بررسی تأثیر آموزش پیش ‏دبستانی بر یادگیری مهارت های روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش ‏آموزان دوره ابتدایی

کد محصول  OL584

تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه    ۱

بیان مساله            ۲

ضرورت و اهداف تحقیق             ۶

اهداف پژوهش    ۷

فرضیه های پژوهش         ۷

تعاریف و اصطلاحات      ۸

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

خلاصه ای از فصل دوم    ۱۱

تاریخچه آموزش پیش دبستانی      ۱۱

تعریف دوره پیش دبستانی            ۲۱

ویژگیهای کودک در دوره پیش دبستانی    ۲۱

اهداف دوره پیش دبستانی             ۲۵

مهارتهای روانی ـ حرکتی در دوره دبستان  ۲۷

تحول حرکت در کودکان دبستانی             ۲۹

مهارتهای روانی ـ حرکتی             ۳۱

سازگاری اجتماعی          ۴۲

روابط با همسالان             ۴۸

وظیفه مهد کودک و مراکز پیش دبستانی از دیدگاه آدلر      ۶۶

پیشینه پژوهش     ۷۳

فصل سوم: روش شناسی

روش پژوهش      ۹۰

ابزار پژوهش       ۹۰

جامعه آماری       ۹۲

گروه نمونه و روش نمونه گیری     ۹۲

متغیرها  ۹۳

روش اجرای پژوهش        ۹۳

روشهای آماری  ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل نتایج        ۹۵

یافته های جانبی پژوهش  ۱۰۲

فصل پنجم: یافته های پژوهش و بحث درباره نتایج آن

محدودیت های پژوهش    ۱۱۸

پیشنهادات           ۱۱۸

منابع       ۱۲۱

ضمائم     ۱۳۰

فهرست جداول

عنوان    صفحه

جدول شماره ۲- مقوله های اصلی در حوزه روانی ـ حرکتی              ۳۴

جدول شماره ۱-۲- شاخص های رشد رفتار طبیعی              ۵۵

جدول شماره ۲-۲- مراحل رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون              ۵۹

جدول شماره ۳-۲- تشخیص هدفهای کودکان ناسازگار      ۶۸

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب جنسیت  ۹۵

جدول شماره ۲- توزیع فراوانی آزمئدنیها برحسب گروه آموزش دیده و آموزش ندیده             ۹۵

جدول شماره ۳- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب              ۹۶

جدول شماره ۴- توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب کلاس    ۹۶

جدول شماره ۵-  توزیع فراوانی شغل پدر آزمودنیها             ۹۷

جدول شماره ۶- توزیع فراوانی شغل مادر آزمودنیها             ۹۷

جدول شماره ۷- توزیع فراوانی سطح تحصیلات پدر آزمودنیها         ۹۸

جدول شماره ۸- توزیع فراوانی سطح تحصیلات مادر آزمودنیها        ۹۸

جدول شماره ۹- مقایسه میانگینهای گروه آموزش دیده و آموزش ندیده در مهارتهای روانی ـ حرکتی    ۹۹

جدول شماره ۱۰- مقایسه میانگینهای سازگاری اجتماعی و مؤلفه های آن در دو گروه آموزش دیده و

آموزش ندیده      ۱۰۰

جدول شماره ۱۱- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حرکتی              ۱۰۰

جدول شماره ۱۲- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش ندیده در متغیر مهارتهای روانی ـ حرکتی             ۱۰۱

جدول شماره ۱۳- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش دیده در سازگاری اجتماعی       ۱۰۱

جدول شماره ۱۴- مقایسه میانگینهای دختران و پسران آموزش ندیده در سازگاری اجتماعی       ۱۰۲

جدول شماره ۱۵- مقایسه میانگینهای دختران و پسران در مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی           ۱۰۲

جدول شماره ۱۶- مقایسه میانگینهای دو گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به تفکیک سن در دو متغیر

مهارتهای روانـی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی      ۱۰۳

جدول شماره ۱۷- مقایسه میانگینهای گروه آموزش دیده و آموزش ندیده به تفکیک جنس در

مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی       ۱۰۴

جدول شماره ۱۸- مقایسه میانگینهای  مهارتهای روانی ـ حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان

براساس وضعیت اشتغال مادر        ۱۰۵

جدول شماره ۱۹- مقایسه میانگینهای مهارتهای روانی ـ حرکتی براساس شغل پدر با استفاده از

تحلیل واریانس یک طرفه             ۱۰۵

جدول شماره ۲۰- آزمون توکی برای تشخیص تفاوتهای معنادار بین میانگین ها           ۱۰۶

جدول شماره ۲۱- مقایسه میانگینهای سازگاری اجتماعی براساس شغل پدر با استفاده از

تحلیل واریانس یک طرفه             ۱۰۶

جدول شماره ۲۲- مقایسه میانگین های روانی ـ حرکتی کودکان براساس تحصیلات پدر با استفاده

از تحلیل واریانس یک طرفه          ۱۰۷

جدول شماره ۲۳- آزمون تعقیبی توکی برای تعیین معناداری تفاوت میانگین های روانی ـ حرکتی

براساس تحصیلات پدر    ۱۰۷

جدول شماره ۲۴- مقایسه میانگینها در اسزگاری اجتماعی براساس تحصیلات پدر با استفاده از تحلیل واریانس

یک طرفه           ۱۰۸

جدول شماره ۲۵- آزمون توکی برای مقایسه میانگینها در سازگاری اجتماعی براساس تحصیلات پدر    ۱۰۸

جدول شماره ۲۶- مقایسه میانگین مهارتهای روانی ـ حرکتی براساس تحصیلات مادر با استفاده از تحلیل

واریانس یک طرفه          ۱۰۹

جدول شماره ۲۷-  آزمون توکی برای مقایسه دو به دو میانگینهای روانی ـ حرکتی براساس تحصیلات مادر        ۱۰۹

جدول شماره ۲۸- مقایسه میانگین سازگاری اجتماعی براساس تحصیلات مادر با استفاده از تحلیل واریانس

یک طرفه           ۱۱۰

جدول شماره ۲۹- همبستگی بین زیرمقیاسهای سازگاری اجتماعی با یکدیگر و با مهارتهای روانی ـ حرکتی       ۱۱۱