اطلاعیه

بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه

 کد محصول: OL496

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده:

عنوان پژوهش: بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد.

جامعه آماری این پژوهش: از بین دانشجویان، ۱۰۰ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات در بخش پیشینۀ تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات و کتب و تبادلات داخلی و خارجی می باشد.

در این پژوهش از آزمون GHQ28 گلدبرگ برای سنجش سلامت روان دانشجویان و یک آزمون محقق ساخته که تحت نظارت استاد راهنما توسط محقق تهیه شده استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، نمودار آماری، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون t گروههای مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک راهه و نتایج حاصل از جدول فریدمن استفاده شده است.

پس از گردآوری داده ها نتایج نشان داد که:

– با احتمال ۹۵% اطمینان میزان سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار متفاوت است. این نتیجه براساس آزمون t برای گروههای مستقل بدست آمد.

– با احتمال ۹۵% اطمینان دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بیشتری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار برخوردار هستند. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.

– با احتمال ۹۵% اطمینان بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر رابطه وجود ندارد. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.

– با احتمال ۹۵% اطمینان میزان گرایش دانشجویان دختر در ترم های مختلف به ورزش متقاوت است و دانشجویان ترم های ۴ و ۷ تمایل بیشتری به ورزش دارند. این نتیجه براساس آزمون آنالیز واریانس یک راهه بدست آمد.

 • فصل اول زمینۀ تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فصل دوم پیشینۀ تحقیق
 • پیشینۀ تحقیق
 • بخش اول: پیشینۀ نظری تحقیق
 • مفهوم سلامت روانی
 • مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف
 • سلامت روان از دیدگاه اسلام
 • اهداف سلامت بهداشت روانی
 • ورزش
 • اثرات ورزش از دیدگاه اسلام
 • اثرات روان شناختی ورزش ورزش و سلامت روانی
 • قسمتی از بیانیۀ انجمن روان شناسی ISSP
 • بخش دوم: پیشینۀ تجربی تحقیق
 • تحقیقات انجام شدۀ داخلی
 • تحقیقات انجام شدۀ خارجی
 • فصل سوم روش پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف عملیاتی متغیرها
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه گیری
 • ابزار پژوهش
 • نوع تحقیق
 • اعتباریابی ابزار
 • روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • مراحل اجرای پژوهش
 • ملاحظات اخلاقی
 • فصل چهارم
 • آزمون T گروههای مستقل
 •  جدول
 •  جدول
 •  نمودار ستونی مربوط به دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار
 •  آزمون ضریب همبستگی پیرسون
 •  جدول
 •  جدول
 •  نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سلامت روان دانشجویان
 • آزمون ضریب همبستگی پیرسون
 •  جدول
 •  جدول
 •  نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سن و سلامت روان دانشجویان
 •  آزمون آنالیز واریانس یک راهه
 •  جدول
 •  جدول
 •  نمودار ستونی مربوط به ترم های مختلف
 • فصل پنجم
 • تحلیل یافته های فرضیه کلی
 • تحلیل یافته های فرضیه۱
 • تحلیل یافته های فرضیه۲
 • تحلیل یافته های فرضیه۳
 • محدودیت ها
 • پیشنهادات
 • منابع و مآخذ
 • ضمائم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.