اطلاعیه

کارآفرینی راه اندازی کارگاه آبکاری قطعات پلاستیکی

کد محصول KAR35

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

عناوین موجود

خلاصه طرح

 فصل اول   کلیات طرح

۱- معرفی محصول

مقدمه

آشنایی با تاریخچه آبکاری

تاریخچه آبکاری در اروپا

تاریخچه آبکاری در ایران باستان

تاریخچه آبکاری در ایران معاصر

روشهای متداول آبکاری

فصل دوم  روش انجام کار

-۱-۱نام و کدمحصول (آیسیک ۳ )

۱-۲ شماره تعرفه گمرکی

۱-۳ شرایط واردات

۴-۱- بررسی وارائه استاندارد ملی

۵-۱- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

۶-۱- توضیح موارد مصرف و کاربرد

۱-  صیقلی و براق بودن روکش ( پوشش) :

۲- ضخامت پوشش :

۳- چسبندگی روکش به پایه :

الف- صرفه جویی کلان اقتصادی در ساخت قطعات و کالاها:

ب- مقاومت به خوردگی و سایش و افزایش عمر مفید قطعه:

ج- بهداشتی نمودن قطعات و جلوگیری ازمشکلات زیست محیطی:

د- زیباسازی قطعات و کالاها:

۷-۱- بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر محصول

آینه کاری:

استفاده ازلاکهای هدایت کننده:

پوشش گذاری تحت خلا:

۸-۱- بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

۹-۱- کشورهایعمدهتولیدکنندهومصرفکنندهمحصول

۱۰-۱- معرفیشرایطصادرات

-۲ وضعیتعرضهوتقاضا

۱-۲- بررسیظرفیتبهرهبرداریوروندتولید

-۲-۲ بررسیوضعیتطرح هایجدیدوطرح هایتوسعهدردستاجرا

-۲-۳ بررسیروندوارداتمحصولازآغازبرنامهسوم

۴-۲- بررسیروندمصرفازآغازبرنامه

-۲-۵ بررسیروندصادراتازآغازبرنامهتوسعهسوم

-۲-۶ بررسینیازبهمحصولبااولویتصادراتتاپایانبرنامهتوسعهچهارم

۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید و عرضه محصول در کشور

تشریح فرایند

الف- مراحل رسانا کردن یک قطعه پلاستیکی

چربی گیری

اسید شویی (پیش زبر سازی(

زبرسازی (Etching)

کروم گیری

شستشو

خنثی سازی

اسید گیری

حساس سازی

شستشو

شتاب دهی

شستشو

آبکاری شیمیایی (Electroless Plating)

آبکاری شیمیایی نیکل

ب- مراحل آبکاری مس- نیکل-  کروم قطعه هادی شده

آبکاری قطعات پلاستیکی آماده شده در مرحله قبل با استفاده ازجریان برق (Electro Plating)

الکترولیز:

آبکاری مس-کروم- نیکل

مراحل آبکاری مس- نیکل- کروم قطعه هادی شده

آبکاری مس

آبکاری نیکل

نیکل گیری:

شستشو:

آبکاری کروم:

کروم زدایی:

شستشو:

خشک کردن قطعات:

پساب آبکاری

مواد سمی موجود در پساب آبکاری طرح

کروم زدایی

رسوب دادن (انداختن ) فلزات سنگین

کنترل کیفیت قطعه قبل از آبکاری:

کنترل کیفیت مواد مصرفی جهت آماده سازی و هادی سازی و آبکاری قطعه:

کنترل کیفیت حین عملیات هادی سازی و آبکاری قطعه

کنترل کیفیت محلول ها و شرایط کارکرد آنها:

کنترل کیفیت قطعه حین فرایند:

کنترل کیفیت نهایی محصول (قطعه آبکاری شده( :

۴-تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم

۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی طرح

فصل سوم  امور مالی طرح

– زمین

– هزینه های محوطه سازی

– احداث ساختمانهای صنعتی و غیرصنعتی

– هزینه حق انشعاب ها

– هزینه تاسیسات زیر بنایی

– هزینه وسایل نقلیه و وسایل اداری

– هزینه خرید تجهیزات و ماشین آلات اصلی مورد نیاز

– هزینه های قبل از بهره برداری

– هزینه های پیش بینی نشده

۶- میزان مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین آن

٧- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

٨- وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

٩- بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی

-آب

– برق

الف)برق مورد نیاز خط تولید و تأسیسات

ب)برق روشنایی ساختمان ها و محوطه

– تأسیسات سوخت رسانی

– وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی

– حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات ) و مقایسه باتعرفه های جهانی

– حمایت های مالی ( واحدهای موجود و طرحها )،بانکها و شرکتهای سرمایه گذار

فصل چهارم  نتیجه گیری

-تجزیه و تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث و احدهای جدید

منابع