کارآموزی حسابداری اداره امور مالیاتی ۱

کد محصول:khs26

تعداد صفحات: ۲۰ صفحه word

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه : ۳
هفته اول ۵
سه شنبه ۵
. چهارشنبه ۵
پنج شنبه ۵
فرم تشخیص مالیات : ۵
تخفیف از رئیس اداره امور مالیاتی : ۶
هفته دوم ۸
شنبه ۸
آشنایی کامل با گزارش رسیدگی مالیاتی ۸
یک شنبه ۸
دو شنبه ۸
برگ بند ج اظهار نامه مالیاتی : ۸
چهار شنبه ۹
پنج شنبه ۹
هفته سوم ۹
شنبه ۱۰
یکشنبه ۱۰
دو شنبه ۱۱
قبض پرداخت مالیات : ۱۱
سه شنبه ۱۲
چهارشنبه ۱۲
پنجشنبه ۱۲
هفته چهارم ۱۳
شنبه ۱۳
یکشنبه ۱۳
دوشنبه ۱۴
سه شنبه ۱۵
چهارشنبه ۱۵
پنج شنبه ۱۵
هفته پنجم ۱۶
شنبه ۱۶
تشخیص علی الرأس : ۱۶
یکشنبه ۱۶
دو شنبه ۱۷
* سه شنبه ۱۷
چهارشنبه ۱۷
پنج شنبه ۱۷
هفته ششم ۱۸
شنبه ۱۸
یکشنبه ۱۸
دوشنبه ۱۸
سه شنبه ۲۰
چهار شنبه ۲۰
پنج شنبه ۲۰
هفته هفتم ۲۰
شنبه ۲۰