اطلاعیه

مهارت های زندگی-مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

کد محصول: PSR5

تعداد صفحات :  ۳۵    صفحه

فرمت فایل WORD

قیمت:    ۲۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

مبانی و چارچوب نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد  مهارت های زندگی  

فهرست مطالب

مهارتهای زندگی       ۴

۲-۱پیش درآمد        ۴

۲-۲ تعریف مهارت     ۵

۲-۳ مفهوم وتعریف مهارتهای زندگی ۵

۲-۴ نظریه های مربوط به مهارت های زندگی        ۶

۲-۴-۱ نظریه یادگیری اجتماعی بندورا       ۶

۲-۴-۲ نظریه های شناختی عاطفی  ۶

۲-۴-۳ نظریه عملی متکی بر استدلال         ۷

۲-۴-۴-نظریه رفتار طرح ریزی شده ۷

۲-۴-۵  نظریه یادگیری شناختی نوین        ۷

۲-۴-۶-نظریه تحقیر خود     ۸

۲-۵ تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی        ۸

۲-۶ تاریخچه آموزش مهارتهای زندگی در ایران      ۹

۲-۷ تعاریف مفاهیم مهارت های زندگی      ۹

۲-۷-۱مهارت خود آگاهی     ۹

۲-۷-۱-۱ نظریه های مربوط به مهارت خود آگاهی  ۱۰

اهمیت کنش های خود محورانه       ۱۰

خودسازگاری  ۱۰

تمایل به شناخت سازگار(تنافرشناختی)       ۱۰

انواع عزت نفس         ۱۳

۲-۷-۲ مهارت همدلی ۱۳

۲-۷-۳ مهارت رابطه موثر (ارتباطات اجتماعی)       ۱۴

اهمیت ارتباطات اجتماعی     ۱۵

۲-۷-۴مهارت روابط بین فردی(ارتباطات بین فردی) ۱۶

رفتارهای مشترک در برقراری ارتباط بین فردی      ۱۶

۲-۷-۵ مهارت تصمیم گیری  ۱۷

۲-۷-۶مهارت حل مسئله      ۱۸

۲-۷-۶-۱نظریه های مربوط به حل مسئله    ۱۸

رویکرد گشتالت        ۱۸

تئوری محرک و پاسخ ۱۸

مدل های خبرپردازی ۱۸

۲-۷-۷ مهارت تفکر انتقادی  ۲۰

۲-۷-۸ مهارت تفکر خلاق     ۲۲

اجزای تفکر خلاق عبارتند از: ۲۳

مراحل تفکر خلاق     ۲۴

موانع تفکر خلاق:      ۲۴

۲-۷-۹ مهارت مقابله با هیجان        ۲۵

انواع هیجانات واحساسات در کودک  ۲۵

۲-۸ مسئله چیست؟   ۲۷

۲-۹ تاریخچه مهارت حل مسئله       ۲۷

۲-۱۰ فرایندهای حل مسئله  ۲۸

۱-درک مسئله(تجسم وباز نمایی مسئله)      ۲۸

۲-برنامه ریزی عمل(طراحی یا نقشه کشیدن برای حل مسئله)       ۲۸

۳-انجام عمل(اجرای نقشه)    ۲۹

۴-بازنگری موقعیت(کنترل)   ۲۹

۲-۱۱ انواع مسئله      ۳۰

۲-۱۱-۱ حل مسئله هم گرا   ۳۰

۲-۱۱-۲ حل مسئله واگرا     ۳۰

۲-۱۲ رویکرد شناختی حل مسئله    ۳۱

۲-۱۷ تحقیقات انجام شده داخلی وخارجی   ۳۱

۲-۱۷-۱ تحقیقات داخلی     ۳۱

۲-۱۷-۲ تحقیقات خارجی    ۳۳

فهرست منابع  ۳۵

 بخشی از پروژه

۲-۱پیش درآمد

مهارت توانایی حل مشکلات فرا روی انسان،تاثیرسازنده ای درایجاد اعتمادبه نفس وکسب آرامش آدمی دارد وبه انسان نیرویی ویژه وانگیزه ای مناسب برای مواجهه سازنده با مشکلات هدیه می نماید.

 حل مساله از نظر دانشمندان دربالاترین سطخ فعالیت های شناختی انسان قراردارد ونیازمند یک سلسله فعالیتهای تخصصی وداشتن بسیاری از توانمندیهای شخصیتی است.برخی مسائل رودر روی آدمی دارای راحل های ساده متاثر از تجربیات ودانسته های قبلی آدمی است اما آن دسته از مسائل که به سادگی قابل حل نیستند موید آنند که یافتن راحل درحوزه دانش وتجربه فرد نیست،لذاباید اطلاعات جدیدی فراهم آید.مفهوم صحیح مشکل ارائه شود وبه مشکل وراه حل مشکل به صورت عمیق نگریسته شود.ویا اینکه از اطلاعات پیشین درترکیبی تازه ومتناسب باموقعیت جدید بهره گرفته شود.(دریر وهمکاران ،۲۰۰۵).

مسائل ومشکلات بسیاری در زندگی انسان وجود دارد که نیازمند تلاش برای کنار آمد با آن وحل آنهاست.زندگی بدون مشکل واسترس وجود ندارد ودر واقع آنچه در شکل سختی یا مشکلات زندگی تجربه می شود،چهره واقعی ومنطقی زندگی است.وجود مشکل در زندگی امری طبیعی است.هنر زندگی در توانایی ومهارت درحل مشکلات وکنار آمدن با آنهاست.درواقع خوشبختی انسان درآن نیست که با هیچ مشکل ومساله ای روبرو نشود بلکه در آن است که به هنگام رویارویی با آنها مهارت وتوانایی حل آنها را داشته باشد.

بعضی از افراد در مقابل کوچکترین مساله ومشکل دچار ناراحتی،تنش وپریشانی می گردند وقادر به برطرف آن نیستند.این گونه افراد مستعد انواع آسیب های روانی،رفتاری واجتماعی هستند که با بحران های بسیارسختی روبرو می شوند وتوانایی آن را دارند که با موفقیت آنها را پشت سر بگذارند.یکی از دلایلی که آنها را توانمند می سازد وامکان موفقیت را دربحران ها فراهم می آورد این است که از روشهای صحیحی جهت حل مسئله استفاده می کنند.درحالیکه افرادی که به هنگام رویارویی با مشکلات دچارپریشانی می شوندفاقد این توانایی می باشند.اینگونه افراد درصورت وجود مشکل خود راضعیف یا بی کفایت می دانند،خود را سرزنش می کنند،بدون تفکروتحمل وعجولانه عمل می کنند ویا ازمشکل فرار می کنند وقدرت تفکر در مورد راه حل های مناسب تر وسازگارانه تر را ندارند.(دریروهمکاران،۲۰۰۵).

  ۲-۲ تعریف مهارت

مهارت یعنی داشتن توانایی های لازم برای انجام صحیح کار.فرد ماهر به کسی گفته می شودکه توانایی انجام یک کار را به شکلی صحیح ودرست داشته باشد.برای اینکه بتوان گفت کسی در کاری مهارت دارد لازم است که دو علمل زمان وخطا نیز در نظر گرفته شود.به عنوان مثال راننده ماهر کسی است که برای رسیدن به مقصد حداقل زمان را صرف نموده وکمترین خطا را نیز مرتکب شود.با یک تایپیست ماهر کسی است که با آموزش وتمرین می تواند به راحتی و به نحو احسن ودر کمترین زمان مطالب را تایپ نماید وکمترین اشتباه تایپی را نیز داشته باشد.می توان گفت برای رسیدن به مهارت درامری هم بایداز دانش کافی در آن امر آگاه بود وهم با تبدیل وتداوم آن دانش را به رفتار وعمل تبدیل نمود.پس اصل واساس مهارت آموزی آن است که دانش یاد گرفته شده مورد تمرین وممارست قرار گیرد.

در بحث مهارتهای زندگی آن دسته از مهارت ها وتوانایی ها مطرح می باشد که آموختن وعمل به آن برای یک زندگی موفق لازم وضروری می باشد.با کسب این مهارت ها فرد در زندگی دچار کمترین مشکلات شده ومی تواند به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کرده ودر حداقل زمان مسائل خود را حل کرده وتصمیمات مناسب را اتخاذ نماید.(طارمیان ،۱۳۷۸).

۲-۳ مفهوم وتعریف مهارتهای زندگی

مهارت های زندگی مهارتهای اجتماعی هستند که کودکان ونوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود وانسانهای دیگر وکل اجتماع بطور موثر ،شایسته ومطمئن عمل نمایند.(نیک پرور،۱۳۸۱).

طارمیان وهمکارانش در مقاله ای مهارت های زندگی را مجموعه ای از توانایی هایی که زمینه سازگاری ورفتار ومفید را فراهم می آورند،تعریف کردند.آن ها معتقدند این توانایی ها فرد را قادر می سازدتا مسئولیت نقش های اجتماعی خود را بپذیرند وبدون لطمه زدن به خود ودیگران،خواسته ها،انتظارات ومشکلات روزانه خود نموده وبه ویژه در روابط بین فردی به شکل موثری عمل نمایند.

(موریس ایی.الیاس از دانشگاه راتگرز امریکا ومولف کتاب «تصمیم گیری های اجتماعی ورشد مهارتهای زندگی»مفهوم عام از مهارت زندگی می دهدو می گوید:مهارت زندگی یعنی ایجاد روابط بین فردی مناسب وموثر،انجام فعالیتهای اجتماعی،انجام تصمیم گیری صحیح وحل تعارض ها وکشمکش ها بدون توسل به اعمالی که به خود ودیگران صدمه زند.(نیک پرور،۱۳۸۱).

موسسه بریتانیایی تاکاد تعریف دیگری از مهارت های زندگی را به شکل زیرارائه می دهد:

مهارتهای شخصیتی واجتماعی که کودکان ونوجوانان باید آنها را یاد بگیرندتا بتوانند در مورد خود وانسانهای دیگر وکل اجتماع به طور موثروشایسته ومطمئن عمل نمایند.دهستانی مهارتهای زندگی را مجموعه ای از مهارتها وشایستگی های فردی وگروهی می داندکه افراد را برای زیستن در این هزاره توانمند می سازد.همزمان با یادگیری تسلط واستمرار در این مهارت ها،فرد علاوه بر رسیدن به آرامش وتعادل در زندگی فردی واجتماعی،به ایفای نقش در زندگی خود می پردازد وبا مسئولیت پذیری وپاسخگویی مناسب به نیازهای فردی واجتماعی زندگی انسان امروز،الگوی متفاوتی از زندگی یک انسان آگاه،آزاد،مسئولیت پذیرو تجربه گرا را به نمایش می گذارد.