اطلاعیه

مقاله ترجمه شده منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M112

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۳ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی به عنوان تعیین کننده های کارآفرینی مشارکتی

عنوان انگلیسی:

Firm resources and entrepreneurial orientation as determinants for collaborative entrepreneurship

چکیده فارسی:

هدف-  هدف این مقاله بررسی عواملی است که منجر به کارآفرینی مشارکتی می شود. برای چنین کاری نویسندگان تاثیر مشترک منابع سازمانی و گرایش کارآفرینی بر تصمیم ایجاد اتحادهای  بین سازمانی را بررسی می کنند. این مقاله متغیرهای جدیدی را که احتمال دارد تعیین کننده این پدیده باشند در نظر می گیرد.

طرح/روش شناسی/رویکرد- براساس یک نمونه تصادفی ، نویسندگان مطالعه ای میان بخشی را در ۸۴ شرکت پرتقالی انجام دادند. داده ها از طریق یک پرسشنامه آنلاین با لینکی شخصی و کدهای کنترل جواب جمع آوری شدند.  برای تحلیل داده نویسندگان از آمارهای توصیفی و رگرسیون لجستیک( مدل logit) استفاده کردند.

یافتهها- نتایج نشان می دهند که منابع متعدد و ابعاد گوناگونی از گرایش کارآفرینی با کارآفرینی مشارکتی مرتبط شده اند اما تاثیرات نسبتا ترکیب شده اند. به ویژه به نظر می رسد منابع مالی، تجاری و اداری به مانند  پتانسیل نوآوری و ظرفیت مشارکت  به تعهد و اشتغال اتحاد بسیار مرتبط باشند.

اصالت/ارزش- این مطالعه به فهم بهترکارآفرینی مشارکتی کمک می کند. شناسائی نیروهای محرک در پس این پدیده به مشارکت هر چه فعالتر سازمان ها در همکاری بین سازمانی کمک می کند.

واژگان کلیدی- کارآفرینی، کارآفرینی مشارکتی، اتحادیه ها، منابع، گرایش کارآفرینی، پرتقال، کار تیمی

۱-         مقدمه

سازمان ها با محیط های کسب و کار متلاطم ، پیچیده و رقابتی ای مواجه هستند. در این مفهوم، کارآفرینی به عنوان ابزاری برای حفظ تداوم و رشد کسب و کار در نظر گرفته می شود. در مفهومی گسترده تر، این پدیده نامحدود، فرض می شود که دائما به دنبال کشف، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کسب و کار جدید می باشد.  (Kirzner, 1973; Shane and Venkataraman, 2000; Venkataraman, 1997).

شناسائی فرصت ها شامل فعالیت هائی چون بررسی محیط خارجی برای بازارهای جدید، نیازهای برآورده نشده، مشکلات موجود در فرآیندهای کاری و ایده های محصول جدید می شود. (Sandberg, 1991; Sayles and Stewart, 1995)

 در اینجا سازمان هائی که رفتار کارآفرینی از خود نشان می دهند سودآوری و رشد بیشتری از آنهائی دارند که از سیستم های کارآفرینی استفاده نمی کنند. (Antoncic, 2007) در نهایت امروزه کارآفرینی تفکری دائمی است که سازمان ها باید آن را توسعه دهند. (Dess et al., 2008)

در این دیدگاه مشارکتی از کارآفرینی۱۹۹۰),، Stevenson and  Jarillo) مشارکت برای جذب شایستگی های مفید دیگران به منظور افزایش سطح دانش سازمان و بهبود پتانسیل نوآوری امری حیاتی محسوب می شود.

همانطور که(۲۰۰۷) Gundry and  Kickul بیان کردند این مهم نیازمند همکاری و مشارکت میان اکثریت شرکا می باشد. از یک طرف، مشارکت در سازمان و بین کارمندان و تیم هائی که اطلاعات و تلاش ها را تسهیم می کنند در قالب” کارآفرینی مشارکتی ” تعریف می شود. از طرف دیگر، سازمان ها در صورتی که خودشان را با ایجاد روابط مشارکتی با شرکا خارجی، نوآور و پیش فعال نشان دهند نیز کارآفرین محسوب می شوند. (Antoncic, 2007) به این ظرفیت “کارآفرینی مشارکتی” گفته می شود (Ribeiro Soriano and Urbano, 2009) و زمینه ای را برای آنچه این مقاله بر آن واقع شده ارائه می کند. مفهوم کارآفرینی مشارکتی برپایه ی ایجاد ارزش اقتصادی، برخاسته از ایده های خلق شده ی مشترک و جدید که از تسهیم اطلاعات و دانش پدید آمده، می باشد. Mujtaba, 2007). (Gupta and Govindarajan, 2000; Kenney and در کل پذیرفته شده که مدیریت دانش اثربخش، به طور گسترده به توانائی همکاری خارج از سازمان بستگی دارد. (Ribeiro Soriano and Urbano, 2009)

Abstract:

Purpose – The purpose of this paper is to investigate what factors drive collaborative entrepreneurship. To do so, the authors examine the joint influence of both firm resources and entrepreneurial orientation on the decision to establish interfirm alliances. The paper considers new variables which are likely to determine the phenomenon. Design/methodology/approach – Based on a random sample, the authors performed a cross‐sectional study among 84 Portuguese firms. Data collection was made by an online questionnaire with a personalised link and answer control codes. For data analyses, the authors used descriptive statistics and logistic regression (logit model). Findings – The results indicate that several resources and some dimensions of entrepreneurial orientation are linked with collaborative entrepreneurship, but the effects are rather mixed. In particular, financial, commercial and administrative resources, as well as innovative potential and collective capability, seem to be most relevant for the alliance engagement. Originality/value – This study contributes to a better understanding of collaborative entrepreneurship. Knowing the driving forces behind this phenomenon helps firms to engage more actively in interfirm cooperation.

Keywords: Entrepreneurialism, Collaborative entrepreneurship, Alliances, Resources, Entrepreneurial orientation, Portugal, Team working

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.