پروپوزال بررسی عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق شهروندی

کد محصول: PRL121

عنوان فارسی:

پروپوزال ارشد علوم اجتماعی : بررسی عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق شهروندی

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه:  ۳۰ صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

۱-بین فردگرایی و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۱بین میزان پایبندی به نظام هنجاری جامعه (سنتی ـ مدرن) و میزان رعایت اخلاق شهروندی در بین شهروندان مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.

 ۲-۱. بین تعهد رابطه ای و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد

 ۳-۱. بین تعهد کاری و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد

 ۲. بین میزان سرمایه اجتماعی شهروندان و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد

۱-۲. بین مشارکت اجتماعی و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد

 ۲-۲. بین اعتماد اجتماعی و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد

 ۳-۲ بین آگاهی اجتماعی و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد

 ۴-۲. بین رضایت از زندگی و میزان رعایت اخلاق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد

 ۳. بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و میزان رعایت اخلاق شهروندی دربین شهروندان رابطه معنادار وجود دارد.

۴. میزان رعایت اخلاق شهروندی در بین شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهر متفاوت می‌باشد.