اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M649

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia Computer Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه

عنوان انگلیسی:

Extended Model for Integrated Value Engineering

چکیده فارسی:

شرکت های تولیدی بایستی محصولاتی را برای بازارهای رقابتی جهان طراحی کنند که نسبت هزینه-ارزش ممتازی را فراهم می کنند. منابع موجود، راهکارهایی همچون هزینه یابی بر مبنای هدف  و مهندسی ارزش  را برای مقابله با این چالش از جنبه های مختلف ارائه می دهند. این مقاله با تلفیق مزایا و خلاصه کردن همه اطلاعات ضروری مربوط به کاربرد هر دو راهکار در یک مدل جامع، مدلی را برای مهندسی ارزش تعمیم یافته ارائه می کند. این مدل با در نظر گرفتن فرآیندهای تولید و همچنین شبکه های زنجیره تامین بسط می یابد، چرا که این عوامل به عنوان محرک هایی برای هزینه و ارزش در شرکت های تولیدی عمل می کنند، در حالی که مدل اصلی شرایط، توابع و قطعات فیزیکی یک محصول را مد نظر قرار می دهد.

۱. مقدمه

شرکت های تولیدی در بازارهای رقابتی جهانی فعالیت می کنند که از بازار فروش به بازار خرید تبدیل شده اند. این شرکت ها برای برتری جستن در این رقابت باید محصولاتی با هزینه های کمتر و ارزش بهبودیافته برای مشتری طراحی کنند. این چالش دلالت بر کاهش نسبت هزینه-ارزش یک محصول دارند. هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش برای توجه به این نسبت از نقطه نظرات مختلف، به کار برده می شوند، به طوری که هزینه یابی بر مبنای هدف بر دستیابی به قیمت های بازار از طریق استنتاج و اعمال هزینه های مجاز در توسعه یک محصول تمرکز داشته، در حالی که مهندسی ارزش بر افزایش ارزش از طریق بالابردن عملکرد یا کاهش منابع (مثل هزینه ها) تمرکز دارد. در دهه های گذشته، شرکت های تولیدی مفهوم همکاری خود را مورد بازنگری قرار داده و بر تطابق شایستگی های اصلیشان با فضای شدیدا رقابتی متمرکز شده اند. این شرکت ها سهم های زیادی از ارزش زایی خود را از لحاظ توسعه و تولید، به شبکه زنجیره تامین خود منتقل کرده اند. از این رو، تولید داخلی یا تولید توسط تامین کنندگان، محرک هایی دیگر برای هزینه یا ارزش های محصول هستند که بایستی بوسیله راهکارهایی با هدف کاهش نسبت هزینه-ارزش، صریحا مدنظر قرار گیرند.

۱-۱. هزینه یابی بر مبنای هدف

هزینه یابی بر مبنای هدف (TC) تکنیکی برای مدیریت سودهای آتی یک شرکت تولیدی است که بر هزینه های مربوط به فرآیند توسعه محصول تمرکز دارد. TC در اصل، استنتاج هزینه مجاز برای یک محصول را بر اساس انحراف یک قیمت فروش قابل دستیابی و حاشیه سود لازم توضیح می دهد. منابع با عناوین هزینه یابیِ بازار محور  یا هزینه یابی معکوس  به این جهتگیری بازاری اشاره می کنند. Lockamy و Smith بیان می کنند که شرایط مشتری، مهم ترین محرک هزینه در شرکت های تولیدی هستند. آن ها علاوه بر این توضیح می دهند که TC الزاما بر هزینه ها تمرکز ندارد. هزینه ها از فرآیندهایی منتج می شوند که در خود شرکت های تولیدی و یا شبکه زنجیره تامین آن ها صورت می پذیرند. TC کل زنجیره ارزش را در راستای هدفِ حذف اتلاف، فزونی و نابرابری آرایش می دهد. بدین سان TC هزینه یابی را در دو بخش دنبال می کند؛ سطح محصول و سطح قطعه. طراحان در سطح محصول TC بر هزینه های محصول تمرکز دارند. سطح قطعه TC بر تامین کنندگانی که مدعی طراحی و تولید قطعات مطابق با هزینه ها، کیفیت و عملکرد هستند، تمرکز دارد.

Abstract

Manufacturing firms have to design products for global competitive markets that provide a distinct cost-value-ratio. Literature provides approaches like target costing and value engineering to counter this challenge from different angels. Combining benefits and summarize any immediate information during the application of both approaches within a comprehensive model this paper presents a model for integrated value engineering. This model is extended by the consideration of manufacturing processes as well as supply chain networks, as those factors emerge as drivers for costs and values in manufacturing firms, while the original model already considers requirements, functions and physical components of a product.