دستور کار آزمایشگاه شیمی فیزیک و تجزیه

متن کامل موجود نیست

فهرست مطالب
• آزمایش ۱
• بررسی سیستم جامد و مایع و تحقیق در ایده‌آل بودن حلالیت نفتالین در بنزن
• آزمایش ۲:
• تعیین جرم مولکولی بوسیله تقطیر بخار آب
• آزمایش ۳
• فعالیت نوری (پلاریمتری)
• آزمایش ۴
• اندازه‌گیری گرمای انحلال (به روش حلالیت)
• آزمایش ۵
• اندازه‌گیری گرما
• آزمایش ۶
• اندازه‌گیری آنتالپی خنثی شدن اسیدها و بازها
• آزمایش ۷
• تعادل شیمیایی
• ازمایش ۸
• بررسی در پخش و تقسیم یک جسم بین دو حلال غیرقابل حل در یکدیگر
• آزمایش ۹:
• سیستم‌های دوتایی مایع ـ مایع
• تجزیه حجمی
• واکنش‌های خنثی شدن (اسیدمتری و آلکالیمتری)
• سنجش اسید ضعیف با سود تیتره
• سنجش اسیدهای چندظرفیتی توسط قلیا (باز سنجیده)
• اندازه‌گیری SO42+ به صورت BaSO4
• روش‌های اکسیداسیون و احیا
• کاربرد معرف در تیتراسیون‌های اکسیداسیون و احیا
• تیتراسیون توسط پتاسیم پرمنگنات
• سنجش آهن بوسیله دی‌ کرومات پتاسیم
• سنجش آهن توسط پرمنگنات پتاسیم
• تیتراسیومن مستقیم (واکنش‌های رسوبی)
• استاندارد کردن نیترات نقره توسط تیوسیانات پتاسیم
• استاندارد کردن نیترات نقره توسط هالوژن‌ها (I-, Br-, Cl-) (روش مستقیم)
• اندازه گیری یون Br-, Cl-, I- به روش معکوس