مقاله انگلیسی با ترجمه تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M600

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۵۰۰   تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ورزشی ترجمه شده :  تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت

عنوان انگلیسی:

Analyse of the expectations of the sports management students in terms of quality

چکیده فارسی:

درحال حاضر، مدیران ورزشی باید به جای مدارک تحصیلی از هرگونه مدیریت، دارای مدارک تحصیلی رشته ی خاصی باشند.براین اساس،برنامه های مدیریت ورزشی که مدیران ورزش برای آنها آموزش دیده اند، باید با انتظارات دانشجویان وهمکاران روبرو شوند. هدف از این مطالعه تعیین انتظارات و دیدگاه های دانشجویانی است که در دانشکده ی تربیت بدنی و مدیریت برنامه ورزشی تحصیل می کنند. دراین پژوهش، به منظور یادگیری ترتیب انتخاب  و دلایل، مهارت افراد و دانشگاهیان از نظر کمیت و کیفیت، پرسشنامه ای آماده شده است که هدف آنها پس از فارغ التحصیلی و کیفیت انتظارات در مورد مزایا به جای اداره گروه آموزشی، چه چیزی می باشد.

گروه نمونه ی این مطالعه، ۱۵۰نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت بدنی و ورزش سقاریه می باشد. این آیتم ها و موارد، دراین پژوهش نسبت به کلاس و جنسیت، بررسی شده اند و تفاوت ها و متغیرهای آموزشی را در نظر گرفته اند. این مطالعه، درنظر گرفته است که پژوهش، باید از نظر شناسایی انتظارات دانشجویان وغنی سازی فرآیندهای برنامه، اسنادی ارائه نماید.

کلید واژه ها: برنامه های مدیریت ورزشی، انتظارات، کیفیت

 ۱-۱-ساختار

آموزش و پرورش دارای اهمیت می باشد، چراکه علم و فناوری می خواهند زندگی اجتماعی را تغییر دهند. آموزش وپرورش که به طور گسترده ای شامل زندگی اجتماعی می شود، دارای نقش بسیار مهمی دراین سیستم می باشد. دراین راستا، فعالیت های ورزشی، همگی دراین محدوده قرار دارند. تربیت بدنی و ورزش که اهمیت موازی تحولات سریع تکنولوژی را افزایش می دهند، تنها رشته هایی هستند که می توانند توسط بسیاری از اهداف آموزشی بدست آیند. ازآنجا که تربیت بدنی و ورزش، زمینه ای در تحولات جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی افراد می باشد، ارائه شده است. زمانی که ازاین نقطه نظر نگاه شود، اولین موردی که شناسایی خواهد شد، نیاز پرسنل واجد شرایط در زمینه ی تربیت بدنی و ورزش می باشد.

امید است که وضعیت ورزش ترکیه، با فرم دهی به شرایط ذهنیت مدیریتی کسانی که ورزش را در ترکیه و در دانشکده مدیریت ورزشی دانشگاه ها رهبری و مدیریت می کنند، بهتر از حال حاضر شود. در این راستا، نگرانی افرادی که درخدمت مشاغل حرفه ای خود به عنوان مدیران ورزشی موفق در مراکز دولتی و یا خصوصی هستند، باید ازبین برود. با توجه به این حقایق، هدف ازاین مطالعه، تحقیق دراین مورد است که چرا دانشجویان دانشکده ی تربیت بدنی و ورزش، گروه مدیریت ورزشی، این بخش و انتظارات و راه حل های آنها را با توجه به وضعیت کنونی، ترجیح می دهند.

Abstract

At the present time sport managers should have field specific qualifications instead of the qualifications of any manager. Accordingly, sports management programs which sport managers have trained have to meet expectations of the students and partners. It is aimed by this study that the determination of expectations and views of the students who are studying at School of Physical Education and Sport Management Program. In this study a question form is prepared in order to learn the order of choice and reasons, proficiency of subjects and academicians in terms of quality and quantity, what do they aim after the graduation and quality expectations about the preferences instead of department. The sample group of the study is 150 students of Sakarya University School of Physical Education and Sport. The items in the research have examined according to class, gender and education type variables and differences are considered. It is considered that the study shall provide attribution to the field in terms of identifying the expectations of the students and enriching the program processes