کارآموزی حسابداری در بانک ملت

کد محصول:khs8

تعداد صفحات: ۱۱۲ صفحه word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با تشکیلات بانک ملت
مقدمه۳
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی۴
چارت سازمانی و تعداد کارکنان شعب ۴
مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه ۵
رئیس شعبه۵
معاون شعبه۵
رئیس دایره صندوق۶
تحویلداران۶
دایره حوالجات۷
ممیز حساب۷
تحصیلدار ۸
خدمتگزار شعبه۸
دایره اعتبارات ۸
معرفی انواع محصولات خدمات بانک ملت ۱۰
۱-حساب جاری الکترونیک (جام۱۰
۲-حسابهای سپرده قرض الحسنه و مدت دار الکترونیک بانک ملت ۱۱
۳ -خدمات اینترنتی ۲۴ ساعته۱۱
۴-همراه بانک ملت۱۲
۵-پیامک ۲۰۰۳۳ و تلفن بانک جام ۸۱۳۲۰۰۱۲
۶-ملت کارت متمرکز ۱۲
۷-پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی ۱۳
۸-هدیه کارت ملت۱۳
۹- بن کارت ملت۱۳
۱۰- انواع تسهیلات بانکی ۱۴

فصل دوم :عقوداسلامی
۱- قرض الحسنه۱۶
کارمزد۱۶
وثایق وتضمینات۱۷
نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه پرداختی ۱۷
عملیات حسابداری قرض الحسنه۱۸
۱- ثبت حساب انتظامی قراردادهای ۱۸
۲- ثبت  وثایق وتضمینات۱۸
۳- پرداخت قرض الحسنه واخذ کارمزد ۱۸
۴-دریافت اقساط۱۹
۵- خاتمه عملیات وتسویه حساب های مربوطه۱۹
۲- مضاربه۲۰
عملیات حسابداری مضاربه ۲۲
۱-ثبت قرارداد مضاربه۲۲
۲-ثبت وثایق وتضمینات ۲۳
۳-ثبت حق صلح هزینه های احتمالی۲۳
۴-ثبت تعهدات بانک۲۳
۵-پرداخت سرمایه مضاربه ۲۴
۶-فروش کالای موضوع مضاربه۲۴
۳-مشارکت مدنی۲۵
عملیات حسابداری مشارکت مدنی۲۶
۱- ثبت قرارداد ۲۶
۲-اخذ وثایق وتضمینات۲۶
۳-واریز مشارکت مدنی۲۷
۴-استفاده از سرمایه مشارکت مدنی۲۸
۵-دریافت وجوه حاصل ازفروش کالا یا اموال موضوع مشارکت۲۸
۶-محاسبه سود وتسویه حساب مشارکت مدنی۲۸
الف:در صورتی که نتیجه حاکی از سود باشد۲۹
ب:در صورتی که نتیجه حاکی از زیان باشد۲۹
۷-خاتمه عملیات وبرگشت حساب های انتظامی۳۰
۴-فروش اقساطی۳۱
فروش اقساطی مسکن۳۲
فروش اقساطی مواد اولیه لوازم یدکی وابزار کار۳۲
نحوه تعیین سود معاملات فروش اقساطی۳۳
عملیات حسابداری فروش اقساطی ۳۴
۱-ثبت قرارداد۳۴
۲-واحد وثایق وتضمینات۳۴
۳-پیش پرداخت فروش اقساطی۳۵
۴-ثبت تعهدات بانک۳۵
۵- خرید اموال موضوع فروش اقساطی۳۵
۶-واگذاری یا فروش کالا به متقاضی۳۶
۷-تعدیل پیش پرداخت فروش اقساطی۳۶
۸-دریافت اقساط۳۷
۹-تسویه حسابها فروش اقساطی ۳۸
۵-اجاره به شرط تملیک۳۸
عملیات حسابداری اجاره به شرط تملیک۳۹
۱-ثبت قرارداد۳۹
۲-ثبت وثایق وتضمینات۴۰
۳-وصول پیش دریافت از مشتری۴۰
۴-پیش پرداخت به فروشنده/سازنده۴۰
۵-خرید اموال اجاره به شرط تملیک۴۱
۶-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک۴۱
۷-انعکاس اموال اجاره به شرط تملیک در حسابهای انتظامی ذیربط۴۲
۸-تغییرات قرارداد۴۲
۹-دریافت مال الاجاره۴۳
۱۰-تعدیل حساب سود سالهای آینده ۴۳
۱۱-عدم وصول به موقع اقساط اجاره۴۳
۱۲-وصول اقساط سررسید گذشته /معوق۴۴
۱۳-تسویه حساب اجاره به شرط تملیک در پایان قرارداد۴۵
۶-سلف۴۵
سود معاملات سلف۴۶
عملیات حسابداری۴۷
۱-ثبت قرارداد۴۷
۲-ثبت وثایق وتضمینات۴۷
۷- جعاله۴۸
نحوه محاسبه جعل وتعیین اقساط بازپرداخت۴۹
عملیات حسابداری جعاله۴۹
۱-ثبت قرارداد۴۹
۲-اخذ وثیقه یا تضمین۴۹
۳-اخذ پیش دریافت۵۰
۴-ثبت تعهدات بانک وپرداخت به پیمانکار۵۰
۵-اسناد مربوط به اتمام کار توسط پیمانکار (عامل ثانوی) ۵۰
۶-  مزارعه۵۱
عملیات حسابداری مزارعه۵۲
۱-ثبت قرارداد۵۲
۲-ثبت وثایق وتضمینات۵۲
۳-پرداخت بابت مزارعه ۵۲
۴-دریافت سهم بانک۵۳
۵-تسویه حساب مزارعه ۵۳
۶-برگشت حسابهای انتظامی ۵۴
۹-مساقات۵۵
حسابداری مساقات۵۵
۱- ثبت قرارداد۵۵
۲-ثبت وثیقه یا تضمین۵۵
۳-پرداخت بابت مساقات۵۶
۴-دریافت حاصل فروش (سهم بانک) ۵۶
۵-تسویه حساب مساقات۵۶
۶-برگشت حسابهای انتظامی۵۶

فصل سوم : ضمانت نامه های  بانکی
مبحث اول کلیات ضمنتنامه بانکی ۶۰
مبحث دوم انواع ضمانتنامه های بانکی۶۱
۱- ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ومزایده ۶۱
۲-ضمانتنامه حسن انجام تعهدات۶۲
۳-ضمانتنامه پیش پرداخت۶۳
۴-ضمانتنامه استرداد حسن انجام کار۶۴
۵-ضمانتنامه تعهد پرداخت۶۵
۱-۵- ضمانتنامه گمرکی۶۵
انواع ضمانتنامه های گمرکی ۶۵
۱-۱-۵- ضمانتنامه پرداخت سود وعوارض گمرکی ۵۶
۲-۱-۵- ضمانتنامه ترخیص موقت کالا۵۶
۳-۱-۵- ضمانتنامه ترانزیت کالا۶۶
۴-۱-۵- ضمانتنامه پاساوان کالا۶۶
نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی۶۷
۲-۵- ضمانتنامه نظام وظیفه ۶۸
۳-۵- ضمانتنامه دادگستری۶۹
۴-۵- ضمانتنامه های متفرقه۶۹
صدور ضمانتنامه برای اشخاص فاقد وثائق کاملا معتبر یا سابقه اعتباری با معرفی وتضمین مشتریان اعتباری بانک۷۰
صدور ضمانتنامه با درج شرط یا درمتن آن۷۱
ضمانتنامه ارزی ۷۲
صدور ضمانتنامه ها جهت طرح های عمرانی۷۲
نکات حائز اهمیت در خصوص صدور ضمانتنامه جهت طرح های عمرانی دولت۷۲
مبحث سوم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل وتکمیل پرونده اعتباری۷۴
الف)اشخاص حقیقی۷۴
ب) اشخاص حقوقی۷۴
مبحث چهارم عملیات صدور وحسابداری ضمانتنامه۸۰
الف)عملیات صدور ضمانتنامه۸۰
ب) عملیات حسابداری صدور ضمانتنامه۸۲
۱-ب- ثبت انتظامی قرارداد۸۲
۲-ب- ثبت انتظامی تعهد نامه۸۲
۳-ب – ثبت تعهدات ۸۲
۴-ب- ثبت سپرده نقدی۸۳
۵-ب- ثبت تمبر مالیاتی۸۳
۶-ب- ثبت کارمزد۸۳
ثبت سند در اولین روز کاری یال مالی بعد۸۴
مبحث پنجم کارمزد صدور وتمدید ضمانتنامه های بانکی۸۵
عملیات حسابداری تمدید ضمانتنامه۸۶
نکات حائز اهمیت در مورد تمدید ضمانتنامه ها ۸۷
مبحث هفتم تقلیل ضمانتنامه۸۹
عملیات حسابداری تقلیل ضمانتنامه ۹۰
برگشت تعهدات ۹۰
برگشت سپرده نقدی۹۱
برگشت کارمز۹۱
برگشت وثایق۹۱
مبحث هشتم ابطال ضمانتنامه۹۲
عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه ۹۴
برگشت کارمزد تمدید ضمانتنامه قبل از سررسید۹۶

فصل چهارم : نتیجه گیری و راهکارها
کلام آخر۱۰۱