بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان به پان ترکیسم

کد محصول: OL477

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده تحقیق :
در این پروژه که تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد ) تلاش شده است که رسانه های گروهی ( شبکه های تلویزیون ) خارج از کشور که در تبلیغ افکار پان ترکیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم بررسی گردد.
در همین راستا پرسشنامه حاوی ۲۳ سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد ۱۰۰ نفر در شهرستان اردبیل ۵۰ نفر در شهرستان پارس آباد ۵۰ نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تکمیل گردید.
نوع تحقیق کاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امکان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت که بلحاظ ضیق مهلت تکمیل تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذکور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشکلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اکتفا گردید.
جامعه آماری جوانان بین ۲۰ الی ۳۰ سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند که سعی گردید از دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تکمیل گردد .
طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش آنان به شبکه‌های خارج شده است با ۷۱ درصد پاسخ مثبت ۵/۲۴ درصد پاسخ منفی و ۵/۴ درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبکه‌های داخل کشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با ۶۷درصد پاسخ مثبت، ۵/۲۴درصد پاسخ منفی، ۵/۸ درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبکه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با ۵/۵۳درصد پاسخ مثبت، ۳۲درصد پاسخ منفی، ۵/۱۴درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از کشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان ترکیسم با ۵/۵۰درصد پاسخ مثبت ۵/۳۷درصد پاسخ منفی ۱۲درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از کشور با ۵۰درصد پاسخ مثبت ۵/۳۳درصد پاسخ منفی ۵/۱۶ پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبکه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با ۵/۴۶ درصد پاسخ مثبت، ۴۰درصد پاسخ منفی، ۱۳ درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند.
واژگان کلیدی تحقیق
واژگان کلیدی عبارتند از :
پان ترکیسم، قومیت، قوم گرایی، تجزیه طلبی، رسانه‌های گروهی، امنیت داخلی
پیشگفتار
در این پروژه تلاش شده که تاثیر شبکه های تلویزیونی خارج از کشور بر علاقمندی جوانان به پان ترکیسم مورد بررسی قرار گیرد و جهت نتیجه گیری بهتر ضمن اشاره به تاریخچه شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان و شبکه های راه اندزی شده توسط عناصر قوم گرا با تکمیل پرسشنامه از جامعه آماری نسبت به تحلیل داده ها پرداخته شده است و علاوه بر آن نقش رسانه های محلی و داخل کشور نیزدر مقابل فعالیت شبکه های خارجی در پرسشنامه اشاره و نظر پاسخگویان تجزیه و تحلیل گردیده .
در بررسی اسنادی ، سوابق و پرونده های تعداد ۱۰ نفر ازفعالان قوم گرا در اردبیل مورد مظالعه قرار گرفته و تاثیر رسانه ها بر فعالیت آنلن بررسی شده است.
لبته بعلت ضیق وقت امکان استفاده از تمامی ابزارهای گرد آوری اطلاعات و بکارگیری روشهای آن مقدور نگردید لیکن مجموعه تلاش کوتاه مدت بوده و امیدوارم قابل بهره برداری بوده باشد.
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهداف ویژه تحقیق ۵
سؤالات تحقیق ۶
فرضیات تحقیق ۷
فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن ۸
نگاهی به سابقه تاریخی پان ترکیسم در آذربایجان ۹
بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی ۱۱
مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی ۱۲
ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان ۱۶
نقش نخبگان سیاسی و فکری در شکل دادن به هویت قومی ۱۶
قوم گرایی و سیاست بین الملل ۱۸
شکل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای کسب قدرت ۱۹
تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان ۲۱
مهمترین شبکه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان ۲۱
شبکه تلویزیونی ANS 21
شبکه تلویزیونی Space 22
شبکه تلویزیونی Lider 23
شبکه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان ۲۳
شبکه تلویزیونی AZ TV 24
تلویزیون آزادلیق ۲۵
شبکه های تلویزیونی که توسط عناصر قوم گرا پان ترکیسم راه اندازی شده است ۲۶
تلویزیون ندای آذربایجان ۲۶
تلویزیون اودلاریوردو ۲۶
تلویزیون آنا یورد ۲۷
تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی) ۲۷
شواهد تحقیق ۲۹
فصل سوم : روش اجرای تحقیق ۳۰
نوع و روش تحقیق ۳۱
ابزار و روش گرد آوری اطلاعات ۳۱
روش گرد آوری اطلاعات ۳۱
جامعه آماری و نمونه ۳۲
نمونه گیری ۳۲
اعتبار و روایی پرسشنامه ۳۲
پایایی پرسشنامه ۳۳
روش تجزیه و تحلیل ۳۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها ۳۴
جمعیت کلی استان به تفکیک شهرستانها ۳۵
جدول مربوط به مبانی نظری ۳۶
جدول توزیع درصد فراوانی ۳۷
تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه ۳۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵۵
اهم نتایج تحقیق ۵۶
پیشنهادات ۵۷
محدودیتهای تحقیق ۵۸