پروپوزال مدیریت طراحی مدلی بر اساس کارکردهای مرشد-مریدی در راستای توسعه مدیریت

کد محصول: PRM153

عنوان فارسی:

پروپوزال مدیریت طراحی مدلی بر اساس کارکردهای مرشد-مریدی در راستای توسعه مدیریت

عنوان انگلیسی:

Designa model based on the functions of guru-disciples In order to improve management

قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

تعداد صفحه: ۴۰  صفحه فایل word

فرضیات پژوهش:

پیش فرض : بین مرشد-مریدی به عنوان روشی برای پرورش مدیران با توسعه مدیریت رابطه معنی دار و مثبتی دارد.

فرضیه ۱ : بین مرشد-مریدی و ارتقا مسیرشغلی رابطه معنا‌دار و مثبتی وجود دارد

. فرضیه ۲ : بین مرشد-مریدی و مهارتهای مدیریتی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد.

a: بین مرشد-مریدی و مهارتهای فنی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد.

b: بین مرشد-مریدی و مهارتهای انسانی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد.

 c: بین مرشد-مریدی و مهارتهای ادراکی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد.

فرضیه۳ : بین مرشد-مریدی و خودپنداری مدیران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

 فرضیه ۴ : بین مرشد -مریدی و عزت نفس مدیران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

فرضیه ۵: بین مرشد-مریدی و خودباوری رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد.