اطلاعیه

مقاله ترجمه شده پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R7

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): IAAP

نام مجله: Applied Psychology: An International Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری

عنوان انگلیسی:

Commitment Profiles, Job Satisfaction, and Behavioral Outcomes

چکیده فارسی:

تحقیق قبلی با اتخاذ یک روش طرح بندی برای تعهد سازمانی، حمایت از پروفایل‏ های متمایز (یعنی، ترکیبات متفاوت سطوح مختلف مؤلفه ‏های تعهد) و ارتباط‏ شان با نتایج نگرشی و رفتاری را حاصل نموده است. پژوهش حاضر قصد دارد: (a) در یک سازمان خصوصی ایتالیایی، ضرورت پروفایل ‏های تعهد مشتق شده از ترکیب تعهد عاطفی و مستمر سازمانی را با تبعیت از مفهوم ‏سازی سنکلایر و همکاران (۲۰۰۵) بررسی کند؛ و (b) بررسی کند که آیا این پروفایل‏ ها در صورت غیبت، به عنوان خروجی هدف، رضایت شغلی، و عملکرد شغلی متفاوت هستند. نتایج حاصل از تحلیل خوشه‏ ای حضور چهار گروه (وابسته، عوامل آزاد، به دام افتاده، و راضی) را تصدیق کرد. پروفایل‏ های وابسته و راضی رضایت بالای مشتری را گزارش کردند. بعلاوه، پروفایل راضی بالاترین عملکرد شغلی و پروفایل مستمر کمترین سطح غیبت را نشان می‏ دهند؛  هر دو پروفایل به طور معناداری با پروفایل به دام افتاده متفاوت هستند. مفاهیم برای این نظریه و رویکرد بحث می‏ شوند.

Abstract

Past research adopting a configural approach to organisational commitment has yielded support for differentiated profiles (i.e. different combinations of different levels of commitment components) and for their relationship with attitudinal and behavioral outcomes. The present study aimed to: (a) investigate, in an Italian privatised organisation, the emergence of commitment profiles derived from the combination of affective (AC) and continuance (CC) organisational commitment, following Sinclair and colleagues’ conceptualisation (2005); and (b) examine whether these profiles differed in absenteeism, as an objective outcome, job satisfaction, and job performance. Results from cluster analysis supported the presence of four groups (Allied, Free Agents, Trapped, and Complacent). The Allied and the Complacent profiles reported higher job satisfaction. Moreover, the Complacent profile displayed the highest job performance and the Allied showed the lowest level of absenteeism; both were significantly different from the Trapped profile. Implications for theory and practice are discussed.