روش های اجرایی کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع و اجرای آن

کد محصول BR93

تعداد  صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: اهمیت بررسی روشهای کاهش تلفات ۳
۱-تلفات و انواع آن ۴
۱-۱- تعریف تلفات ۴
۲-۱- عوامل موثر در ایجاد تلفات در شبکه‌ ۶
۲-۱-۱-تلفات ناشی از تجهیزات مصرف ۷
۲-۱-۲-تلفات ناشی از عوامل مدیریتی ۷
۲-۱-۳-تلفات ناشی از عوامل فنی مدیریتی ۹
۲-۱-۴-عدم تقارن بارها در شبکه فشار ضعیف ۹
۲-۱-۵-رعایت نکردن استاندارد مربوط به سطح مقطع ۹

فصل دوم: اجزاء تلفات ۱۱
۱-تلفات در هادیها ۱۲
۲-تلفات آهنی یا تلفات بی باری ۱۳
۳-تلفات بارداری (مسی) ۱۴
۴-تلفات ناشی از اتصال کوتاهی‌های متوالی ۱۷
۵-تلفات در تجهیزات بدلیل نشتی جریان و تخلیه ناقص برقگیرها به زمین ۱۸
۶-تلفات ناشی از خطای لوازم اندازه گیری ۱۹

فصل سوم: بهینه سازی، ساماندهی و کاهش تلفات شبکه توزیع ۲۰
۱-شناخت وضعیت شبکه موجود و موارد ضعف آن ۲۱
۲-پیشنهاد طرحهای مناسب ۲۱
۱-۲-ارائه طرحهای ساماندهی جهت بهینه سازی ۲۱
۲-۲-شناخت تجهیزات موجود در بازار و کیفیت آنها ۲۸

فصل چهارم: وضعیت موجودشبکه فشارمتوسط شهرستان مسجد سلیمان ونقاط ضعف آن ۳۰
۱-بررسی مشکلات و نقاط ضعف شبکه فشار متوسط ۳۲
۱-۱-عمده ترین مشکلاتی که درشبکه فشار متوسط شهرستان مسجد سلیمان وجود دارد ۳۲
۲-۱-عدم وجود نقاط مانور مناسب ۳۲
۳-۲-مشکلات فنی و فیزیکی و فرسودگی مربوط به تجهیزات ۳۵
۴-۱-طراحی نامناسب آرایش فیدرهای فشار متوسط ۳۵
۵-۱-نامناسب بودن سطح مقطع فیدرهای فشار متوسط ۳۶
۶-۱-بررسی معایب فنی و فیزیکی پستهای توزیع ۳۶
۲-نقاط ضعف موجود در شبکه فشار ضعیف ۳۷

فصل پنجم: راهکارهای مناسب جهت ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهرستان مسجد سلیمان ۳۹
۱-شبکه فشار متوسط (kv20) 40
۱-۱-راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش تلفات مربوط به شبکه فشار متوسط ۴۳
۱-۱-۱-طرحهای پیشنهادی الکتریکی مربوط به شبکه فشار متوسط ۴۳
۲-۱-۱-احداث خطوط جدید به منظور بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه ۴۳
۳-۱-۱-طرحهای پیشنهادی جهت تغییر سطح مقطع در فیدرهای فشار متوسط ۴۴
۴-۱-۱-طرحهای اصلاحی و بهینه سازی معایب فیزیکی شبکه kv20 45
۲-طرحهای کاهش تلفات مربوط به شبکه فشار ضعیف ۴۶
۳-طرحهای کاهش تلفات مربوط به روشنایی معابر ۴۷
۴-طرحهای کاهش تلفات مربوط به مشترکین ۴۷