تصویر بدنی-مبانی و چارچوب نظری

کد محصول: PSR84

تعداد صفحات :   ۱۱   صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:     ۵۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری، در مورد تصویر بدنی 

فهرست مطالب

تصویر بدنی    ۱

مفهوم تصویر بدن      ۱

مولفه های تصویر بدنی         ۲

عوامل موثر بر تصویر بدنی     ۳

مراحل رشد تصویر بدن براساس دیدگاه پیاژه ۵

دیدگاه شناختی-رفتاری       ۸

دیدگاه اجتماعی- فرهنگی تصویر بدن         ۸

منابع   ۱۱

بخشی از پروژه

تصویر بدنی

مفهوم تصویر بدن

تصور از بدن، پدیده پیچیده‌ای است که در‌ دهه‌های‌ اخیر توجه اندیشمندان را از حوزه‌های گوناگون به خود جـلب کـرده اسـت(گارنر  و همکاران، ۱۹۸۰). این اصطلاح نخستین بار توسط عصب شناس و روانکاو استرالیایی پل شیلدر  در کتابش به نام “تصویر و ظاهر بدنی انسانی” (۱۹۳۵) به کار رفت. اگر چه این اصطلاح در رشته های مختلف مثل پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی، روانکاوی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و مطالعات فمینیستی وجود دارد اما معنای ثابت و اجماعی در همه این رشته ها ندارد.

بنابراین این‌ مفهوم‌ بسیار‌ مورد توجه قرار گرفته اما تعریف واحدی برای آن ارائه نشده اسـت. برای مـثال، نزلک ، (۱۹۹۹)نگرش نسبت بـه بدن را‌ شامل‌ یک خودنگری مرتبط با بدن می‌داند و به عزت نفس، اعتماد میان فردی، رفتارهای‌ ورزشـی‌ و غـیره نـسبت می‌دهد. براون  و همکاران (۱۹۹۰) معتقدند تصور از بدن به درجه رضایت و نارضایتی مردم از ظاهر و بدن برمی‌گردد(۱۹۹۰). کش  و استراچن (۲۰۰۲) تصور ازبدن‌ را‌ به احـساسات شـخصی در رابطه با بدن و ظاهر فیزیکی مربوط می‌داند. بحث دررابطه با تصور از‌ بدن‌ بیشتر بـه سـمت بـررسی نارضایتی از بدن پیش رفته است. این نارضایتی در بین‌ جوانان‌ و نوجوانان بسیار بیشتر است(هوانگ  و همکاران،۲۰۰۷). به عبارت دیگر، تصویر بدنی از خود به معنای احساسات فرد درباره جذابیت های زیبایی ظاهری و جنسی خود است. به عبارت روشن تر به این معناست که فرد بدن خود را چگونه می بیند و چه احساسی درباره آن دارد و نیز فکر می کند دیگران بدن او را چگونه می بینند(هوانگ و همکاران،۲۰۰۷).

به عبارت دیگر، تصویر بدنی بازنمایی درونی ظاهر بیرورنی فرد است که این بازنمایی ابعاد جسمتنی و ادراکی و نگرش نسبت به آنها را در بر می گیرد (بروزنسکی و بایر ، ۲۰۰۵). ابعاد اصلی این نگرش ها شامل مولفه های ارزیابی (نارضایتی از بدن)، سرمایه گذاری (خود طرحواره های ظاهری و اهمیت ظاهر ایده آل درون سازی شده) و عواطف است (کش و همکاران، ۲۰۰۴).

بنابراین اگر چه تصویر ذهنی از بدن ساختار چندبعدی دارد ولی غالباً به صورت درجه ای از رضایت ظاهر فیزیکی (اندازه، شکل و ظاهر عمومی) تعریف می شود. که شامل عدم اختلاف بین تصویر بدنی کنونی و تصویر بدنی ایده آل است (لوین و پرین ، ۲۰۰۴).