اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M71

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۶ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدلسازی خط مشی: تعریف ، طبقه بندی و ارزیابی

عنوان انگلیسی:

 Policy modeling: Definition, classification and evaluation

چکیده فارسی:

در این مقاله مدلسازی خط مشی تعریف، طبقه بندی و برای ارزیابی آن روشی پیشنهاد شده است.جهت ارزیابی مدلسازی خط مشی ابزاری تحلیلی به نام ” سازگاری مدلسازی خط مشی” (شاخص (PMC تدوین شده است. شاخص  PMCسیاست گذاران و محققان را قادر می سازد تا سطح سازگاری مدلسازی خط مشی ها را تعیین و همچنین نفاط قوت و ضعف درون آنها را شناسایی نمایند .پیاده سازی شاخص        PMC شامل چهار گام اساسی زیر می شود : ۱ – استفاده از جدول چدگانه ورودی –  خروجی ۲-طبقه بندی متغیرها و شناسایی پارامترها ۳ – اندازه گیری شاخص PMC    ۴- ترسیم نمای  PMC

این مقاله با بهره گیری از شاخص PMC  رویکرد چند جانبه ای را به مدلسازی خط مشی سازمانی پیشنهاد می کند این امر نشان می دهد که می توان اثرات مختلف هر سیاست اقتصادی را با استفاده از یک ابزار گرافیکی چند بعدی به نمایش گذاشت.

کلمات کلیدی: اقتصاد گرافیکی ، مدلسازی خط مشی،آموزش اقتصادی،نمودارهای چند بعدی و هندسه چند بعدی

مقدمه

این مقاله چندین مشاهده و پیشنهاد در خصوص مدلسازی خط مشی ارائه می دهد.ابتدا یک تعریف از خط مشی به همراه یک روش برای طبقه بندی مدلسازی خط مشی ارائه می دهد. بر اساس یک مطالعه دقیق از کل ۱۵۰۱ مقالات پژوهشی منتشر شده در مجله مدلسازی خط مشی بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۴، آن درصداز مقالات چاپ شده در طبقه بندیهای منحصر به فرد  مدلسازی خط مشی شناسایی شد ثانیاً بر اساس یک مشاهده از رویکردهای معمول به کاربرده شده در مقالات مدلسازی خط مشی در ۳۰ سال گذشته در مجله   JMP این مقاله یک رویکرد چند رشته ای  برای مدلسازی خط مشی ارائه می دهد و یک ترکیب چند رشته ای از متغیرهای غیر اقتصادی برای فرموله کردن خط مشی های قوی پیشنهاد می دهد ثالثاً در ارتباط با رویکردهای چند رشته ای  کاربرد فرض  omnia mobiles رادر مدلسازی خط مشی  پیشنهاد می دهد. (Ruiz Estrada, Yap, & Nagaraj, 2008)

تحت این فرض که (همه چیز در حال حرکت است ) یک طیف خوبی از متغیرهایی باید گنجانده شودو متغیرهای بی ربط در مدلسازی خط مشی باید نادیده گرفته شود. به عنوان شاخص اصلی و چهارمی این مقاله، به معرفی ایده ارزیابی مدلسازی خط مشی می پردازد شاخص سازگاری مدلسازی خط مشیPMC   index  برای ارزیابی سطح ثبات بکار می رود. چهار مرحله اساسی در اجرای شاخص PMC  وجود دارد این چهار مرحله عبارتست از :

۱- استفاده از جدول خروجی – ورودی چند گانه ۲- دسته بندی متغیرها و شناسایی  پارامترها  ۳- اندازه گیری شاخص PMC 4- ترسیم نمای PMC

Abstract

This paper introduces a definition, a way of classifying and a method of evaluating policy modeling. An analytical tool called “Policy Modeling Consistency (PMC-Index)” has been developed for the purposes of evaluating policy modeling. The PMC-Index enables policy-makers and researchers to identify the level of consistency as well as the strengths and weaknesses within any policy modeling. The implementation of the PMC-Index involves the following four basic steps: (i) the use of multi-input-output table; (ii) classification of variables and identification of parameters; (iii) measurement of the PMC-Index; (iv) construction of the PMC-Surface. Through the PMC-Index, this paper promotes multidisciplinary approach to policy modeling. It suggests that various possible effects of any economic policy can be shown using a multi-dimensional graphical means.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.