پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA14- مقاله مدیریت دولتی: بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی

کد محصول:SA14

فرمت فایل WORD

تعداد صفحات :80 صفحه      

قیمت:25000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه..1

1-2 بیان مسئله تحقیق......2

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق......3

1-4 اهداف تحقیق...5

1-4-1 هدف کلی....5

1-4-2 هدف های جزئی..5

1-5 فرضیات تحقیق6

1-5-1 فرضیه اهم....6

1-5-2 فرضیات اخص....6

1- 6 مدل مفهومی تحقیق.7

1-7 قلمرو تحقیق....8

1-7-1 قلمرو موضوعی ..8

1-7-2 قلمرو زمانی8

1-7-3 قلمرو مکانی8

1-8  تعریف نظری و عملیاتی واژه ها......8

1-8-1 ویژگی های شخصیتی..8

1-8-2 برونگرایی.11

1-8-3 وجدان کاری.....11

1-8-4 ثبات هیجانی......13

1-8-5 سازگاری..15

1-8-6 توافق.17

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: ویژگی های شخصیتی

2-1 مقدمه....18

2-2 ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿت.19

2-3 روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺨﺼﯿت..19

2-3-1 روﯾﮑﺮد رواﻧﮑﺎوی......20

2-3-2  روﯾﮑﺮد رﻓﺘﺎرﮔﺮاﯾﯽ...20

2-3-3 روﯾﮑﺮد اﻧﺴﺎنﮔﺮاﯾﯽ....20

2-3-4 روﯾﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.21

2-3-5 روﯾﮑﺮد ﺻﻔﺎت...21

2-4 ﻋﻤﻠﮑﺮد: ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺑﻌﺎد...23

2-5 اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻐﻠﯽ......24

2-5-1 ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ.24

2-5-2 وﺟﺪان ﮐﺎری....24

2-5-3 ثبات هیجانی......25

2-5-4 ﺳﺎزﮔﺎری..25

2-4-5 ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮی......25

2-5 طبقه‌بندی ویژگی‌های شخصیت......26

بخش دوم: عملکرد شغلی

2-7 مقدمه.....31

2-8 ارزيابي عملكرد شغلی كاركنان......34

2-9 دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان...35

2-10 میانگین زمانی ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان......35

2-11 معیارهای ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان.....36

2-12 ارتباط بین ارزیابی عملکرد شغلی، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا.......38

2-13روشهای مختلف ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان...39

2-13-1 روش امتیازبندی......39

2-13-2 روش رتبه‌بندی مستقیم....40

2-13-3 روش‌های غیر متدوال .....40

2-14 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد....41

بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

پیشینه تحقیقات داخلی...42

پیشینه تحقیقات خارجی.46

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 روش تحقیق...49

3-2 جامعه ی آماری تحقیق...49

3-3 نمونه و روش نمونه گیری......49

3-4 ابزار جمع آوری داده ها.50

3-5 روایی و پایایی.......50

3-6 روشهاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها......51

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1 تحلیل داده ها.52

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه.....66

5-2 نتیجه گیری.....80

5-3 پیشنهادها........72

5-4 محدودیتها .....72

5-4-1محدودیت تحقیق .......72

منابع.......73

پرسشنامه76

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان ........ می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد 103 نفر از کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهگلان بودند، به دلیل گسترده نبودن جامعه آماری ما روش نمونه گیری نداشته و تمامی کارکنان که شامل 103 نفر بود جامعه مورد آزمایش ما بودند، برای گردآوری داده ها در این پژوهش از دو پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی کارکنان استفاده شد و آلفای کرونباخ پرسشنامه ویژگی های شخصیتی دارای پایایی .717 و عملکرد شغلی کارکنان با پایایی 806 . است . با توجه به نتایج بدست آمده نشان دهنده از داده های تجزیه و تحلیل شده و مقایسه متغیرهای وابسته با متغیر مستقل می توان نتیجه گرفت که ویژگی های شخصیتی تأثیر بسزایی بر روی عملکرد شغلی کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ..... دارد و این سازمان باید بر روی این مهم سرمایه گذاری های لازم را مبذول دارد تا به نتایج مهم و اساسی خود دست یابد.

واژگان کلیدی : ویژگی های شخصیتی ، عملکرد شغلی کارکنان

1-1 مقدمه

سازمان هاي امروزي به راحتي كالاها و مواد اوليه مورد نياز خود را از ساير سازمانهای كشورهاي ديگر تأمين مي كنند و تنها منبعي كه به سهولت در شكل ايده آل آن قابل مبادله نيست، نيروي انساني[1] است.  به طوري كه مي توان گفت مهمترين سرمايه رقابتي يك كشور نيروي انساني كارآمد و با استاندارد است(كاسيو و آگويي نيس[2] ،2005 ، 311).

در جريان سالهاي اخير رؤساي كارگزيني و روان شناسان مشاور، بيش از پيش به منظور ارزيابي بعضي ویژگیهای شخصيتی[3] داوطلب در لحظه حساس استخدام، روش هاي كاملاً دقيق و رضايت بخشي را  الزامي اعلام كرده اند. تحقيقات هونت و بروو درباره هزاران كارگر مؤسسات مختلف نشان مي دهد كه عوامل شخصيت بيش از فقدان مهارت و استعداد به نسبت بسيار زيادي به عنوان عامل اخراج و شكست و عدم موفقيت ،ترفيع و پيشرفت دخالت مي كنند. اين مطالعات به اخراج كارگران به دليلي غير از دليل فقدان توليد مربوط مي شود(جورابچی، 1370، 199).

با توجه به شخصيت افراد مي توان فرايند استخدام، انتقال و ارتقاي آنها را بهتر كرد. از آنجا كه ويژگي هاي شخصيتي افراد به عنوان عواملي براي تعيين رفتار آنان عمل مي كنند، مي توان با شناسايي اين ويژگي ها براي پيش بيني رفتار چارچوبي به دست آورد. آگاهي از شخصيت افراد مي تواند به مديريت سازمان كمك كند تا افراد واجد شرايط را در پست هاي مختلف سازمان بگمارد كه اين كار به نوبه خود باعث خواهد شد جابه جايي كاركنان كاهش و رضايت شغلي آنان افزايش يابد.(رابينز ، 1996،130).     

1-2 بیان مسئله تحقیق

هر شغل داراي ويژگي هايي منحصر به فرد است مثلاً آيا اين شغل نيازمند کار فکري است يا جسمي، محيط شلوغ دارد يا خلوت، کار به تنهايي انجام مي شود يا با گروه، نحوه نظارت چگونه است و بسياري از مسائل ديگر؛ در مقابل افراد هم داراي ويژگي هاي شخصيتي[4] خود هستند، دوست دارند به تنهايي در گروه کار کنند. شخصيت[5]، مجموعه اي از ويژگي هاي رواني است که در فرد به صورت پايدار وجود دارد و بر رفتار و تفکر وي اثر گذار است. يا به عبارت دقيق تر شخصيت افراد تركيبي از ويژگي هاي رواني است كه ما براي مشخص كردن جايگاه آن شخص در طبقه بندي به كار مي بريم ( رابينز و همکاران، 1998، 132) .

بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که صفات عمومی مختلف از قبیل هوش و یا تحصیلات عالی در همه مشاغل به موفقیت حرفه‌ای کمک می‌کند؛ در نتیجه، در اغلب موارد مجموعه عوامل واحدی را برای انتخاب افراد در مشاغل مختلف به کار می‌گیرند بی آنکه به ویژگی‌های شخصیتی و روانی توجه لازم داشته باشند. گاه مشاهده می‌گردد علی‌رغم اینکه از لحاظ تناسب تخصص حرفه‌ای افراد با تحصیلات یا محیط و وسایل کار آنها اشکالی وجود ندارد، اما محصول کار رضایت بخش نیست . یکی از دلایلی که می‌تواند در این رابطه موثر باشد عدم توجه به عوامل روانی و انسانی افراد است. این عوامل انسانی را می‌توان در احساس رضایت خاطر شخص از شغل و علاقه او به کار در سازمان خلاصه کرد. بر خلاف عقیده رایج، مک گری‌گور[6] و هرز برگ[7] اعتقاد دارند که انسان‌ها ذاتا تنبل نیستند و درآمد بیشتر را تنها هدف فعالیت خود نمی‌دانند (شفیع آبادی، 1359). انتخاب نیروی انسانی هم مستثنی از این باور نیست. متأسفانه، در انتخاب نیروی انسانی تاکنون از آزمون‌های شخصیتی استفاده نشده است و در حال حاضر نیز این امر صورت نمی‌گیرد. به‌همین سبب شناخت کافی از جنبه‌های شخصیتی شاغلان گزیده شده وجود ندارد. (حجازی، 1380). 

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق

تحقيقات نشان داده است كه كاركنان علاقه مند و وفادار به سازمان عملكرد شغلي بالاتري دارند و به تمايل به ماندگاري آنها در سازمان بيشتر است، كمتر غيبت مي كنند، از انگيزه كاري بالاتري برخوردار هستند و موافقت و همراهي آنان با تغييرات سازمان بيشتر است. بدين ترتيب سازمان ها مي توانند با شناخت ميزان تعهد سازماني كاركنان خود و تغيير در عوامل مؤثر بر آن اهداف مورد نظرسازمان را تحقق بخشند.(ساعتچي ،1382) 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#4 ali در تاریخ: س 16 آذر 1395 ، ساعت 09:09 ب ظ
:D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :roll:
نقل قول
 
 
#3 رشنو در تاریخ: س 16 آذر 1395 ، ساعت 06:09 ب ظ
ممنون
نقل قول
 
 
#2 rshnw fwzyh در تاریخ: ی 20 دی 1394 ، ساعت 09:10 ب ظ
دانلود پرسشنامه درمورد ویژگی های شخصیتی.وعملکرد شغلی
نقل قول
 
 
#1 غزاله عزلتي در تاریخ: چ 07 مرداد 1394 ، ساعت 11:05 ق ظ
سلام
كاش اطلاعات مربوز به دانشجو، استاد راهنما و نام دانشگاه رو هم همراه با چكيده مي گذاشتيد.
سپاس
عزلتي
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید