بررسی عوامل روانی مؤثر (عزت نفس) در فاصله گرفتن جوانان یزدی از فرهنگ اصیل سنتی (‌دارالعباده) و گرایش به مظاهر فرهنگ غربی (شبه مدرنیسم)

کد محصول  OL587

تعداد صفحات: ۱۰۷ صفحه فایلword

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : طـرح تحقیق
۱-۱- بیان مسئله :
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق :
۱-۳- اهداف تحقیق :
۱-۴- مدل تحلیلی :
۱-۴-۱- فرضیه های تحقیق :
۱-۴-۲- متغیرها و جایگاه آنها در فرضیه ها :
۱-۴-۳- تعریف عملیاتی مفاهیم :
۱-۵-نوع و روش تحقیق و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها :
۱-۶- جامعه آماری و حجم نمونه :
۱-۷- سازماندهی تحقیق :

فصل دوم : ادبیـات  تحقیق
۲-۱- تحقیقات جهانی و خارجی
۲-۲- تحقیقات در ایران
۲-۳- تحقیقات در محل

فصل سوم : پیشینه و مطالعات نظری
۳-۱- عزت نفس (Self – esteem)
۳-۱-۱- تعریف عزت نفس و ویژگی های آن :
۳-۱-۲- عوامل موثر در رشد و کاهش عزت نفس
۳-۱-۳-آثار و فواید عزت نفس
۳-۲- هویت (Identity)
۳-۲-۱- تعریف و ویژگی های هویت
۳-۲-۲- بحران هویت و حل آن
۳-۲-۳- انواع یا حالات هویت
۳-۳- تغییر فرهنگی
۳-۳-۱- تعریف و ویژگی های تغییر فرهنگی
۳-۳-۲- تعریف و ویژگی های فرهنگ
۳-۳-۳- عوامل و شرایط تغییر فرهنگی
۳-۳-۳-۱- عوامل داخلی تغییر فرهنگی
۳-۳-۳-۱-۱- عامل جمعیتی
۳-۳-۳-۱-۱-۱- جایگاه نظری
۳-۳-۳-۱-۱-۲- تحول جمعیتی در ایران
۳-۳-۳-۱-۲- عامل فکری و روانی : رابطه سنت و تجدد
۳-۳-۳-۱-۲-۱-تعریف و ویژگی های سنت و تجدد
۳-۳-۳-۱-۲-۲- تعریف و ویژگی های سنت
۳-۳-۳-۱-۲-۳- رابطه سنت و تجدد
۳-۳-۳-۱-۲-۳-۱- دیدگاه سنتگرایان
۳-۳-۳-۱-۲-۳-۲- دیدگاه تجدد گرایان
۳-۳-۳-۱-۲-۳-۳- دیدگاه تجدید نظر طلبان
۳-۳-۳-۱-۲-۳-۴- دیدگاه فرا تجددگرایان
۳-۳-۳-۱-۲-۴- جایگاه سنت و تجدد در ایران
۳-۳-۳-۱-۲-۴-۱- سنتگرایان
۳-۳-۳-۱-۲-۴-۲- تجدد گرایان
۳-۳-۳-۱-۲-۴-۳- تجدید نظر طلبان
۳-۳-۳-۱-۲-۴-۴- فرا تجددگرایان
۳-۳-۳-۲- عوامل خارجی تغییر فرهنگی :
۳-۳-۳-۲-۱- جهانی شدن
۳-۳-۳-۲-۱-۱- تعریف و ویژگی های جهانی شدن
۳-۳-۳-۲-۱-۲- پیامدهای جهانی شدن
۳-۳-۳-۲-۲- امپریالیسم
۳-۳-۳-۲-۲-۱- تعریف و ویژگی های امپریالیسم
۳-۳-۳-۲-۲-۲- شیوه های سلطه امپریالیسم
۳-۳-۳-۲-۲-۳-تهاجم فرهنگی
۳-۳-۳-۲-۲-۳-۱- تعریف و ویژگی های تهاجم فرهنگی
۳-۳-۳-۲-۲-۳-۲- عوامل و شرایط پذیرش تهاجم فرهنگی :
۳-۳-۳-۲-۲-۴- ارزیابی جایگاه عوامل خارجی تغییر فرهنگی در ایران
یادداشتها و پاورقی ها :

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
ب- منابع خارجی