جمع‌آوری و تدوین استانداردهای مستند سازی ISO , IEEE

کد محصول:mo280

تعداد صفحات: ۱۲۹ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل ۱ ‍: استانداردهای مستندسازی IEEE
بخش ۱-ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
چکیده: ۱
روش تجزیه و تحلیل های مطالعه موردی  ۴
بحث در مورد یافته ها  ۵
دیدگاه ارتباط سازمان فنی  ۵
دیدگاههای کاربر  ۱۱
تجزیه و تحلیل داده های کیفی کاربر  ۱۶
طراحی رابط کاربر  ۱۹
بخش ۲ – کاربرد سبک های یادیگری در تهیه گزارش نرم افزار
اصطلاحات شاخص ۲۷
تغییر دادن سبک ها  ۳۲
بخش ۳ – گرایشات در تولید گزارش اتوماتیک
کاربرداتوماسیون  ۳۹
پیشینه ۴۰
کاهش تلاش ۴۳

فصل ۲ : استانداردهای مستندسازی ISO
بخش ۱. استانداردهای بین المللی
مقدمه ۴۷
موضوع ۴۸
مرجع های معیار و ضابطه ای ۴۸
تعاریف  ۴۹
ویژگیهای مورد نیاز  ۴۹
گزارش  ۵۳
بخش ۲: پردازش اطلاعات – دستورالعمل های برای مستندسازی سیستم های کاربردی بر مبنای کامپیوتر
موضوع و زمینه کاربرد  ۵۵
اصول مستندسازی  ۵۶
احتمال مطالعه ۵۹
مطالعه طرح سیستم  ۶۳
طراحی سیستم و توسعه  ۶۶
پشتیبانی سیستم  ۶۹
اجزای سیستم  ۷۲
بررسی های اجرای بعدی  ۷۳
مدیریت سندها ۷۴
بخش ۳ – سندسازی – ارائه پایان نامه ها و سندهای مشابه:
مقدمه
* موضوع و زمینه کاربری  ۸۴
* منابع  ۸۵
* تعاریف  ۸۵
* مقدمه های تولید  ۸۵
*تربیت اجزاء ۸۶
* جلد  ۸۷
صفحه  گذاری  ۸۸
* غلط نامه  ۹۱
*چکیده نامه مطالب  ۹۲
*فهرست مطالب  ۹۲
*تصاویر جداول  ۹۳
*علائم اختصاری  ۹۳
*متن اصلی  ۹۴
*لیست منابع کتاب شناختی  ۹۹
*ضمیمه ها: ۹۹
*فهرست راهنما  ۱۰۰
*کتاب شناختی  ۱۰۱
بخش ۴ – تکنولوژی اطلاعاتی – خط مشی های برای مدیریت مستندات نرم افزار
*موضوع  ۱۰۳
*منابع  ۱۰۴
*تعاریف  ۱۰۴
*نقش مدیران  ۱۰۴
عملکردهای مستندات نرم افزار  ۱۰۵
ایجاد سیاست (حط مشی) مستندسازی  ۱۰۸
ایجاد استانداردهای مستندسازی و دستورالعمل ها ۱۱۰
ایجاد مراحل مستندسازی  ۱۱۸
توزیع منابع به مستندات  ۱۱۸
برنامه ریزی مستندسازی  ۱۲۰