بررسی رابطه ی تفکر غیر منطقی و یافتن هویت در سازگاری اجتماعی نوجوانان

کد محصول: OL481

تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب 
فصل اول 
مقدمه ۲
بیان مساله ۴
سوال مساله ۵
هدف تحقیق ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
فرضیه های تحقیق ۸
متغیرهای پژوهشی ۹
فصل دوم
روان شناسی اجتماعی چیست ؟ ۱۲
تعریف عملیاتی روان شناسی اجتماعی ۱۵
عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اجتماعی ۱۹
جامعه پذیری ، اجتماعی شدن فرد ۲۲
شیوه های جامعه پذیری ۲۶
باز جامعه پذیری ۲۹
ساز و کارهای جامعه پذیری ۳۴
نظریه های جامعه پذیری ۳۹
نظریه ی نقش پذیری مید ۴۲
نظریه جامعه پذیری فروید ۴۶
نظریه شناختی رشد پیاژه ۴۹
نظریه های شناختی ۶۴
نظریه ناهماهنگی شناختی ۷۱
نظریه ی روانکاوی ۷۸
خطرات هویت نا مناسب ۸۹
خود را در روابط با دیگران کشف کردن ۹۷
هویت و روابط خانوادگی ۱۰۱
خویشتن پنداری ۱۰۵
رشد شخصیت ۱۱۱
منشا اضطراب و رفتار ناسازگار ۱۱۳
اختلاف دیدگاه الیس با دیگران ۱۲۶
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور ۱۲۷
خویشتن پنداری ۱۲۹
عزت نفس ۱۳۲
نظریه روان کاوی ۱۳۴
بحران بلوغ ۱۳۶
بحران هویت ۱۳۹
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه ۱۴۳
حجم نمونه ۱۴۴
روش نمونه گیری ۱۴۴
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر ۱۴۵
پرسش نامه تفکر غیر منطقی ۱۴۶
روش تحقیق ۱۴۷
روش آماری مربوط به فرضیه ها ۱۴۸
فصل چهارم
مقدمه ۱۵۰
تجزیه داده ها ۱۵۶
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۱۶۴
پیشنهادات ۱۶۶
محدودیت ها ۱۶۶
ضمائم ۱۶۷
پرسش نامه هویت یابی ۱۶۸
پرسش نامه انحرافات اجتماعی ۱۷۴
منابع و ماخذ ۱۷۶
مقدمه 
روان شناسان اجتماعی تمایل دارند بدانند که انسانها چگونه درباره یکدیگر می اندیشند و چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند و اثر می پذیرند ، با این حال تنها ایشان نیستند که به این مسائل علاقه نشان می دهند بلکه انسان شناسان ، جامعه شناسان و حتی رمان نویسان و فیلسوفان نیز به مطالعه این گونه مسائل تمایل نشان می دهند اریکسون پس از جستجو و بررسی بسیار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهایی که علل رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی او را توجیه می کند که هویت و نوع تفکر به آن را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه هویت که حاکی از تحول در امور جنسی و یافتن خود و درک از خویشتن نزد بزرگسالان و تضادهای ناخودآگاه آنان است شکل می گیرد و او اضافه می کند که تمام احساسهای ناخودآگاته که از آنها و نوجوانان نشات می گیرد یکی از ویژگی های انسان دارا بودن نیروی اندیشه است که باعث هویت است انسان به یاری اندیشه توانسته است به خودیابی برسد که این می تواند باعث هویت در جوانان شود که تفکر منطقی و یافتن آن در ذهنیت می تواند راهکاری جدید باشد و اریکسون خواسته است زندگی روزانه نوجوانان را با تمام پریشانی به اضطراب و آشفتگیهایش بازسازی کند و این نوآوری و دگر گونی در روش نگرش به نتایجی به بار آورده که ژرفترین و استوارترین اعتقادهای در واقع رشد هویت است که منجر به رسیدگی عاطفی ، جنسی ، اجتماعی و … می شود در افراد با شخصیت های نا رسیده « من » ضعیف و شکننده است و بخشی از سازگاری اجتماعی که در دوران کودکی به وقوع می پیوندد بدان سازگاری اجتماعی می گویند و این همان شیوه ای است که کودکان ارزشها ، سوگیریهایی که در آینده با آن مواجه خواهند شد ، یاد می گیرند و همه می دانیم که موقعیتهایی نیز وجود داشته است که در آن اجتماعی شدن دوباره در تنهایی صورت گرفته است و به همین دلیل از این فرایند به طور مصیبت باری استفاده استثماری شده است .