اطلاعیه

مقاله ترجمه شده آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M406

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۴

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۲  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد

عنوان انگلیسی:

Does inward foreign direct investment improve the innovative performance of local firms?

چکیده فارسی:

در طول چند دهه گذشته ،تحقیقات در زمینه ی تجارت بین المللی و استراتژی به افزابش باتوجه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیرون اختصاص شده بود (FDI).با وجود بررسی گسترده ای از انگیزه شرکت  های  خاص و عواقب آن ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بیرون ،ما ارتباط کمی درباره ی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون،تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت داخل در شرکت کشورهای میزبان میدانیم به خصوص،چگونگی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری آن دسته از شرکت ها اثر دارد .استدلال نظری موجود اثرات متضادی را پیش بینی می کند.یک خط از تحقیقات عواقب مخرب شرکتهای کشور های میزبان را برجسته می سازدبا استفاده از داده ها از ۱۷۹۹ شرکت تولیدی اسپانیایی از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ ،روابط بین سطح صنعت  وسطح شرکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به درون و عملکرد نوآورانه از شرکت های کشورهای میزبان را بررسی می کنیم .ما سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به سمت اسپانیا جریان دارد را درمی یابیم که روابط منفی با نوآوری سابق از شرکت های محلی هستند.ما این یافته ها را با آن اقدامات متعارف بهره برداری استفاده شده مقایسه می کنیم .

 ترجمه بخش ۵ مقاله

۵.بحث و گفت گو

در این مقاله ما پیش بینی نظری های متضاد در راستای روابط بین FDIدرونی و نوآوری ارزیابی می کنیم .ما برروی چگونگی FDIدرونی برروی شرکت ویا در صنعت شرکت و یا عملکرد نوآورانه شرکت توجه می کنیم .بر این اساس ؛ما از تعداد درخواست ثبت اختراعات و تعداد نوآوری محصول به عنوان متغیرهای وابسته استفاده میکنیم .ما از مجموعه مکملی از روشها،تعداد مدل ها ی پویا و مدل GMMشبه متفاوت استفاده می کنیم .پس از آن ما تجزیه و تحلیل تک کاره بااستفاده از نیروی کار اندازه گیری شده اغلب در ادبیات اقتصاد استفاده می کنیم .سپس نتایج مان را با اندازه گیری های استفاده نشده از اقدامات بااستفاده از نیروی کار و عوامل بهره وری مقایسه می کنیم .به طور کلی ،ما جریان FDIدرونی و صنعتی که ارتباط منفی و به نوآوری شرکت های محلی دارند را در می یابیم .به طور خاص ،ما جریانات FDIسطح شرکت که ارتباط منفی به برنامه های کاربردی از وابسته های چند ملتی را در می یابیم .پیشنهاد داده می شود که افراد خارجی وابسته به نوآوری های اسپانیایی نیستند بلکه پس از سرمایه گذاری در اسپانیا ،آنها نوآوری از کشور خود جایگزیم کردند یا مسؤلیت برای نوآوری از وابسته های اسپانیا به شرکت والدین تغییر دادند. با یافته های گسترده تر در مورد دارایی بهره برداری از FDIسازگاری دارد،به عنوان افراد خارجی اغلب قابلیت های برتر خود را به کشور میزبان انتقال  دادند.

به طور مشابه،ما رابطه منفی بین جریان FDIصنعتی و نوآوری محصول از شرکت های محلی در می یابیم .مطابق با نظریه های برجسته از عواقب زیان آوری FDIدرونی است.این یافته ها نشان میدهد که افراد بیگانه از نوآوری های داخلی و یا خارج می شوند ویا از شرکت های داخلی برای سوله سود کمتر تنزل می یابند.

ما برخی از تفاوت های جالب به هنگام مقایسه با یافته های نوآری مذکور با استفاده از بهره وری نیرو ی کار و بهره وری کل عوامل با عنوان  متغیر وابسته پیدا کردیم .سازگار با تعددی از مطالعات در اقتصاد ،ما FDI درونی را پیدا کردیم که بهره برداری از شرکت های محلی را بهبود می بخشد .ازطریق برخی از ترکیبات رقبا/دانش سرریز می شود .افزایش FDI درونی در صنعت به طور کلی رقابت های محلی را افزایش میدهد  و می تواند شرکت های محلی را به اتخاذ روش های کارآمدتر از تولید محرک سازد .متناوباً ،کارفرمایان خارجی می تواند قابلیت های برتر خود را بهره برداری کند و روش های تولید برتر در اهداف محلی پیاده سازی کند.

روی هم رفته ،این یافته های بر یک تمایز جالب بین نوآوری و بهره برداری برجسته می کند و چگونگی FDI درونی ممکن است اثرات متفاوت درهریک داشته باشد را نشان می دهد .اگر چه FDI درونی ممکن استبرای تولیدات کمتر (مربوط به افراد بیگانه)از شرکت های خارجی مفید باشد و به افزایش تولیدات مدرن و کارمد خود کمک می کند،در یک زمان دارای عواقب برای قابلیت های خلاقانه از شرکت های محلی است .ما این را به عنوان مدرکی از FDIدرونی برای شرکت های محلی به سمت تولیدات مرز امکان تفسیر می کنیم .بااین حال ،FDI درونی به شرکت ها برای تبدیل شدن به نوآوری بیشتر،تسهیل در تغییر تولیدات احتمالی مرز کمک نمی کند .به بیان دیگر،رقابت منفی یا تراکم اثر داخلی بالقوه ای برای اثرات جانبی و نوآورانه از FDI درونی دارد.

یافته های این مقاله پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران  و مدیران نگه می دارد .برای سیاستگذاران ،یافته های مان چند وجهی هستند.از یک سو؛FDI درونی به طور مثبت به بهره وری تخصیص منابع در کل کشور میزبان کمک می کند.سرمایه گذاری خارجی به بهره وری کلی از شرکت های محلی بهبود یافته است .علاوه بر این FDI درونی می توان در نتیجه افزایش اشتغال محلی و در آمد های مالیاتی باشد .این دو پیامد از کشور میزبان بهره مند می شوند و در آینده نزدیک رفاه افزایش می یابد .از سوی دیگر ،با این حال،نتایج نشان میدهد به عنوان یک پیامد از FDIدرونی نوآوری محلی راکد ماندند ونشان میدهد که FDIدرونی ممکن است بهترین منبع دانش برای شرکت های محلی نباشد .گرچه شرکت های خارجی اغلب قابلیت های برتر فراوانی با آنها به ارمغان می آورد،ممکن است توانایی شرکت های داخلی به نوآوری در خودشان کاهش دهند .به حدی که نوآوری ریشه اقتصاد به عنوان بسیاری در متون نشان میدهد است ،FDIدرونی ممکن است به مدت طولانی رشدی از اقتصاد محلی نداشته باشد .

FDIدرونی ممکن است نه فقط اثرات منفی نوآوری از شرکت های بومی باشد ،بلکه بسیاری از کارآیی فوق (بهره وری)دستاوردهای توسط مالکان خارجی ممکن است بدست آورند بنابراین،از دیدگاه سیاست محلی ،رفاه کلی محلی ممکن است کاهش یافته باشد در صورتی که مزایای متعلق به سرمایه صاحبان خارجی بیش از افراد متعلق به عوامل در بازار محلی باشد .عواقب این چنینی ممکن است برا ی رفاه در مدت طولانی مضر باشد و نشان میدهد که سیاست گذاران باید به وقت برایجذب سرمایه های خارجی که تلاش می کنند تجدید نظر کنند .به طور کلی ،یافته های این سوال را می پرسند که آیا FDIدرونی می تواند به عنوان یک کاتالیزور در دراز مدت به رشد اقتصادی داخلی خدمت کند یا آیا به راحتی تعمیر در کوتاه مدت را ارائه میدهد.

برای  مدیران شرکت داخلی ، یافته ها پیشنهاد میدهند که شرکتها باید طیف گسترده ای از اثرات ورودی خارجی بر تجارت را درک کنند.اگرچه شرکت های خارجی اغلب دانش پیشرفته را با خود می آورند. در معرض قرار دادن چنین دانشی ممکن است لزوما به نفع شرکت های داخلی نباشد.آنها ممکن است ایستاده از افزایش بهره وری بهره مند شوند،و باید در فرصت ها بر روی افزایش اجرای تکنیک های تولید سرمایه گذاری کنند.با این حال،مهم است که شرکت ها تشخیص دهند که ممکن است قادر به افزایش قابلیت های نوآورانه خود از طریق واکنش های رقابتی به ورودی خارجی نباشندوباید بر طبق سرمایه گذاری نوآوری خودشان برنامه ریزی کنند.مدیران داخلی با درکی از ورودی بیگانه ها روبرو هستند که باید از قابلیت هایشان و چگونه استفاده کردن این چنین قابلیت هایی برای پاسخ به رقابت های خارجی آماده باشند.(لی ۲۰۰۹). علاوه بر این شرکت های داخلی باید از اثرات انواع “استعداد کارکنان” آگاه باشند به موجب ان کارکنان از کارکردن برای درامد بالاتر چند ملیتی اغوا شده دوری میکنند.

نمیشه گفت ، هرچند همه ی شرکت های داخلی باید به همان اندازه متوسط افراد بیگانه تحت تاثیر خواهند بود.برخی شرکت ها ممکن است از افراد خارجی بهره مند شوند. در حالیکه دیگران ممکن است تحت تاثیر منفی باشند.برای   مثال ، بلک و گتلر(۲۰۰۸)؛ و بلک و سیمون(۲۰۰۹) هردو پیشنهاد میدهند که شرکت های فن اوری ضعیف تر داخلی از پیشرفت های بهره وری FDI  درونی بهره مند میشوند.با این حال ،صلاحت فناوری شرکت های داخلی ممکن است ایستاده بیشتر از دانش فن آوری پیچیده بهره مند شوند.تحقیقات آینده باید به خوبی به بررسی اینکه آیا برای نوآوری اثر گذار هستند یا نه میپردازد.

در این نقطه ،ما چندیدن کحدودیت های اضافی از این مقاله که میتواند به انگیزه در تحقیقات آینده اذغان میکنیم.اول، یافته ها از این مقاله به زمینه ساخت اسپانیایی محدود میشود و به همین ترتیب تحقیقات آینده به خوبی به بررسیات اثر  FDI  درونی در دریگر متن ها خدمت میکند. و به طور بالقوه در میان یک کشور تطبیقی به طور موثر برای کشور خاص عدم تجانس تنظیم میشود.دوم،از انجاییکه بنیاد  SEPI  به کشورهای خاص یا اطلاعات شرکت خاص بر روی شرکت های خارجی سرمایه گذاری ارائه میکند.ما نمیتوانیم به طور کامل چنین ناهمگونی را کنترل کنیم.ما تحقیقات آینده را به بازنگری این مسائل برای درک طیف گسترده ای از اثرات تشویق میکنیم.در نهایت،ما قادر به صحبت کلی از مکانیزم های رقابتی مربوط با FDI درونی نیستیم.برای مثال ، اگر ما توانستیم اطلاعات را در پرداخت از کارگران محلی R , D  جداسازی کنیم، ما بهتر توانستیم افزایش دستمزد FDI درونی از R , D  ارزیابی کنیم.علاوه بر این ، اگر ما بر داده های یک کارکنان R , D   تمرکز کنیم، قادر به ردیابی کارکنان در جریان دانش قبلی و بعدی سرمایه بیگانه نیستیم.داده ها به گفتن یک داستان کامل با توجه به مکانسیم دقیق از طریق نوآوری اثرات FDI درونی در مقابل بهره وری کمک میکند.ما تحقیقات اینده را به مقابله با این مسائل تشویق میکنیم.

برای همه ی دلایل ذکر شده در بالا،ما محتاتانه به تعمیم یافته هایمان میپردازیم.تحقیقات بیشتر قطعا به تقویت نتیجه گیری مان کمک میکند.با این حال،محدودیت موجود،این مقاله مشارکت های زمینه کسب و کار بین المللی و استراژی میسازد.ما امیدواریم که تحقیقات آینده گسترش سهم مان با بررسی بهبود داده ها با اقدامات دقیق تر اصلاح کند.

Abstract

Over the past several decades, research in the fields of international business and strategy has devoted increasing attention to outward foreign direct investment (FDI). Despite extensive scrutiny of the firm-specific motivations for, and consequences of, outward FDI; we know relatively little about inward FDI, the impact of inward FDI on host country firms, and especially, how inward FDI affects the innovativeness of those firms. Extant theoretical arguments predict contrasting effects. One line of research highlights the benefits to host country firms. Another line of research highlights the deleterious consequences to host country firms. Utilizing data from 1799 Spanish manufacturing firms from 1990 to 2002, we investigate the relationships between industry-level and firm-level inward FDI and the innovative performance of host country firms. We find that FDI inflows into Spain are negatively associated with the ex post innovation of local firms. We contrast these findings with those using conventional measures of productivity.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.