کارآموزی کامپیوتر کارخانه چشم چین شاد تهران

متن کامل این فایل موجود نیست

فهرست مطالب

خلاصه گزارش کارآموزی  ۱
مقدمه۲
معرفی محل کارورزی ۳
مهارت های کسب شده ۴
مباحث پایه طراحی در بخش فروش  ۴
لیبل ها ۴
ترا کت ها۷
کاتالوگ ها۹
تقویم ها ۱۱
پوسترها ۱۲
آشنایی با نرم افزار CorelDraw  ۱۶
آشنایی با برخی فیلترهای Photoshop ۳۰
منابع و مأخذ  ۳۴