عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

کد محصول  OL829

تعداد صفحات: ۱۱۶ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه                                                                   ۶- ۵
اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه                         ۸-۷
تعریف بیکاری و انواع آن                                           ۱۲- ۹
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال                              ۱۲
ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال                        ۱۵-۱۲
نتایج ابهام مفهوم اشتغال                            ۱۶-۱۵
نگرشی به مفهوم جدید اشتغال                       ۱۸- ۱۶
عوامل موثر بر آرزوهای شغلی           ۲۰-۱۸
آموزش و اشتغال
چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور                        ۲۱
تحولات اشتغال بر اساس تخصص                         ۳۵-۲۲
توزیع شاغلان درسال ۱۳۷۵به تفکیک سطوح تحصیلی           ۳۸-۳۶
مسائل اشتغال زنان در ایران                           ۴۳-۳۸
نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان              ۴۶-۴۴
سهم زنان دراشتغال ایران                    ۴۷
علل بیکاری                      ۵۳-۴۸
آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل               ۵۷- ۵۴
تحولات اشتغال وبیکاری        ۶۱-۵۷
تحولات بیکاری                                    ۶۶-۶۱
وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور               ۶۸-۶۷
منابع و مآخذ: