آزمایشگاه مکانیک سیالات

کد محصول KME21

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

آزمایش اول :تحقیق در رابطه برنولی
هدف آزمایش:
بررسی رابطه برنولی به وسیله اندازه گیری سرعت و فشار در مقاطع مختلف یک ونتوری افقی و مقایسه آن با حالت تئوری.
تئوری آزمایش :
معادله تصحیح شده برنولی برای جریان داخل لوله ها:
۱- تصحیح انرژی جنبشی:
۲- تصحیح رابطه برنولی به خاطر وجود اصطکاک:
شرح دستگاه و روش آزمایش :
شکل (۲) دستگاه ونتوری متر
شکل (۳) قطر مقطع مختلف محل پیزومترها بر حسب میلیمتر
نتایج و محاسبات:
آزمایش دوم: دستگاه اصطکاک در لوله ها
هدف آزمایش :
هدف ازاین آزمایش بررسی قوانین موجود در مورد مقاومت اصطکاکی در مقابل حرکت سیال بر حسب نوع جریان می باشد . همچنین می توان توسط معادله پواسلی(Hagen-poiseuille) برای جریان آرام ( لایه ای ) ضریب ویسکوزیته و توسط رابطه دارسی ضریب اصطکاک را تعیین نمود .
تئوری آزمایش :
شرح دستگاه :
شکل (۲) شمای دستگاه اصطکاک در لوله ها
روش آزمایش:
نتایج و محاسبات :
آزمایش سوم: افت ها در سیستم لوله کشی
هدف آزمایش :
هدف از این آزمایش تعیین افت انرژی ناشی از اجزاء یک سیستم لوله کشی (مانند زانوئی، شیر فلکه و تغییرات ناگهانی سطح مقطع لوله) و تعیین رابطه ای بین افت انرژی و سرعت می باشد. بررسی تغییرات ضریب اصطکاک با عدد رینولدز ، ضریب افت با انرژی جنبشی و تأثیر شعاع انحناء یک خم در مقدار افت انرژی محلی آن از مسائلی است که در این آزمایش مورد نظر می باشد.
تئوری آزمایش :‌
۱. افت انرژی طولی :
۲. افت انرژی در اثر تغییر ناگهانی سطح مقطع لوله :
شکل (۱) انبساط و انقباض ناگهانی
۳.افت انرژی در زانوها و خمها :
در زانویی ها بر حسب تغییرات ( جدول (۲
۴. افت انرژی در شیرها :
برای بعضی اتصالات جدول (۳) مقادیر
شرح دستگاه:
جدول (۴) مشخصات و ابعاد لوله ها در روی تابلو دستگاه
. روش آزمایش:
نتایج و محاسبات:
آزمایش چهارم:کالیبراسیون فشارسنج
هدف آزمایش :
بررسی رابطه فشار و نیرو
تئوری آزمایش :
شرح دستگاه :
روش انجام آزمایش :
خواسته های آزمایش:
آزمایش پنجم: نیروهای وارد بر یک جسم غوطه ور در مایع ساکن

هدف آزمایش:
هدف ازاین آزمایش بررسی روابط مربوط به محاسبه نیروی وارد بر یک سطح مستطیلی از طرف سیال ساکن و تعیین نقطه اثر آن( مرکز فشار) می باشد .
تئوری آزمایش:
آزمایش ششم :به هم پیوستن پمپ ها سری و موازی
هدف آزمایش :
هدف از این آزمایش بدست آوردن منحنی مشخصه یک پمپ و تعیین راندمان پمپ و به کار بستن سری و موازی پمپ ها و مقایسه آنها با یکدیگر است .
تئوری آزمایش:
شرح دستگاه :
روش کار :

آزمایش هفتم : رینولدز
هدف :
هدف از انجام این آزمایش بررسی نوع حرکت سیال و تعیین محدوده هر یک از نواحی حرکت سیال است.
تئوری :
روش انجام آزمایش :
محاسبات :
نتایج و محاسبات:
آزمایش هشتم :جریان های گردابی
هدف آزمایش:
هدف از انجام این آزمایش بررسی تغییرات هد کلی در میان خطوط جریان برای جریان های چرخشی و ثابت بودن آن برای جریانهای غیر چرخشی می باشد.
تئوری آزمایش:
شرح دستگاه و روش آزمایش:
شکل (۱) دستگاه جریان گردابی
نتایج و محاسبات :
آزمایش نهم :تونل باد
هدف آزمایش :
هدف از این آزمایش آشنایی با تونل باد و عملکرد آن و اندازه گیری و محاسبه ضریب دراگ (CD) برای اجسام مختلف، مقایسه آنها و رسم منحنی تغییرات CD برحسب عدد رینولدز می باشد.
تئوری آزمایش :
شکل (۱) نیروهای فشاری و برشی وارد به ایرفویل
شکل (۲) جریا ن در پیرامون کره
شکل (۳) نمودار ضریب دراگ کره و دیسک
شکل (۴) مقادیر تقریبی ضریب دراگ اجسام سه بعدی در R>10
شرح دستگاه و روش آزمایش :
نتایج و محاسبات :
آزمایش دهم :برخورد جت آب به اجسام
هدف آزمایش :
هدف از این آزمایش اندازه گیری نیروی حاصل از برخورد یک جت آب به یک سطح صاف یا نیمکره بطریقه تجربی و مقایسه این نیرو با تغییرات مقدار حرکت خطی جت آب نسبت به زمان می باشد .
تئوری آزمایش:
برخورد جت آب به مانع نیمکره ای:
برخورد جت آب به مانع مسطح:
شرح دستگاه و روش آزمایش :
شکل
نتایج ومحاسبات :
آزمایش یازدهم :اندازه گیری دبی در لوله ها
هدف آزمایش :
آشنایی با روش های متداول اندازه گیری شدت جریان یا دبی در لوله ها
تئوری آزمایش :
تئوری مربوط به افت انرژی در هر قسمت و تعیین ضرایب افت :
الف- ونتوری متر :
به کمک روابط (۱۱-۸) و (۱۱-۹) میتوان ضریب افت انرژی ونتوری را از رابطه (۱۱-۶) بدست آورد.
ب- دیفیوزر (انبساط مخروطی) :
ج- اوریفیس متر :
د – زانوئی ۹۰ درجه :
ﮪ – روتامتر :
روش انجام آزمایش :
خواسته ها و محاسبات :
آزمایش دوازدهم: کاویتاسیون
هدف آزمایش:
بررسی و مطالعه پدیده کاویتاسیون در مجرای ونتوری و رسم منحنی های افت فشار.
تئوری آزمایش:
شکل و روش آزمایش:
نتایج آزمایش:
فشار ورودی ونتوری
شاردرگلوگاه ونتوری
فشارخروجی ونتوری
آزمایش سیزدهم: پمپ گریز از مرکز
هدف از آزمایش:
بررسی عملکرد پمپ گریز از مرکز در دورهای ثابت و دبی های متغیر و دورهای متغیر، اندازه‌گیری هد، رسم منحنی های مشخصه پمپ و تعیین نقطه بهینه و تعیین دمای کارکرد پمپ.
تئوری آزمایش:
شکل و روش آزمایش:
نتایج آزمایش: