پروپوزال ارزیابی و رتبه‌بندی فضاهای سبز شهری

کد محصول: PRM211

عنوان فارسی:

پروپوزال برنامه ریزی شهری: ارزیابی و رتبه‌بندی فضاهای سبز شهری

عنوان انگلیسی:

Evaluation and ranking of urban green spaces

 

فرضیات پژوهش:

۱-به نظر می‌رسد ارائه روشها و مدلهایی برای رتبه‌بندی فضاهای سبز شهری نقش مهمی در برنامه‌ریزی و طراحی مناسب این فضاها خواهد داشت.

 ۲ـ در برنامه‌ریزی فضاهای سبز شهری موضوع شاخصهای کمی و کیفی نقش مهمی در هدفمند سازی استفاده از این فضاها خواهد داشت.