اطلاعیه

مقاله ترجمه شده عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M103

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده عدم اطمینان محیطی درک شده در برنامه ریزی سناریو

عنوان انگلیسی:

Perceived Environmental Uncertainty in scenario planning

چکیده فارسی:

برنامه ریزی سناریو ابزاری استراتژیک محسوب می شود که دارای محبوبیت فزاینده در حوزه آکادمیک و تجربی است . کاربردهای اخیر برنامه ریزی سناریو به طور وسیع برپایه ی ادبیات موجود است که از برنامه ریزی سناریو جهت توسعه استراتژی هایی برای آینده به طور عمده در نظر گرفتن ارزیابی عدم اطمینان های محیطی خارجی کلان درک شده استفاده می کنند . با این وجود، بدنه ای از ادبیات وجود دارد که تا کنون توسط محققان برنامه ریزی سناریو نادیده گرفته شده است که بیان می کند عدم اطمینان محیطی درک شده(PEU) بر محیط خارجی کلان به مانند محیط داخلی سازمان تأثیر می گذارد. این مقاله تئوری های بسیار مهم در فرآیند برنامه ریزی سناریو و PEU را بررسی می کند و سه گزاره برای کاربرد فرآیند برنامه ریزی سناریو ارائه می دهد علاوه بر این نشان می دهد چگونه این گزاره ها می توانند در فرآیند برنامه ریزی سناریو ادغام شوند تا توسعه استراتژی را بهبود بخشند .

مقدمه

برنامه ریزی سناریو یک ابزار استراتژی می باشد که استفاده ی آن به طور چشمگیر افزایش یافته و یکی از رایج ترین ابزار مورد استفاده در توسعه استراتژی می باشد . برنامه ریزی سناریو ، فن پیش       بینی استراتژیک است که از دیگر فنون متفاوت می باشد چرا که به بررسی عدم اطمینان می پردازد نه ریسک . Tsoukas and shepherd بیان می کنند که برنامه ریزی سناریو با آن دسته از عوامل محیطی سرو کار دارد که” ذخیره دانشی اش برای شناخت اقدام ” و پایه دانشی اش برای پیش بینی وقایع مهم شان در مقایسه با دیگر فنون پیش بینی مانند پیش بینی استدلال مشابه و برنامه ریزی اقتضایی نا چیز است .

اغلب روشهای موجود بحث میکنند که کاربرد برنامه ریزی سناریو همان طور که مقاله اولیه Wack آورده بر اساس مطالعه موردی Shell است. برای تمامی این روشها ، منبع توسعه سناریو ، شامل ارزیابی محیط خارجی کلان می باشد که به عنوان بزرگترین منبع عدم اطمینان محیطی در نظر گرفته شده است. با این وجود، حوزه ادبیاتی ای وجود دارد که تأکید می کند عدم اطمینان درک شده نه تنها از طریق محیط کلان ایجاد می شود بلکه مدیران می پندارند که عدم اطمینان از طریق محیط کلان (صنعتی) و داخلی به وجود می آید. مقاله ی موجود به دنبال اثبات ضرورت مشمول تمامی سطوح PEU در توسعه استراتژی در مواقع استفاده در برنامه ریزی سناریو به منظور بهبود فرآیند تصمیم گیری استراتژیک می باشد.

Abstract

Scenario planning is a strategy tool with growing popularity in both academia and practical situations. Current practices of scenario planning are largely based on existing literature which utilises scenario planning to develop strategies for the future, primarily considering the assessment of perceived macro-external environmental uncertainties. However there is a body of literature hitherto ignored by scenario planning researchers, which suggests that Perceived Environmental Uncertainty (PEU) influences the micro-external as well as the internal environment of the organisation. This paper reviews the most dominant theories on scenario planning process and PEU, developing three propositions for the practice of scenario planning process. Furthermore, it shows how these propositions can be integrated in the scenario planning process in order to improve the development of strategy.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.