بررسی شناخت غلط های املایی رایج در بین دانش آموزان

کد محصول  OL522

تعداد صفحات: ۹۷ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۹
ضرورت تحقیق ۲۵
بررسی مشکلات دیکته نویسی (نوشتاری) دانش آموزان ۲۵
تعریف مفاهیم  به صورت مفهومی و عملیاتی ۳۰
عمده‌ترین مشکل املایی دانش‌آموزان: ۳۱
الف. نارسانویسی: ۳۱
ب. ضعف در حافظه‌ی دیداری: ۳۳
علل ضعف حافظه‌ی دیداری: ۳۳
ج. ضعف در تمیز دیداری ۳۴
د. حساسیت شنوایی ۳۴
پایین بودن حساسیت شنوایی عامل اصلی این اختلال است. نمونه‌ی این نوع اختلال: ۳۵
ه. عدم دقت و توجه ۳۵
علل اشتباه نویسی در دندانه: ۳۵
اشکالات مربوط به تشدید: ۳۷
تعریف املا: ۳۸
الگوی برنامه درسی املا: ۴۱
مهم‌ترین محاسن این الگو عبارت از: ۴۲
ولی به جهت هماهنگی مقدار متن املا در پایه‌های مختلف بدین شرح پیشنهاد می‌شود: ۴۴
معیارهای ارزشیابی ۴۷

فصل سوم ۵۱
استفاده از یک جامعه آماری با موضوع  غلط های املایی دانش آموزان دوره ی دبستان ۵۲
مقدمه ای برای فصل سوم ۵۳
هدف تحقیق ۵۸
تعریف عملیاتی ۵۸
روش تحقیق ۶۰
جامعه ی آماری ۶۰
توضیحات نمونه آماری که توسط پرسشنامه بدست آمده است : ۷۴
جامعه تحقیق : ۷۴
حجم نمونه در روش نمونه گیری : ۷۴
ابزار اندازه گیری : ۷۴
روش اجرای تحقیق : ۷۵
آمار توصیفی : ۷۵

فصل چهارم ۷۶
مقدمه : ۷۷
سوالات  پرسش نامه ۷۸

فصل پنجم ۹۲
راهکارهایی برای حل مشکلات نوشتاری ۹۳
نتیجه گیری ۹۶
منابع: ۹۷

فهرست جداول و نمودار ها

جدول بر اساس پاسخ های نمونه آماری ۷۹
۱ـ تاثیر جامعه به این مشکل : ۸۰
۲ـ مشکل نوشتاری غیر قابل در مان است . ۳ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل  قابل در مان است . ۸۱
۳ـ چه مقدار اعتقاد دارند که این مشکل  قابل در مان است . ۸۲
۴ـ چه مقدار مشاوره تاثیر دارد ؟ ۸۳
۵ـ تاثیر افراد خانواده بر بهبود بر مشکلات نوشتاری  . ۸۴
۶ـ تاثیر آموزشهای خارج از کلاس برای بهبود نوشتن .۷ـ تمرین  مستمر می تواند تاثیر زیادی بر نوشتن داشته باشد ۸۵
۷ـ تمرین  مستمر می تواند تاثیر زیادی بر نوشتن داشته باشد ۸۶
۸ـ برخورد بد دیگران برای جلو گیری از پیشرفت. ۸۷
۹ـ نقش آموزگار در بهبود ۸۸
۱۰ـ تاثیر بهبود نیافتن از مشکلات نوشتاری و ترک تحصیل  . ۸۹
۱۱ـ  مشکلات نوشتاری تا چه حد به وراثت مربوط می شود ؟ ۹۰
۱۲ـ تا چه حد امکان دارد که این مشکل بر طرف نشود با تمرین  . ۹۱
جدول شماره ی ۱ – تعداد دانش آموزان نمونه ی آماری بر حسب جنس، پایه و نوع مدرسه  جمع چهارم سوم دوم پایه و جنس ۶۱
یافته های پژوهش ۶۲
جدول شماره ی ۲ – سهم غلط های آموزشی دانش آموزان (درصد به کل) ۶۳
جدول شماره ی ۳ – سهم غلط های ناشی از بی دقتی دانش آموزان (درصد به کل) ۶۴
جدول شماره ی ۴ – سهم غلط های ناشی از ضعف حساسیت شنوایی( درصد به کل) ۶۵
جدول شماره ۵ – سهم غلط های املایی ناشی از ضعف حافظه ی دیداری (درصد به کل) جنس ۶۶
جدول شماره ۶ – سهم غلط های املایی ناشی از نارسانویسی (درصد به کل) جنس ۶۶
جدول شماره ی ۷ – سهم غلط های املایی ناشی از ضعف حافظه ی شنوایی (درصد به کل) ۶۸
تهیه چند جدول از نمونه آماری در یک شهر بین جنس های مخالف از نظر مشکلات رفتاری : ۶۸
جدول ۱. توزیع فراوانی و درصد اختلالات رفتاری دانش آموزان در جمع و  بر حسب جنس ۶۸
جدول ۲. آزمون ۲x و توزیع اختلالات رفتاری دانش آموزان ابتدایی بر حسب جنس ۶۹
جدول ۳. توزیع اختلالات نوشتاری در دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی ۷۰
جدول ۴. توزیع فراوانی و درصد شیوع اختلالات ( بر حسب ابعاد چهار گانه اختلالات ) در دختران و پسران مقطع ابتدایی ۷۱