اطلاعیه

مقاله لاتین ترجمه شده بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکت های پذیرفته شده در بورس

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده بورس 

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابرسی

مقالات ترجمه شده  مالکیت نهادی

مقالات ترجمه شده مدیریت دارایی

مقالات ترجمه شده ساختار مالکیت

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: H221

سال نشر: ۲۰۱۶

نام ناشر (پایگاه داده): journalsci

نام مجله:  Journal of Science and Today’s World

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۷۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله لاتین ترجمه شده  :  بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان انگلیسی:

The relationship between institutional ownership and independent audit opinion in the listed companies in Tehran Stock Exchange

چکیده فارسی:

در این تحقیق تاثیر درصد مالکیت نهادی بر نوع اظهار نظر حسابرسان مستقل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل ۶۱ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، میان درصد مالکیت نهادی و اظهار نظر مقبول حسابرسان مستقل رابطه معناداری مشاهده نشده است. رابطه اندازه شرکت، بازده دارایی ها و نسبت اهرم با اظهار نظر حسابرس معنادار است. میان نوع مالکیت موسسه حسابرسی و اظهار نظر حسابرسان مستقل رابطه‌ معناداری مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: مالکیت نهادی، ساختار مالکیت، اظهارنظر حسابرس مستقل

مقدمه

مهم ترین هدف گزارشگری مالی تهیه اطلاعات سودمند مالی برای تصمیم گیرندگان در ارتباط با سرمایه‌گذاران، بستانکاران، و سایر نیازهای مرتبط با تخصیص منابع است (IASB, 2011). به عنوان یک پیامد، کیفیت اطلاعات حسابداری یک پیش نیاز برای کارکرد درست بازارهای سرمایه و اقتصاد است و می‌تواند به معنی کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضادهای نمایندگی در نظر گرفته شود. از زمان رسوایی‌های مالی اوایل سال ۲۰۰۰، محققان، تدوین گران و قانون گذاران دقت قابل توجهی به کیفیت اطلاعات مالی برای عموم کردند، و این نقش به طور ویژه توسط حسابرسان ایفا شد (دیوید اباد و همکاران ، ۲۰۱۵). به دلیل اینکه مدیریت مسئول تهیه گزارش مالی است، استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری مانند مشارکت‌کنندگان بازار، انتظار دارند یک شخص ثالث به آنها اطمینان دهد که اطلاعات گزارش شده، دقیق است.

گزارش حسابرسی، نظر حسابرس در مورد اینکه آیا صورتهای مالی یک واحد تجاری مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری(GAAP) است یا خیر، را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، حسابرس مستقل اعتبار و قابلیت اطمینان اطلاعات مالی ارائه شده به عموم را ارزیابی می‌کند. به این معنی که، حسابرسان از طریق یک گزارش حسابرسی مقبول، بیان می‌کنند که همه استانداردهای حسابداری به درستی توسط شرکت رعایت شده است؛ در نتیجه اعتبار صورتهای مالی افزایش می‌یابد. در مقابل، اظهار نظر مشروط حسابرس، راه حسابرس برای ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی درباره نگرانی یا تردید حسابرس نسبت به کیفیت صورتهای مالی واحد تجاری یا بیان عدم توانایی در جمع‌آوری اطلاعات کافی و مناسب است (چوی و جتر، ۱۹۹۲). بنابراین افزایش کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاری، حسابرسان اظهارنظر خود را به صورت مقبول ارائه می نمایند.

در این تحقیق ارتباط بین درصد مالکیت نهادی و اظهارنظر حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است. وجود سهامدارن نهادی در ساختار مالکیت شرکتها می‌تواند با نظارت فعال به عنوان یک مکانیسم نظارتی برای محدود کردن فرصت طلبی مدیریت عمل کرده و از این طریق کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. تحقیقات نقش نظارت فعال نهادها و بلوکداران را تایید می‌کند (کویال و سو،۲۰۰۲).

Abstract

The current study is designed to investigate the impact of percentage of institutional ownership on independent auditors’ opinion at Tehran Stock Exchange. Statistical population of the study consists of 61 firms from 2008 to 2013. Logistic regression was used to test the hypotheses. According to the obtained results, no significant relationship between the percentage of institutional ownership and independent audit opinions was observed. The relationship between firm size, return on assets and leverage ratio can be significant with audit’s opinion. No significant relationship was observed between the type of ownership of the audit firm and independent auditors’ report.