اطلاعیه

مقاله ترجمه شده رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M98

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۶

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده رفتارهای متجانس مدیریت دانش به عنوان منبع متمایز مزیت رقابتی

عنوان انگلیسی:

Congruent knowledge management behaviors as discriminate sources of competitive advantage

چکیده فارسی:

هدف:

 با وجود این که مدیریت دانش به عنوان منبع استراتژیک مزیت رقابتی شناخته شده، فرایندهای طراحی شده برای افزایش بهره وری دانش به طور مساوی در توانمندسازی سازمان مشارکت ندارند. در نتیجه این پژوهش به تمرکز روی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و منابع چندگانه مزیت رقابتی کمک می کند.

طرح/متدلوژی/رویکرد:

 این مقاله با استفاده از پرسشنامه، داده ها را از دفتر اصلی یک شرکت دارو سازی در ژاپن جمع آوری کرده و این مورد را که چگونه ادراک و رفتارهای متفاوت در رابطه با تأثیر مدیریت دانش نوع خاصی از دانش سازمانی را شکل می دهد که به عنوان مزیت رقابتی عمل می کند بررسی می کند.

یافته ها:

یافته های مطالعه اهمیت فعالیت های مدیریت دانش را نشان داد مخصوصاً تلفیق آنها که به عنوان منبع مهمی از مزیت رقابتی در رابطه با دانش فنی نمایان شد. زمان بیشتری روی وظایف مدیریت دانش صرف می شد. خصوصاً اجتماعی سازی به مزیت رقابتی در رابطه با دانش مؤثر کمک می کند. تحلیل های بیشتر شامل یک طبقه بندی از کارکنان مبتنی بر اهمیت ادراکی آنها و زمانی که صرف فعالیت های مدیریت دانش می کنند است.

محدودیت های تحقیق/پیشنهادات تحقیق

این مقاله روی کل افراد یک مؤسسه متمرکزشده است و به همین دلیل تحقیقات بیشتری در شرکت های دیگر در صنعت های متفاوت ضروری است.

پیشنهادات عملی

استراتژی های مدیریت دانش بایستی با عقاید و اعمال گروههای کاری کارگران که بر اساس سطح تناسب بین تئوری های پشتیبان آنها و تئوری های کاربردی مرتبط با مدیریت دانش شناسایی شده متناسب شود.

اصالت/ارزش

طبقه بندی کارکنان که در مقاله معرفی شده براین واقعیت تأکید دارد که محیط کاری یک بدنه متحدالشکل یا یکنواخت نیست و بنابراین نیاز است که به تفاوت های درونی برای افزایش کارایی مدیریت دانش رسیدگی شود.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، مزیت رقابتی، رفتار کارکنان، درک،ژاپن

Abstract

Purpose – While knowledge management has been shown to be a strategic source of competitive advantage, processes designed to enhance the productivity of knowledge do not, however, equally contribute to the organization’s capabilities. Consequently, this research aims to focus on the relationship between each mode of the knowledge management process and multiple sources of competitive advantage. Design/methodology/approach – This research, using questionnaire data collected from the entire population of a pharmaceutical company’s head office in Japan, investigates how different perceptions and behaviors related to knowledge management affect the perceived contribution of certain types of organizational knowledge acting as sources of competitive advantage. Findings – The study finds that the perceived importance of knowledge management activities, especially combination, appears as an important source of competitive advantage related to technical knowledge, and more time spent on knowledge management tasks, in particular socialization, contributes to a competitive advantage related to affective knowledge. Further analysis involves a taxonomy of employees based on their perceived importance of, and the time they spend on, knowledge management activities Research limitations/implications – This paper focuses on the entire population of a single firm, and for that reason, further research with other companies in different industries is necessary. Practical implications – There is evidence suggesting that knowledge management strategies should be tailored to fit the discriminate beliefs and actions of each group of workers, identified based on their level of congruence between their espoused theories and theories-in-use related to knowledge management. Originality/value – The taxonomy of workers introduced in the paper emphasizes the fact that the workforce is not a uniform body and therefore that intrinsic differences need to be taken into account to maximize the efficiency of knowledge management.

Keywords Knowledge management, Competitive advantage, Employee behaviour, Perception, Japan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.