اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M36

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۷   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس

عنوان انگلیسی:

The role of emotional intelligence in increasing quality of work life in school principals

چکیده فارسی:

هدف اصلی این پژوهش بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس بود. مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه شامل ۱۳۹ نفر از مدیران مدارس در شهرستان خرم آباد است که با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای مورد پژوهش، از پرسشنامه های موجود کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی تک نمونه ای، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند. بر اساس یافته های این مطالعه، همبستگی مثبتی بین کیفیت زندگی کاری با هوش هیجانی (۰۰۰/۰> (p و ابعاد آن یعنی، خود آگاهی، خود مدیریتی، کنترل روابط و آگاهی اجتماعی وجود داشت. علاوه بر این، نتایج نشان داد کیفیت زندگی کاری مدیران بالا است. اما در مقابل، هوش هیجانی مدیران در مقایسه با میانگین پرسشنامه کم بود. افزایش هوش هیجانی مدیران را قادر می سازد که محیط کاری بهتری فراهم نمایند و بدین سبب عملکرد آنها به طور گسترده ای رشد می یابد.

واژه های کلیدی: هوش هیجانی، کیفیت زندگی کاری، مدیران مدارس، ایران

 مقدمه

به طور کلی، احساسات نقش مهمی در زندگی فردی ایفا می نماید به دلیل اینکه احساسات حیات بخشند، اجازه دهید به تجربه ما از غمها و شادیها اشاره کنیم. انسان دارای دو ذهن است، یکی ذهن متفکر و دیگری احساس. این دو ذهن، با هم، زندگی روانی فرد را شکل میدهند. زمانی که احساسات و عواطف تحریک می شوند، تعادل بین این دو ذهن به دلیل اینکه هوش عاطفی بر ذهن متفکر غلبه میکند، به هم می خورد. بنابراین، توجهات به سمت نقش هوش هیجانی در زندگی روزمره  فرد تغییر می یابد. معمولا رهبری در سازمان بیش از هر کس دیگری می تواند بر احساسات افراد نفوذ داشته باشد. هوش هیجانی یک نوع آمادگی، مهارت و توانایی است که عمیقا بر توانایی های فرد تاثیر می گذارد به طوری که او ممکن است برانگیخته شود تا احساسات خود را کنترل و روابط خود با دیگران را مدیریت کند. از سوی دیگر، افراد با هوش هیجانی قادرند احساسات خود را در رابطه با دیگران به خوبی کنترل نمایند، پیامدهای مثبت و منفی را تشخیص دهند، اطلاعات موثر در جهت هدایت تفکرات و فعالیت هایشان بکارگیرند و فرصت تفکر بیشتری برای خود فراهم نمایند تا بتوانند از احساسات و هیجانات برای حل مشکلات بهره گیرند.

Abstract

The main aim of this research was to study the emotional intelligence and its relation to quality of work life of school principals. The current study is a descriptive co relational research. The sample was consisted the 139 school principals of Khorramabad city that who were selected by randomized stratified method, hi order to collect the required data regarding research variables, the quality of work life questionnaire and emotional intelligence inventory were used. The collected data were analyzed by using Pearson correlation coefficient and one sample t-, with SPSS software. On the basis of findings of the study, there was a positive correlation between quality of work life and emotional intelligence (p< 0/000) and its subscales namely, self awareness, self management, relation control and social awareness. Furthermore, results evident that the quality of work life of principals was high, but in case of emotional intelligence, principals were low in compare to mean of questionnaire. Increasing emotional intelligence is able to provide a better work environment for principals and for this cause, the performance of them grow to be enlarged.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.