اطلاعیه

مقاله ترجمه شده معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M656

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله: Scientific Khyber

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۶  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  معرفی چارچوبی برای انتخاب پیمان کار مناسب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP

عنوان انگلیسی:

Introducing a Framework for Optimal Contractor Selection Using Analytical Hierarchy Process (AHP)

چکیده فارسی:

از آنجاییکه لزوما، پایین ترین قیمت مناقصه در طولانی مدت پرمنفعترین آن نیست، تشخیص معیار  انتخاب پیمانکار، و روشی منطقی برای ارزیابی،  به منظور تضمین هزینه و زمان بندی و ویژگی های کیفی مناسب، و برای کاهش ریسک های اتلاف دارایی از نظر زمان و پول، فاکتورهای مهمی در انتخاب پیمانکار هستند. تجربه نشان میدهد که واگذاری پروژه به یک پیمانکار براساس پایین ترین قیمت موفقیت آمیز و مناسب نیست و این پروژه ها اغلب با هزینه بالاتر و زمان طولانی تر از چیزی که پیش بینی شده بود انجام میشوند، و گاهی اوقات از نظر کیفیت غیرقابل قبول هستند.

به علاوه اگرچه این رویکرد به خاطر پارامتر تصمیم گیری آن پروژه را از هر گونه فشاری محافظت میکند، باعث مشکلات احتمالی خواهد شد، اما سیستم چند پارامتری سایر فاکتورهای درگیر در کنار قیمت اجرا را در نظر میگیرد. در این مقاله چهارچوبی برای انتخاب پیمانکار مناسب براساس AHP (پروسه سلسله مراتب تحلیلی) ارائه می شود، که به عنوان یک تکنیک تصمیم گیری کارآمد، ، با استفاده از تمام گزارشات موجود درباره تمام معیارهایی که ارزیابی و تخمین عملکرد های آینده پیمانکار را در هر حوزه ای ممکن میسازد، برای مدیران شانسی برای تحلیل طرح های مختلف ارائه میکند. سطوح اهمیت برای هر معیار با استفاده از مقایسه های جفتی AHP ارزیابی میشود. در نهایت، این معیارها در شش حوزه اصلی ارزیابی می شود، سپس با درجه ها و اهمیتهای مربوط به آنها ارائه میشوند. مرتب کردن معیارها براساس ظرفیت پولی پروژه گامی به سمت طراحی سیستمی کارآمد در ارزیابی پیمانکاران است.

کلمات کلیدی: انتخاب پیمانکار مناسب، پروسه سلسله مراتب تحلیلی (AHP)، معیار، خرده معیار

۱.         مقدمه

وضعیت و شرایط هر موسسه ای نتیجه تصمیم گیری آن است که در سالهای گذشته به دارایی ها اختصاص داده میشده است. یکی از مهمترین  تصمیم گیری ها در پروژه های اجرایی انتخاب پیمانکار مناسب برای آنها است. در حقیقت، پیمانکاران بسیار مهم هستند و انتخاب آنها از بخش های حتمی مراحل پروژه است، و تامین کنندگان اصلی خدمات و تجهیزات هستند. در تمام بخش های پروژه چندین پیمانکار وجود دارد که احتمالا توانایی هایی برای قرارداد انجام کار را دارند، اما سوال این است که ” کدام پیمانکار بهتر است انتخاب شود؟” (زهرا مهرجردی و همکاران، ۲۰۱۰). پیمانکار با مرتب کردن معیارهای معین که بر تصمیم گیری تاثیر گذار است، انتخاب می شود، و با یافتن مدارک علمی و منطقی سیستم موثری برای تصمیم گیری شکل میگیرد، به روشی که هر گونه تغییر در سطوح مدیریتی این معیارها و استاندارد ها را برای تصمیمات مدیر تغییر ندهد.

اکثر مسائل در دنیای واقعی معیارهای ارزیابی متعدد، گوناگون، و  مخالفی دارند؛ در صورتی که برای تصمیم گیری عوامل کیفی متعددی ارزیابی شود، این تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاری نامیده میشود (عسگرپور، ۲۰۰۸). بعضی معیارها مناسب بودن تصمیم گیری را افزایش میدهد و بعضی از آنها کاهش میدهد. روش های مرسوم و قدیمی انتخاب پیمانکار، که مزیت های مالی و فنی را در نظر میگیرد، مشکلاتی ایجاد میکند. از مهمترین مشکلات، نداشتن سنجش های مشابه برای معیارها، بی ارزش بودن عوامل کیفی، در نظر نگرفتن اهمیت و ارزش هر معیار در تصمیم گیری، و در نتیجه وجود نداشتن نتیجه دقیق و نهایی، هستند (واعظی و نوراویانی، ۲۰۰۲).

انتخاب پیمانکار یک پروسه تصمیم گیری چند پارامتری است که در آن تصمیم گیرندگان به دنبال پیمانکاران برتر در حوزه های مختلف هستند، هرچند که وجود شرایط نامعلوم و تردید انکار نمی شود. این مسئله به همراه محدوده ای وسیع از شاخص های تصمیم گیری است. این پروسه پیمانکاران را در سه مرحله براساس شرایط کافی و ضروری ارزیابی میکند:

•           جمع آوری اطلاعات درباره پیمانکار

•           تشخیص اولیه براساس شاخص های ضروری

•           انتخاب نهایی براساس شاخص های ارزیابی (عسگرپور و همکاران، ۲۰۱۰)

۱.۱.      روش های انتخاب پیمانکار

روش های متعددی برای بهترین انتخاب پیمانکار وجود دارد، تعدادی از آنها در زیر خلاصه شده است:

•           روش پایین ترین قیمت: در این روش پیمانکاری که پایین ترین قیمت را برای انجام کار پیشنهاد میدهد برنده مناقصه خواهد بود. اینجا، انتخاب کاملا براساس قیمت پیشنهادی است و سایر عوامل کیفی و کمی، همانند توانایی های مالی، مدت اتمام کار، و کارایی در پروژه های قبلی در نظر گرفته نمیشود (بیدی، ۲۰۰۲).

Abstract

Since the lowest bid is not necessarily the most economic one in long term, identifying contractor selection criteria, and a logical evaluation method, are the major factor in selecting contractors, in order to guarantee appropriate cost, timing, and quality features, and to reduce the risks of resource waste in terms of time and money. Experience shows that leaving the project to a contractor based on the lowest price is not appropriate and successful and these projects have often been accomplished with higher cost and in a longer time than predicted, sometimes being unsatisfactory in terms of quality.

Moreover, although this approach protects the project from any pressure, it will cause probable problems, because of its decision- making parameter. But multi-parameter system considers other involved factors beside the performing price. In this study a framework is presented for optimal selection of contractors based on AHP (Analytic Hierarchical Process) method, which, as an efficient decision-making technique, offers the managers a chance to analyze different scenarios, make use of all existing records about all the major criteria which makes it possible to evaluate and estimate contractors‟ future performances in any field. Levels of significance for each of the criteria were assessed using the pair comparisons of AHP. Finally, these criteria were evaluated in six major areas, then presented with their relative weights and ranks. Ranking the criteria based on the monetary volume of the project is a step toward designing an efficient system in evaluating contractors.

 Keywords: Optimal Contractor Selection, Analytic Hierarchical Proses, Criteria, Sub- Criteria