مرور نظام مند بر تحقیقات انجام شده درباره تأثیر ماهواره بر جوانان

کد محصول OL926

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه         ۶

۱-۲ بیان مسئله    ۸

۱-۳ اهمیت وضرورت پژوهش     ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه         ۱۲

۲-۲ تأثیر ماهواره بر جوانان چیست؟         ۱۳

۲-۳ بررسی رابطه بین قاچاق کالا و افزایش گیرنده های ماهواره      ۱۵

۲-۴ تعریف ارتباطات      ۱۶

۲-۵ اهمیت ارتباطات      ۱۹

۲-۶ اهداف ارتباط          ۲۰

۲-۷ فرهنگ      ۲۱

۲-۸ فرهنگ وارتباطات و قدرت ارزشها    ۲۱

۲-۹ تاثیر تلویزیون بر رفتارهای اجتماعی جوانان    ۲۴

۲-۱۰ اثرات و کارکردهای منفی تلویزیون ۲۶

۲-۱۱ شکاف و فاصله بین اهداف و ابزارهای اجتماعی        ۳۰

۲-۱۲ ماهیت ماهواره       ۳۱

۲-۱۳ آسیب شناسی استفاده از ماهواره      ۳۱

۲-۱۴ پیشینه تحقیق         ۴۸

۲-۱۵  نظریه ها  ۴۹

۲-۱۶ رسانه ها و تأثیرات آن بر جامعه پذیری         ۵۰

۲-۱۷ تاریخچه تحقیق و نظریه پردازی درباره رسانه ها        ۵۳

۲-۱۸ نظریه اجتماعی شدن          ۶۲

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۳-۱ نتیجه گیری کلی     ۶۸

۳-۲ تاثیر منفی شبکه های ماهواره ای بر شکستن حریم های خانواده ۷۰

۳-۳ پیشنهادات   ۷۵

۳-۴ نتیجه گیری ۷۶

۳-۵ راهکارهای پیشنهادی           ۷۹

منابع و مآخذ      ۸۰