کارآموزی شرکت ایران خودرو

کد محصول KME37

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

تاریخچه شرکت ایران خودرو  ۱
شرحی بر فرآیند رنگ کاری۳
ساختار رنگ ، سلیر و PVC 4
مدول سیر کولاسیون ۹
مدول PT  و ED  ۱۹
مدول سیلر pvc , 21
مدول  آستر ۲۳
مدول رنگ رویه ۲۴
شرح فنی ایستگاها ۲۷
ماشینهای پاشش رنگ  ۲۸
اسپری کننده ها۳۲
طرح نظارت فرآیند۳۳
دستگاههای اندازه گیری ۴۰
آشنایی با لـوگـان  L90 )  (۴۶
مشخصات فنی لوگان۴۸