اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M599

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): Research India Publications

نام مجله:  Global Journal of Finance and Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۹۵۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مدیریت توانایی مبنا در زمینه ی سازمانی : یک مرور نظری

عنوان انگلیسی:

Competency Based Management In Organizational Context: A Literature Review

چکیده فارسی:

در محیط جهانی و رقابتی امروز، برای هر سازمانی مهم است که کارکنان توانمندی را برای بقا حفظ کند. موفقیت یک سازمان نه تنها به این امر بستگی دارد که چطور از توانمندی های انسانی بهره می برد، بلکه به این بستگی دارد که چطور تعهد به سازمان را ایجاد می کند. تعهد کارکنان، همراه با نیروی توانمند، اهمیت زیادی برای سازمان دارد تا بتواند در مورد کیفیت رقابت کرده و با تغییرات کنار بیاید. این مقاله به بررسی مبانی نظری درباره ی مدیریت توانایی مبنا و استفاده های آن در حوزه ی سازمان های هندی می پردازد. این مقاله مفهوم مدیریت توانایی مبنا را تعریف کرده و نیروی برانگیزاننده ی ورای استفاده  از مدیریت توانایی مبنا و استفاده هایش در سازمان و نیز چشم انداز آینده ی پژوهش در این حوزه و به صورت خاص در زمینه ی سازمان های هندی را بیان می کند. سازمان ها از مدیریت توانایی مبنا به عنوان ابزاری برای موفقیت سازمان بهره می برند. پژوهش ها نشان داده اند که رهیافت توانمندی نسبت به مدیریت منابع انسانی، جدید نیست. سازمان ها از چارچوب توانمندی، در کاربست های گوناگون منابع انسانی همانند فراخوان و انتخاب، آموزش و توسعه، مدیریت عملکرد، توسعه شغلی، پاداش و پرداخت بهره می برند تا عملکرد سازمان و نیز کارکنان را ارتقا دهند. رهیافت مدیریت توانایی مبنا بر افزایش توان بالقوه ی کارکنان برای داشتن دیدگاه رقابتی نسبت به سازمانها در دوره ی کنونی تمرکز می کند. محققان و دانشمندان گزارش کرده اند که مدیریت توانایی مبنا، تاثیر مثبتی را بر عملکرد سازمان و نیز بر عملکرد کارکنان دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت توانایی مبنا، عملکرد سازمانی

Abstract

In today’s competitive and global environment it has become crucial for every organization to retain competent employee for survival. The success of an organization depends not only on how the organization makes the most of human competences, but also how it stimulates commitment to an organization. Employee commitment, together with a competent workforce, seems to be of decisive importance for an organization to be able to compete in quality and to go along with changes. This paper reviews the available literature on competency based management and its uses in the organizational sector. Very little research has been done in this area in the Indian organizations.

This paper defines the concept of competency based management, the driving force behind the use of competency based management and its uses in the organization as well as the future prospect of research in this area specifically in the Indian organization context. Organizations are using competency based management as a tool for the success of the organization. Studies have shown that competency approach to human resource management is not new. Competency framework is used by the organizations today in different HR practices like recruitment and selection, training and development, performance management, career development, compensation and pay etc. to improve the performance of the organization as well as of employees. Competency based management approach focuses on increasing the potential of employee to have the competitive edge over other organizations in today’s time. Researchers and scholars have reported that competency based management has a positive effect on the performance of organization and on employee’s performance also. Keyword: competency based management, organizational performance 350 Kaushiki Tripathi and Manisha Agrawal