترش بسیار شایانی برخوردار بوده است. هم اکنون موضوع بالندگی سازمانی در شمار درس های مهم و بنیادی دوره های آموزشی بسیاری از دانشکده های دانشهای رفتاری بویژه مدیریت درسراسرجهان است (طوسی،۱:۱۳۸۰). بالندگی سازمانی در حقیقت بازشناسی ارزش انسان در کوشش های بزرگ سازمانی است. بالندگی سازمان یعنی فراهم آوردن موجبات رشد و بالنده شدن سازمانها از راه پرورش مردمانی که در سازمان به عنوان گرانبهاترین سرمایه به کار می پردازند(همان منبع: ۶). آرگریس تجدید نظر سازمانی را در تعریف توسعه( بهبود) سازمانی خود چنین خلاصه می کند: در قلب توسعه (بهبود) سازمانی توجه به تعیین اولویت ها، انرژی بخشی، دقت عمل، فعالیت و تغییر(نوسازی) سازمان از طریق استفاده ار تکنولوژی و منابع انسانی قرار دارد. به همین ترتیب گاردنر نیز در اثر خود به نام «خود تجدید نظری سازمان» به اجتناب از فساد سازمانی و بیهودگی و استفاده از اولویت ها و نوآوریها و ابداعات و بیشتر از همه انعطاف پذیری و تطبیق دادن خود با شرایط جدید، ایجاد شرایطی که موجب برانگیختن انگیزه پیشرفت و ارضا کارکنان شود توصیه می کند؛ به نحوی که نتایج حاصله کاملاً درخط اهداف مورد نظر پیش بینی شده برای ایجاد تغییرات در سازمان باشد(فرنچ ،۸۴:۱۳۸۴ ). به سخن کوتاه هدف کلی بالندگی سازمانی دگرگون کردن همه بخشهای سازمان است تا در نتیجه آن سازمان در پاسخگوییهای خود انسانی تر، کارآمد تر،و در نوسازی خویش توانا گردد (کیت دیویس و جان نیواستروم ).

۱-۲ بیان مسئله

تقویت عزت نفس، مهم‌ترین عامل موفقیت است. این عامل، شیوه زندگی را دگرگون می‌سازد. اگر عزت نفس زیاد باشد، با مشکلات از طریق حل کردن آن‌ها مواجه می شوید نه با مقصر دانستن خود یا دیگران. عزت نفس زیاد به معنی درگیر شدن با مشکل و تن دادن به آن است نه متنفر بودن و داشتن انزجار نسبت به آن و سرگردان شدن و حسرت خوردن. همچنین عزت نفس به مفهوم آن است که هرگاه شکست خوردید، از آن درس بگیرید و دوباره سعی کنید تا به موفقیت برسید. به نظر می‌رسد شک کمی وجود دارد که عزت نفس سازمان محور رابطه مثبت مهمی با رفتارها و گرایشات کاری دارد (,Bowling 2008،  Chen & etl ,2004، (Pierce and Gardner,2004.

در این پژوهش در صدد هستیم که بدانیم  نبود عزت نفس درفرد چه تاُثیری بر روی سایر کارکنان و رشد و ترقی سازمان دارد. در این باره باید مسئله عزت نفس تعریف شود، تعاریف متعددی نیز از عزت نفس به عمل آمده که علیرغم تفاوت‌هایی که میان آنها مشاهده می‌شود اغلب به هم نزدیک بوده و مشابه هم می‌باشند و راجرز از جمله کسانی است که به تعریف عزت‌نفس پرداخته، و معتقد است که عزت‌نفس عبارت است از: ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خود(راجرز، ۱۹۵۱، نقل از شاملو ۱۳۶۸).کوپر اسمیت عزت‌نفس را این گونه تعریف می‌کند: میزان اعتماد به خود، مصمم بودن، رضایت از رابطه خانواده، دوستان، معلمان، مشهور بودن، توانایی مراقبت از خود، باور به ارزشمندی خود، ابراز و اظهار نمودن خود (کوپر اسمیت، ۱۹۶۷، نقل از دری).