بررسی تورم در ایران

کد محصول hs201

فایل وورد

۱۰۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
تورم
علل تورم
تورم ناشی از فشار هزینه :
قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری(مارپیچ دستمزد-قیمت) :
تورم ناشی از فشار هزینه مواد خام:

فصل دوم
دولت و تورم
اندازه گیری تورم
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) :
تورم و سطح قیمتها:
اثرات تورم
اثر توزیعی:
اثر اقتصادی:

فصل سوم
درصد تغییر شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
گروه های اصلی
۱- خوراکی ها و آشامیدنی ها
۲- بهداشت و درمان
۳- حمل و نقل
۴- ارتباطات
ارزیابی عملکرد اقتصادی سه ساله دولت احمدی نژاد در مقایسه با سه سال آخر دولت خاتمی

فصل چهارم
تورم ایران در خاورمیانه اول شد
الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :

فصل پنجم
تغییر نرخ تورم از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶
مقایسه ی نرخ تورم ایران با سایر کشورهای جهان

فصل ششم
گزارش هایی از واحد اطلاعاتی اکونومیست :
بررسی اهداف تعیین شده از دو دیدگاه :

فصل هفتم
روند نزولی نرخ تورم از سال ۱۳۷۴ :
نسبت از دست رفته در ایران طی سال های ۱۳۸۲ – ۱۳۵۰ :

فصل هشتم
تکرار تغییرات قیمت و ثبات آن
تجزیه تورم و عوامل تعیین کننده تکرار تغییرات قیمت

فصل نهم
شاخص قیمت های ماهانه در طی دوره ۱۳۸۵ – ۱۳۷۷ :
جدول۱ : ضرایب برآوردی برخی از ویژگی های تورم به تفکیک در گروههای عمده شاخص قیمت مصرف کننده در دوره ( ۰۵ : ۱۳۸۵ – ۰۱ : ۱۳۷۷)
جدول ۲: تعداد دفعات تغییر و ثبات قیمت به تفکیک گروه های عمده در سبد شاخص قیمت مصرف کننده
جدول ۳- متوسط تعداد دفعات تغییر ثبات قیمت بر حسب کالاها و خدمات موجود در سبد مصرف کننده در دوره (۱۴: ۸۴-۰۱ :۱۳۸۳)
نتایج تجزیه تورم و الگوی براوردی
جدول ۴: ضرایب براوردی دو جزء تعیین کننده تورم به تفکیک گروه های عمده شاهص قیمت مصرف کننده
جدول ۵:  تجزیه واریانس تورم به تفکیک اجزاء تشکیل دهنده fr و dp
جدول ۶ : نتایج آزمون ریشه واحد در سطح و تفاضل

فصل دهم
پرسش و پاسخ ]کار میدانی[
خلاصه و نتیجه گیری
منابع و ماخذ: