بررسی تاثیر خانواده بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

کد محصول  OL505

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
فصل اول – طرح تحقیق
طرح تحقیق
واژه های کلیدی
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
هدف های کلی تحقیق
هدف های جزئی تحقیق
فرضیه ها :
فرضیه اول
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل
متغییر وابسطه
تعاریف عملیاتی متغییر ها :
ارزشیابی توصیفی
تعریف نظری افت تحصیلی

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
پیشینه بحث
تحقیقات انجام شده
بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران
بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
مختصات طرح ارزشیابی توصیفی
محور اول : تغییر تأکید از ارزشیابی پایانی به ارزشیابی تکوینی
محور دوم : تغییر مقیاس فاصله‌ای (۲۰ – ۰) به مقیاس ترتیبی (در حد انتظار، نزدیک به انتظار، نیازمند تلاش بیشتر)
محور سوم: تنوع‌بخشی به ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات
محور چهارم: تغییر در ساختار کارنامه
محور پنجم: تغییر در مرجع تصمیم‌گیرنده درباره ارتقاء دانش‌آموزان
برای انجام ارزشیابی توصیفی یا اصیل و همه جانبه چهار منبع پیشنهاد شده است
نتایج ارزشیابی از نحوه اجرای سه ساله طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی

فصل سوم – روش انجام تحقیق
مواد و روشها
نوع پژوهش
روش اجرای طرح
جامعه آماری
ابزار گردآوری داده ها
آزمون افت تحصیلی ریاضی
روایی محتوایی
پایایی
پرسشنامه آگاهی فراشناختی
پایایی پرسشنامه
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه
روش اجرا
نمونه آماری و نحوه گزینش آن
رابطهٔ t یا درصد احتمال صحت گفتار

فصل چهارم – یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها
بررسی یافته ها

فصل پنجم – نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات
خلاصه و نتیجه گیری
محدودیتهای تحقیق :
محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر
محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
فهرست منابع
پیوست – پرسشنامه