اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M436

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۳۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۹ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت

عنوان انگلیسی:

Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی را ارزیابی می کند، و اثر آنها را بر عملکرد شرکت با استفاده از یک چارچوب نظری با دیدگاه منبع محور تحلیل می کند. این مقاله یک گواه تجربی از یک تحقیق بر روی ۱۴۴ شرکت صنعتی اسپانیایی و مدل سازی یک سیستم از توابع ساختاری با استفاده از حداقل مربعات جزئی می باشد. نتایج بدست آمده تایید کردند که نوآوری سازمانی از توسعه قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی حمایت می کند و نیز اینکه هم نوآوری سازمانی و هم قابلیت های تکنولوژیکی برای محصولات و فرایندها می توانند منجر به عملکرد عالی شرکت بشوند.

مقدمه

نوآوری سازمانی (OI) مقدمه روش های سازمانی برای مدیریت کسب و کار در محل کار و/ یا در رابطه بین یک شرکت و عوامل خارجی است (اوسی دی، ۲۰۰۵). نوآوری سازمانی در حال حاضر یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی برای سازمانهاست و این بخاطر ماهیت وابسته به زمینه  آن است (هامل، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹). با وجود این، نوآوری سازمانی زیاد درک نشده است (هامل، ۲۰۰۶: ۸۲).

موارد مفهومی و روش شناختی کمی هستند که در مورد کنترل نوآوری سازمانی صحبت می کنند (آرمبراستر، بیکفالوی، کینکل، و لی، ۲۰۰۸: ۶۴۵). تعداد مطالعات بر روی توسعه نوآوری سازمانی (آرمبراستر و همکاران، ۲۰۰۸؛ بیرکینشاو، هامل، و مول، ۲۰۰۸؛ هامل، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۹) و عواملی که این توسعه را تقویت می کنند (باتیستی و استونمن، ۲۰۱۰؛ بیرکینشاو و مول، ۲۰۰۶؛ مول و بیرکینشاو، ۲۰۰۹) در سالهای اخیر افزایش یافته است. با وجود این، مطالعات کمی روی نتایج نوآوری سازمانی انجام شده است (دامن پور و آراویند، ۲۰۱۱)، و همانها هم دیدگاه محدودی دارند (مول و بیرکینشاو، ۲۰۰۹: ۱۲۷۰). مطالعه حاضر در مورد این فرضیه از طریق آنالیز موارد زیر صحبت می کند: (۱) اثر نوآوری سازمانی بر روی ایجاد محصول تکنولوژیکی و قابلیت نوآوری در فرایند (IC)؛ (۲) اثر نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی روی عملکرد شرکت (FP).

مطالعه حاضر دانش موجود در زمینه نوآوری سازمانی را به دو طریق گسترش می دهد. نخست، دامن پور و آراویند (۲۰۱۱) پژوهش روی اثر نوآوری سازمانی بر قابلیت نوآوری تکنولوژیکی را پیش برده و تشویق کردند. تا به امروز، بحث اصلی شناسایی نوآوری سازمانی بعنوان یک پیش نیاز برای قابلیت نوآوری تکنولوژیکی از گزارش تغییرات سازمانی منتشر شده در سال های ۱۹۵۰ نشات می گرفت (لاورنس، ۱۹۵۴؛ لوین، ۱۹۵۸). اگر چه که گزارشات اخیر یک همبستگی مستقیم را بین این قسم نوآوری ها نشان دادند (دامن پور و ایوان، ۱۹۸۴؛ کیمبرلی و اوانیسکو، ۱۹۸۱)، اما مطالعات کمی وجود دارد که استدلال  اصلی را تعمیم دهد (دامن پور، زابات، و ایوان، ۱۹۸۹). اهمیت نوآوری سازمانی و نوآوری تکنولوژیکی در سالهای اخیر نشان داده شده است، اما هنوز هم درک ما از رابطه بین آنها کم است (باتیستی و ستونمن، ۲۰۱۰؛ دامن پور، ۲۰۱۰؛ دامن پور، واکر، و آولاندا، ۲۰۰۹). مطالعه حاضر برای درک رابطه بین نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری تکنولوژیکی را نشان داده و از این فرض که نوآوری سازمانی یک عامل مثبت در توسعه فرایند قابلیت نوآوری است، حمایت می کند، که اثر آن روی قابلیت نوآوری محصول بوسیله فرایند قابلیت نوآوری کنترل و تعدیل می شود. این یک فرض معنی دار در مدیریت استراتژیک است که فعالیت نوآور یک منبع مهم مزیت رقابتی می باشد (دامن پور و اشنایدر، ۲۰۰۶؛ دامن پور و ویچنوسکای، ۲۰۰۶). شناسایی عوامل داخلی که قابلیت نوآوری تکنولوژیکی را شبیه سازی می کند می تواند درک بهتری از فرایند نوآوری در یک شرکت را به ما بدهد (گالنده و د لا فوئنت، ۲۰۰۳) و پیشرفت مطالعه در مورد روابط متقابل بین انواع نوآوری و قابلیت نوآوری را ساده تر می کند (دامن پور، ۲۰۱۰).

Abstract

This study assesses the relationship between organizational innovation and technological innovation capabilities, and analyzes their effect on firm performance using a resource-based view theoretical framework. The article presents empirical evidence from a survey of 144 Spanish industrial firms and modeling of a system of structural equations using partial least squares. The results confirm that organizational innovation favors the development of technological innovation capabilities and that both organizational innovation and technological capabilities for products and processes can lead to superior firm performance.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.