اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M18

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۷

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۳  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته ­هایی از یک کشور در حال توسعه

عنوان انگلیسی:

The relationship between employee involvement, partnership management and supply performance: Findings from a developing country

چکیده فارسی:

هدف- هدف این مقاله بررسی ارتباطات بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره ی یک سازمان در صنعت خودروسازی تایلند است.

طرح/روش شناسی/رویکرد-ابزار اندازه گیری این مقاله برای مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره ی یک سازمان براساس بررسی گسترده ای از  ادبیات تحقیق بکارگرفته و توسط متخصصان، اعتبارشان تأیید شد. ابزار اندازه-گیری نیز به طور آزمایشی بررسی شدند. داده ها از طریق فنون آماری متفاوت به منظور تضمین روائی و پایائی در قالب مدل-سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. مدل مفروض ازطریق تحلیل مسیر آزمون شد.

یافته ها-مطالعه به این نتیجه رسید که مقیاس های مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره ی یک سازمان دارای روایی و پایایی در صنعت خودروی تایلند می باشد. مشارکت کارمند نه تنها تأثیر مثبت و مستقیمی بر مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره ی یک سازمان دارد بلکه تأثیر مثبت و غیرمستقیم قابل ملاحظه ای بر عملکرد زنجیره ی یک سازمان به واسطه ی مدیریت مشارکتی دارد.

کاربردها/ محدودیت های تحقیق-توزیع پرسشنامه های کاغذی نمونه راحتی   بودند. اگرچه، داده ها از ۲۱۱ شرکت جمع آوری شد، تنها ۱۹% آن ها بیشتر از یک پاسخ را ارائه دادند. تحقیق آینده بهتر است از روش های نمونه گیری تصادفی مختلفی استفاده کند و دلایل و روش های بهبود نرخ پایین پاسخگویی چندگانه را بررسی کند.

کاربردهای عملی- نتایج این مطالعه برای مدیران در صنعت خودروسازی کشورهای در حال توسعه که مایل به بهبود مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره از مجرای مشارکت کارمندان می باشد، مورد استفاده است.

اصالت/ارزش- این مطالعه یکی از اولین هایی است که ارتباط میان مشارکت کارمند داخلی، مدیریت مشارکتی خارجی و عملکرد زنجیره ی یک سازمان را در صنعت خودروسازی یک کشور تازه صنعتی شده مانند تایلند بررسی می کند. این مطالعه را می توان در تحقیقات آینده مرتبط با مفهوم جدید مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بکاربرد.

واژگان کلیدی– مشارکت   کارمندان، مشارکت  ، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره، مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، خودروسازی تایلند.

مقدمه

مدیریت زنجیره تأمین (SCM) و مدیریت کیفیت جامع (TQM)، چارچوب های منحصربه فردی را به منظور توسعه مشارکت از طرف تمامی ذینفعان تجاری فراهم می آورند. این دو مفهوم در راستای مسیرهای مشابه تکامل یافتند و اختلافشان در درجه-ی مشارکت ذینفعان است. هر دوی این مفاهیم در پاسخ به الزام توسعه استراتژی های تاکتیکی برای عملیات تولیدی ( لجستیک برای SCM و بازرسی برای TQM) ظهور کردند و سپس به سوی  کسب هم افزائی از طریق یکپارچه سازی کلیه شرکاء وابسته از جمله تمامی عملیات داخلی و شرکاء تجاری خارجی گسترانده شدند. SCM بیشتر بر ارتباطات شرکاء تجاری خارجی تمرکز دارد، در حالی که TQM تأکید بیشتری بر مشارکت داخلی توسط کارمندان دارد زمانی که این دو را به طورهمزمان بکار می گیریم، تشابه در یکپارچگی نهایی و اختلاف در تمرکز اولیه آن ها منجر به هم افزایی یا تناقص می شود و تحقیقات بیشتری جهت جستجوی این کاربردها نیاز است.

هدف این مطالعه بررسی روابط میان مشارکت کارمند داخلی در TQM، مدیریت شریک خارجی در SCM و عملکرد زنجیره ی یک سازمان است. صنعت خودروسازی تایلند در این مقاله  مطالعه شد، چرا که زنجیره تأمین بسیار پیچیده و فعالی در SCM و TQM دارد. هم چنین، یکی از صنایع رقابتی جهانی تایلند محسوب می شود.

Abstract:

Purpose – This research aims to investigate the relationships among employee involvement, partnership management, and a firm’s supply performance in the automotive industry in Thailand. Design/methodology/approach – The measurement instruments for employee involvement, partnership management and a firm’s supply performance were developed based on an extensive literature review, and validated by experts. They were pilot‐tested, and analyzed using various statistical techniques to ensure reliability and validity in structural equation modeling constructs. A hypothesized model was tested through path analysis. Findings – The study found that the measurements of employee involvement, partnership management, and a firm’s supply performance are reliable and valid for Thailand’s automotive industry. Employee involvement has not only a significant direct positive impact on partnership management and firm’s supply performance, but also a significant indirect positive impact on a firm’s supply performance through partnership management. Research limitations/implications – The distribution of paper‐based questionnaires was a convenience sample. Although data from a sample of 211 companies was collected, only 19 percent of them provided more than one response. Future research should apply different random sampling methods, and investigate the reasons for and ways to improve the low multiple‐response rate. Practical implications – The findings are beneficial to managers in the automotive industry in developing countries who want to improve partnership management and supply performance through employee involvement. Originality/value – This study is one of the first to examine the linkage among internal employee involvement, external partnership management, and a firm’s supply performance in the automotive industry in a newly industrialized country such as Thailand. It can be used in further research on the new concept of supply chain quality management.

Keywords: Employees involvement, Partnership, Total quality management, Supply chain management, Supply performance, Supply chain quality management, Automotive, Thailand

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.