گزارش کارآموزی حسابداری بیمارستان شهید رجایی کرج

کد محصول:khs52

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مقدمه:

دربیمارستان رجایی ودراماکن‌دولتی ‌ابتدا هزینه از محل درآمد های اختصاصی می باشد و سپس با اسناد و مدارک دراختیار داشته ، تمام هزینه های مرتبط‌ را شناسایی‌کرده وازدانشگاه علوم پزشکی تهران‌درخواست وجه می‌کنند. البته قابل ذکر است‌که دانشگاه  مبلغی‌را به عنوان بودجه‌دراختیار بیمارستان قرارمی‌دهد .یا اینکه هزینه‌ای انجام می شود ودر قبال آن بدهی برای موسسه ایجاد می شود برای پرداخت این بدهی ازدانشگاه درخواست وجه می کنند .

 دفترداری:

  بعد از اینکه تمام اسناد هزینه تامین اعتبار شد ومورد رسیدگی قرارگرفت و به تایید ریاست حسابداری وریاست بیمارستان رسید وظیفه دفترداری این است که :

تمام هزینه های رخ داده شده را دردفاتر معین ، روزنامه و کل وارد نماید.

 حسابداری:

  وظایف حسابداری شامل موارد زیر می باشد:

۱-  محاسبه طرح کارانه ی پزشکان

۲-  حقوق وکارکنان رسمی ، طرحی و پیمانی

۳-  ثبت هزینه دراسناد هزینه

۴-  محاسبه ی درآمد اختصاصی بیمارستان

۵-  ترازعملیات مالی دراواخر هر ماه

  ۶-  تامین اعتباراسناد هزینه

۷-  ارائه لیست بیمه به اداره ی تامین اجتماعی

 اموال:

  مسئولیت ثبت و نگهداری اموال واثاثه وتجهیزات دربیمارستان رادارد این اموال وتجهیزات طبق شماره سریال خود دردفاتر ثبت می شود . ( جز سرمایه ی بیمارستان به حساب می آید که در دفاتر با نام تملک سرمایه ای ثبت می شود.)

فهرست مطالب

مقدمه   ۳

تشکر۴

فصل اول۷

تاریخچه۸

بخش ها۹

کلینیک های تخصصی۱۱

شرکتها و سازمانهای طرف قرارداد با بیمارستان۱۲

نیروی انسانی۱۳

چارت سازمانی۱۴

شرح وظایف امور مالی۱۵

شرح وظایف امور اداری۱۸

فصل دوم:۲۰

بخش اول : اصول حسابداری۲۱

مراحل به بارآمدن هزینه۲۱

تنظیم اسناد حسابداری۲۳

نمونه سند هزینه فرم ۱۲۴

توضیحات سند هزینه فرم۲۲۵

نمونه مثال های سند هزینه۲۶

توضیحات۳۴

نمونه مثال های روکش سند۳۵

ثبت دفتر روزنا مه۴۳

انتقال به دفاتر کل ۴۷

بخش دوم: طرح کارانه ی پزشکان۵۷

طرح کارانه ی پزشکان۵۷

نمونه مثالی از طرح کارانه۵۹

توضیحات طرح۶۳

بخش سوم: حقوق و دستمزد۶۹

توضیحات حکم کارگزینی۶۹

نمونه مثال هایی از حقوق و دستمزد۷۰

فصل سوم ۷۷

نمونه ی کلی یک سند هزینه ۷۸

سند حسابداری مربوط به سند صفحه ی ۳۱۷۹

سند حسابداری طرح کارانه ی پزشکان در مهر ۸۴ مربوط به مثال صفحه ۵۹ ۸۰

سند حسابداری پرداخت حقوق پرسنل در آبان ۱۳۸۵۸۲