اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M597

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده):

نام مجله:  Journal of Competitiveness

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۵۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا

عنوان انگلیسی:

Identification of Managerial Competencies in Knowledge-based Organizations

چکیده فارسی:

توسعه و شناسایی توانمندی های مدیریتی، ابزارهای مهمی از مدیریتی منابع انسانی می باشند که هدفشان رسیدن به اهداف راهبردی سازمانی می باشد. به دلیل تغییرات و پیشرفت های کنونی، توجه بیشتری نسبت به شخصیت مدیران و توانمندی های آنها می شود زیرا آنها به صورت منبع مهمی از دست یابی به مزیت رقابتی در نظر گرفته می شوند. هدف این مقاله، شناسایی توانمندی های مدیریتی در فرایند کسب موقعیت های شغلی خالی در سازمانهای دانش مبنا در جمهوری چک می باشد. این هدف با ارجاع به پروژه ی پژوهشی GACR بنیاد علمی چک تعیین شده است که بر شناسایی توانمندی های مدیریتی در سازمانهای دانش مبنا در جمهوری چک تمرکز دارد. این همسانی با چارچوب پروژه ی پژوهشی اساسا طراحی شده است و بر مبنای تحلیل محتوای ارتباطات رسانه ای همانند تبلیغات تحقق یافته است که ابزاری می باشد که از طریق آن سازمانهای دانش مبنا به دنبال نامزدهایی برای موقعیت های مدیریتی خالی می باشد. اولین بخش از مقاله به رهیافت های نظری در مورد سازمانهای دانش مبنا و مسائلی درباره ی توانمندی می پردازد. دومین بخش مقاله به ارزشیابی پیامدهای پژوهش پرداخته و گامهای اساسی کاربرد توانمندی ها را  خلاصه می کند. بخش نهایی نیز منافع و دشواری های کاربرد رهیافت توانمندی مبنا را به عنوان ابزاری از مدیریت موثر سازمانها و هدف دست یابی به مزیت رقابتی بررسی می کند.

واژگان کلیدی: مدیر، توانمندی ها، توانمندی های مدیریتی، سازمان های دانش مبنا، مدیریت منابع انسانی، مزیت رقابتی

۱. مقدمه

در حال حاضر، مدیریت دانش ، مدیریتی را بر مبنای دانش ارائه می کند که سازمانهای دانش مبنا آن را به کار می برند. جهانی سازی منجر به کم شدن فاصله ها شده و مستلزم تفکر جهانی است. فناوری ها و سرمایه مالی وارد زمینه شده و باید مطابق با دانش به کار روند. دارایی های غیرملموس و توانایی برای استفاده از آنها برای سازمانها اهمیت دارند. دانش در سازمانهای دانش مبنا توسط افراد اعمال می شود و بنابراین به شناسایی و توسعه ی توانمندی های آنها توجه می شود. توانمندی های مدیریتی و توسعه ی آنها ابزارهای مهم مدیریت منابع انسانی می باشند که هدفشان دست یابی به اهداف راهبردی سازمان است. توانمندی های مدیریتی یعنی رفتارهای لازم برای دست یابی به سطح مورد نیاز عملکرد مدیر، همراه با مدیریت موثر سازمان، عامل مهمی برای موفقیت و در نتیجه دست یابی به مزیت رقابتی می باشد.

Abstract

Managerial competencies identification and development are important tools of human resources management that is aimed at achieving strategic organizational goals. Due to current dynamic development and changes, more and more attention is being paid to the personality of managers and their competencies, since they are viewed as important sources of achieving a competitive advantage. The objective of this article is to identify managerial competencies in the process of filling vacant working positions in knowledge-based organizations in the Czech Republic. The objective was determined with reference to the Czech Science Foundation GACR research project which focuses on the identification of managerial competencies in knowledge-based organizations in the Czech Republic. This identification within the frame of the research project is primarily designed and subsequently realised on the basis of content analysis of media communications such as advertisements a means through which knowledge-based organizations search for suitable candidates for vacant managerial positions. The first part of the article deals with theoretical approaches to knowledge-based organizations and issues on competencies. The second part evaluates the outcomes of the survey carried out, and also summarizes the basic steps of the application of competencies. The final part summarizes the benefits and difficulties of applying the competency-based approach as a tool of efficient management of organizations for the purpose of achieving a competitive advantage