کارآموزی حسابداری شرکت تجاری

کد محصول:khs38

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه word

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

خلاصه ۱
مقدمه ۲
فصل اول:
تاریخچه شرکت پاشکار ۴

فصل دوم:
۱- سیستم انبار  ۷
تعریف ، جایگاه، اهداف و وظایف انبارها  ۷
انواع انبارها و موجودیهای انبار  ۷
اهم انواع موجودیهای انبار رانیز می توان به شرح زیربرشمرد: ۷
مزایای وجود سیستم انبارداری ۸
انتظارات مدیریت از سیستم کنترل موجودی ۱۰
تعریف،انواع و عوامل موثربرطبقه بندی کالاها   ۱۱
طبقه بندی کالاهای مورد نیاز سازمان  ۱۲
طبقه بندی کالاهای موجود در انبار   ۱۲
طبقه بندی کالاها بر اساس طرحها و برنامه ها  ۱۲
سیستمهای اطلاعاتی انبار   ۱۴
اهم فرمهای سیستم اطلاعاتی انبار  ۱۵
نکات مورد توجه در چیدن اجناس در انبار  ۱۹
شیوه های استفاده از اجناس در انبار  ۱۹
حمل و نقل بازده اقتصادی و انواع آن در انبارها  ۲۰
انبار گردانی و کنترل انبارها  ۲۱
۲- حقوق و دستمزد ۲۴
نمونه کارت حضور و غیاب و حکم پرسنلی ۲۴
ثبت لیست حقوق و دستمزد ۳۱

فصل سوم
نتیجه گیری  ۳۳
ضمائم و پیوست ها