اطلاعیه

مقاله انگلیسی دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

کد محصول: M158

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

سال نشر: ۲۰۱۰

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  دانشکده های بازرگانی در عصر جهانی شدن

عنوان انگلیسی:

Business schools in an age of globalization

چکیده فارسی:

هدف- هدف از این مقاله این است که نقش دانشکده های بازرگانی را در حال و آینده بررسی نماید.

طرح/ روش/ رویکرد- این مقاله به شکل یک سرمقاله برای مرور و بحث است.

یافته ها- این مقاله تاَثیر جهانی شدن و بازاری شدن را بر دانشکده های بازرگانی تبیین می کند.

محدودیتها / نشانه های تحقیق- این سرمقاله حوزه ای برای دانشگاههای حسابداری فراهم می کند که با دانشگاهها همکاری نموده و در برابر شرکتی شدن دانشکده های بازرگانی و یا خصوصی سازی محافظت نمایند. این در آموزش عالی نه تنها در استرالیا بلکه در تمام جهان مسئله مهمی است.

اصالت/ ارزش- این مقاله داده های تجربی مهم و اطلاعات تحقیقات را به محققان زمینه حسابداری میان رشته ای برای تحقیق درباره آینده دانشکده های بازرگانی فراهم می نماید.

واژگان کلیدی– تحقیقات حسابداری، مکاتب تجاری، جهانی شدن، دانشگاه ها، آموزش عالی

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to consider the role of the business school now and in the future. Design/methodology/approach – The paper takes the form of an editorial review and argument. Findings – The paper acknowledges the impact of globalization and “marketization” on business schools. Research limitations/implications – The editorial offers scope for accounting academics to engage with the university and protect against business school corporatization and/or privatization. This is an important issue in higher education, not only in Australia, but internationally. Originality/value – The paper provides important empirical data and research information to scholars in the interdisciplinary accounting field of research about the future for business schools.

Keywords: Accounting research, Business schools, Globalization, Universities, Higher education