اطلاعیه

کارآفرینی تولید تیرچه بلوک

کد  محصول  KAR6

تعداد صفحات:  ۳۱ صفحه فایل WORD

قیمت:    ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

شرح پروژه:   فهرست مطالب

پیشگفتار         ۲

مقدمه   ۵

۱- تولید تیرچه و بلوک  ۵

میلگرد انتظار در پی و طبقات      ۷

خم کردن آرماتور        ۷

وصله کردن آرماتورها    ۷

۲- اجرای سقفهای تیرچه بلوک  ۸

مراحل اجرای سقف تیرچه و بلوک        ۹

آرماتوربندی سقف       ۱۱

قالب بندی سقف          ۱۱

آماده سازی سقف برای بتن ریزی ۱۲

باز کردن قالب   ۱۲

مشخصات سقف در ساختمان اجرا شده    ۱۳

مزیت بلندتر کردن سراوتکاها :   ۱۴

ضوابط آیین نامه ای سقفهای تیرچه و بلوک        ۱۵

تقاضانامه         ۱۶

عنوان طرح:  کارگاه تیرچه وبلوک پارسیان شیراز  ۱۷

تولیدی  ۱۷

مشخصات متقاضیان      ۱۸

نام ونام خانوادگی        ۱۸

۵-۱ ماشین آلات وتجهیزات      ۲۱

۲- هزینه های جاری     ۲۳

چارت سازمانی  ۳۱

کارآفرینی کارگاه تولید تیرچه و بلوک
مقدمه
کارگاه تیرچه وبلوک پارسیان شیراز واقع در جاده کفترک ، دوراهی علی آباد. که در سال ۱۳۸۲ توسط حسین غرقی تاسیس و شروع به کارکرد . واز نیروی انسان ۹ نفر برخودار واز قبیل کارهای که انجام می دهد به شرح زیر می باشد .
مراحل اجرای سقف تیرچه و بلوک
۱- حمل تیرچه بلوک
۲- نصب تیرچه ها
۳- نصب تکیه گاههای موقت (شمع بندی)
۴- نصب بلوکها
۵- آرماتوربندی
۶- تکمیل قالب بندی
۷- آماده سازی برای بتن ریزی
۸- بتن ریزی و متراکم کردن آن
۹- عمل بتن ریزی و عمل آوردن آن
۱۰- باز کردن قالب ها و جمع آوری تکیه گاههای موقت

۵-۱ ماشین آلات وتجهیزات

ردیف
نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی تعداد هزینه واحد
(ریال) هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ دستگاه بلوک زنی ۲۰ سانتی
۲ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰
۲ دستگاه بلوک زنی ۲۵ سانتی
۲ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ۵۰
۳ دستگاه بلوک زنی دیواری ثابت
۱ ۹۰۰۰۰۰۰ ۹
۴ دستگاه بلوک زنی دیواری متحرک ۱ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲