اطلاعیه

بررسی تاریخچه و مفهوم کارآفرینی

کد محصول KAR65

تعداد صفحات: ۹۶ صفحه فایل word

قیمت: ۲۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

مقدّمه ۱
فصل اول: کلیات ۲
تاریخچه ی کارآفرینی: ۳
سابقۀ کارآفرینی درایران: ۴
تعاریف ومفهوم کارآفرینی: ۴
نقش دولت درتوسعۀ کارآفرینی: ۵
علل اهمیت کارآفرینی: ۶
کار گروهی شروع کارآفرینی: ۷
کارآفرینی اجتماعی ۸
مفهوم‌ و معنای‌ کارآفرینان‌ اجتماعی ۸
عناصر کارآفرینی‌ اجتماعی‌ ۹
مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده: ۱۱
کارآفرینی و ایجاداشتغال ۱۳
گامهای حمایتی ۱۵
کارآفرینی در اسلام ۱۶
فصل دوم: خلاقیت و نوآوری ۱۸
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری ۱۹
تفاوت خلاقیت و نوآوری ۲۰
فرآیند خلاقیت و نوآوری ۲۱
تکنیک‌های خلاقیت و نوآوری ۲۱
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری ۲۲
ویژگیهای افراد خلاق و نوآور ۲۳
ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور ۲۴
کارآفرینی خلاق ۲۵
تعریف خلاقیت کارآفرینانه ۲۵
انگیزه برای خلاقیت ۲۶
موانع خلاقیت: ۲۸
موانع محیطی خلاقیت: ۲۸
موانع سازمانی خلاقیت: ۲۹
موانع فرهنگی خلاقیت: ۲۹
موانع فردی: ۳۰
اصول نواوری ۳۰
آنچه باید انجام دهیم ۳۰
آنچه نباید انجام دهیم ۳۱
سه شرط ۳۲
منابع نوآوری ۳۲
ناسازگاریها ۳۴
نیازهای فرآیندی ۳۵
تغییرات صنعت و بازار ۳۵
تغییر ویژگیهای جمعیت ۳۶
۱۰عامل مهم شکست نوآوری ۳۷
DNA نوآوری ۴۰
اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری ۴۴
فصل سوّم: میل به موفقیت و پیشرفت ۴۵
میل به موفقیت و پیشرفت (توفیق طلبی) ۴۶
گام‌های مؤثردستیابی به موفقیت: ۴۶
گام نخست :قدرشناسی ۴۶
گام دوم: آگاهی ۴۶
گام سوم: پیشرفت ۴۷
گام چهارم: به دنبال واقعیات زندگی باشید: ۴۸
گام پنجم: تصورکردن ۴۸
گام ششم: هدفمندی ۴۸
گام هفتم: دیگران رابرای موفقیتی که بدست آورده اید سهیم کنید۰ ۴۹
۱۰سوء تعبیرازموفقیت: ۴۹
ضرورت دست یافتن به موفقیت ۵۱
فصل چهارم :دسترسی به منابع مالی ۵۵
دسترسی به منابع مالی: ۵۶
منابع تامین مالی کارآفرینان ۵۶
۱- منابع خصوصی تامین مالی: ۵۷
۲ – منابع تامین مالی از طریق بدهی (استقراض) ۵۷
۳ – منابع تامین مالی از طریق سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) ۶۲
۴ – منابع داخلی تامین مالی ۶۴
فصل پنجم: ریسک پذیری ۶۷
ریسک پذیری ۶۸
سوانح و ریسک‌های وابسته به آن برای یک سازمان: ۶۸
ریسک‌های واقعی و ریسکهای تجاری: ۶۹
ریسکهای وابسته و ریسکهای ناوابسته: ۶۹
ریسک‌های استراتژیک: ۶۹
چارچوب مدیریت ریسک: ۷۰
یک استراتژی جامع ۷۱
فصل ششم:خوش بینی ۷۳
خوش بینی (دیدگاه و نگرش مثبت) ۷۴
دلیل علمی خوش بینی: ۷۴
تفسیرخوش بینان ازاتفاقات بد: ۷۴
قدرت چشم انداز مثبت: ۷۵
آموختن بهره گیری ازگرفتاری: ۷۵
امیدواری راعادت خود ساختن: ۷۵
چگونه میتوان به طورسنجیده امید راپرورش داد: ۷۵
فصل هفتم: سایر ویژگیها ۷۷
قدرت تحمل ابهام: ۷۸
ارتباط ریسک پذیری و قدرت تحمل ابهام: ۷۸
کانون کنترل : ۷۹
پشتکار ۷۹
صبر و شکیبایی ۷۹
استقلال طلبی ۸۰
هدفمندی ۸۰
توانایی ایجاد ارتباط: ۸۰
پیشرفت در رقابت و حرفه تان شامل ۶ مرحله اساسی می‌باشد: ۸۱
اعتماد به نفس ۸۳
احساس مسئولیت: ۸۵
سخن آخر : ۸۶
تحول فرهنگی : ۸۶
فرهنگ کارآفرینی از بعد فردی : ۸۷
ویژگیهای سازمانهای کارآفرین ۸۷
تحول اجتماعی: ۸۷
تحول اقتصادی : ۸۸
چگونه دیدگاهتان را تغییر دهید : ۸۸
زندگی کارآفرینانه ۸۸

منابع
۱- www.went.ir
۲- www.karafariny.com
۳- www.guilan.ac.ir
۴- Motavaseteh.isfedu.org
۵- روزنامه تفاهم
۶- مجله تدبیر
۷- خلاقیت جوهره کارآفرینی / جلیل صمدآقایی
۸- خوشبینی پایدار/ ترجمه: مهربانوعنقائی
۹- خودباوری/ ترجمه: دکتر حسن فشارکی زاده