بررسی رابطه ی بین جنسیت مشارکت اجتماعی

کد محصول  OL520

تعداد صفحات: ۵۷ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار ۱
چکیده: ۳

فصل اول ۴
مقدمه ۵
بیان مسئله: ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
اهداف تحقیق: ۹
سؤالات تحقیق: ۹
فرضیات تحقیق: ۹
متغیرهای تحقیق: ۱۰
تعریف متغیرهاواصطلاحات ۱۱
تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها ۱۲
مشارکت رسمی: ۱۲
مشارکت غیر رسمی: ۱۳
ارزیابی فایده های مشارکت: ۱۳
آگاهی از مکانهای مشارکتی: ۱۳

فصل دوم ۱۴
مبانی نظری: ۱۵
نظریات برخی اندیشمندان خارجی درموردمشارکت ۱۶
نظریات برخی دانشمندان ایرانی در مورد مشارکت ۱۸
مشارکت از دیدگاه اسلام و قرآن ۱۸
نظریات برخی اندیشمندان خارجی در مورد جنسیت بم: ۲۰
جنسیت از دیدگاه اسلام و قرآن : ۲۱
جنست از دیدگاه امام خمینی ره: ۲۲
پیشینه تجربی تحقیق ۲۲
تحقیقات انجام شده در خارج ۲۴
جنسیت ۲۴
تحقیقات انجام شده در داخل ۲۴
تحقیقات انجام شده در خارج ۲۵
چار چوب نظری ۲۷
جدول تقابلی : ۲۹

فصل سوم ۳۰
روش تحقیق: ۳۱
تعریف جامعه آماری: ۳۱
تعریف نمونه آماری: ۳۱
انواع روشهای نمونه گیری: ۳۲
۴ روش نمونه گیری تصادفی: ۳۲

فصل چهارم ۳۶
ابزار اندازه گیری ۳۷
روش تجزیه و تحلیل آماری ۳۷

فصل پنجم ۴۷
بحث ونتیجه گیری ۴۸
پیشنهادات: ۵۰
منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی: ۵۱
منابع ۵۳