نمونه پروپوزال

قابل استفاده برای مطالعه و آشنایی دانشجویان با طرح تحقیق، کلیات تحقیق ، روش شناسی تحقیق روش تحقیق در پایان نامه و پروپوزال کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

پروپوزال مدیریت بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی و الزامات شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکن

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM151 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی تناسب بین ویژگی های شخصی و الزامات شغلی و تاثیر آن بر تعهد سازمانی کارکنان عنوان انگلیسی: Evaluate the appropriateness between personal characteristics and requirements of the job and its impact on organizational commitment قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۸  صفحه فایل …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت بررسی به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر و لایه‌های زنجیره تأمین

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM150 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر و لایه‌های زنجیره تأمین  عنوان انگلیسی: information sharing between the elements and layers of Supply chain قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۳۰  صفحه فایل word سوالات پژوهش: ۱-      ابعاد به اشتراک گذاری اطلاعات بین عناصر …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM149 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک عنوان انگلیسی: Investigate the relationship between organizational learning and empowerment of employees of the Central Bank … قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۳۲  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی : بین …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM148 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت مطالعه تاثیر سیستم اطلاعات مؤدیان مالیاتی بر پاسخگویی به مؤدیان مالیاتی عنوان انگلیسی: A Study of the efficiency of Tax Payers Information System on responding to tax payers قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۸  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی تحقیق …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت تاثیر انواع هوش(ریاضی ،عاطفی،فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM147 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت تاثیر انواع هوش(،عاطفی،فرهنگی و معنوی)مدیران بر توانمندسازی کارکنان عنوان انگلیسی: The impact of  variety of managers intelligence (mathematical, emotional, cultural and spiritual) on employee empowerment قیمت :۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۳۰  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی: میان انواع هوش (عاطفی، معنوی …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM146 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی شایستگی های منابع انسانی و تاثیر آن بر عملکرد مدیران منابع انسانی عنوان انگلیسی: Evaluation of human resources competences and its impact on the performance of human resource managers قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۸  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی: …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM145 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتارهای شهروندی سازمانی و ارتباط آن با وفاداری مشتری و کیفیت خدمات عنوان انگلیسی: Investigate the effects workplace spirituality on organizational citizenship behavior and its relationship with customer loyalty and service quality قیمت :۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه: …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM144 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی عنوان انگلیسی: The effect of organizational justice Dimensions  on organizational citizenship behaviors قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۵  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: ۱.الف- عدالت توزیعی اثرمستقیم بروجدان کاری دارد. ۱.ب- عدالت توزیعی …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول: PRM143 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی تاثیرات ابعاد سرمایه فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی عنوان انگلیسی: Investigation the effects of intellectual capital dimensions on the decrease of organizational counterproductive behaviors قیمت :۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه:  ۲۰ صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی سرمایه فکری منجر به …

مشاهده جزییات

پروپوزال مدیریت بررسی موانع بودجه ریزی

دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دولتی صنعتی اجرایی

کد محصول:PRM142 عنوان فارسی: پروپوزال مدیریت بررسی موانع بودجه ریزی عنوان انگلیسی: Investigate the Budgeting barriers قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه: ۲۸  صفحه فایل word فرضیات پژوهش: فرضیه اصلی : روش بودجه ریزی موجود (سنتی) از موانع بودجه ریزی در سازمان می باشد. فرضیه فرعی : عدم وجود نظام …

مشاهده جزییات